ShotDev.Com Tutorial

กิจกรรมนักศึกษาจิตอาสา งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2560 วันที่ 3 -12 กุมภาพันธ์ 2560 มีนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 70 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ช่วยเหลืองานในฝ่ายต่างๆ อาทิ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย จราจร วิทยุสื่อสาร ฝ่ายล้างห้องน้ำ ฝ่ายรถนำชมงาน ฝ่ายดูแลผู้ประกอบการ ฝ่ายเก็บขยะ เป็นต้น (18 ภาพ)


โครงการฝีกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเลี้ยงแพะเนื้อ" ณ ห้อง C201 และฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง คณะเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560, เวลา 9.00-16.30 น. (24 ภาพ)


อบรมโครงการ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจอาหาร เกิดความยั่งยืนและมั่งคั่ง "ผลิตอาหารปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ รวยอย่างยั่งยืน", 11-12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือกลางเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (89 ภาพ)


การอบรมเกณฑ์การตัดสินการประกวดปลากัดสวยงามสำหรับกรรมการตัดสิน และ การเสวนามาตรฐานสายพันธุ์ปลากัดสวยงาม งานเกษตรอีสานใต้ 11 กพ 60 (48 ภาพ)


การประกวดปลากัด งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี พ.ศ. 2560, 11 กุมภาพันธ์ 2560 (60 ภาพ)


การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 10 กุมภาพันธ์ 2560 (31 ภาพ)


การแข่งขันการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "สร้างสรรค์แผ่นดินพ่อ สานต่อเกษตรพอเพียง" ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2560, 9 กุมภาพันธ์ 2560 (24 ภาพ)


การแสดงกิจกรรมเวทีกลาง ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2560, 9 กุมภาพันธ์ 2560 (29 ภาพ)


การประกวดร้องเพลง “ไทยสากล(สตริง) เกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ” ประจำปี 2560, 9 กุมภาพันธ์ 2560 (62 ภาพ)


บรรยากาศงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2560, 8 กุมภาพันธ์ 2560 (87 ภาพ)


การประกวดร้องเพลงสานฝัน สู่ดาวรุ่งลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ ประเภทประชาชนทั่วไป ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กุมภาพันธ์ 2560 (76 ภาพ)


แนวทางการวางมาตรฐานการผลิตแบบ PGS เพื่อเข้าสู่เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2560, 8 กุมภาพันธ์ 2560 (25 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเก่นเทอ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ กรุงโฮจีมินห์ ประเทศเวียดนาม และ มหาวิทยาลัยพระตะบอง ประเทศกัมพูชา-4-10 กุมภาพันธ์ 2560 (100 ภาพ)


เสวนา (ประมง) เวทีเล็ก มหานทีแห่งความอุดมสมบูรณ์ มูลมังมรดกวัฒนธรรมอันมั่งคั่ง เปี่ยมพลังแห่งการพัฒนา แม่น้ำโขง แม่น้ำแห่งชีวิต-7กพ60 (47 ภาพ)


อบรมเชิงปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของปลาในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง-7-8 กพ 60 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง (46 ภาพ)


Total 1126 Record : 76 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] 24 [ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ] Next>>