ShotDev.Com Tutorial

อบรมการสตัฟฟ์ปูและการสร้างการจัดแสดงระบบนิเวศแหล่งอาศัย ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี โดย ดร.ชัยวุฒิ และดร.จรุงจิต กรุดพันธ์, 8-9 มีนาคม 2561 (109 ภาพ)


คณะเจ้าหน้าที่จากบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด พร้อมทั้งศิษย์เก่า ได้มาแนะแนวการเตรียมความพร้อมนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมสำหรับการทำงานและสัมภาษณ์งาน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาประมง ชั้นปีที่ 1-4 ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (7 ภาพ)


ผลงานนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี2561 (59 ภาพ)


บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานและนำเสนอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. มีบุคลากรบริษัท จำนวน 8 คน อาจารย์และบุคลากร จำนวน 2 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน (30 ภาพ)


Dr.Phonesavanh Thepphsoulithone Vice President พร้อมคณะฯ จำนวน 6 ท่าน จากมหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว เดินทางมาขอเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและสำนักงานไร่ฝึกทดลอง ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบล เมื่อวันที่ 27 กพ. 2561 (20 ภาพ)


การประชุมคณะกรรมการงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 กุมภาพันธ์ 2561 (41 ภาพ)


ผลการตัดสินการประกวดปลากัด งานเกษตรอีสานใต้ 18 กุมภาพันธ์ 2561 (45 ภาพ)


การเสวนาวิชาการเรื่อง การผลิตแพะเพื่อการส่งออก ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561, 17 กุมภาพันธ์ 2561 (21 ภาพ)


การประกวดปลากัดสวยงาม งานเกษตรอีสานใต้ คณะเกษตรศาสตร์ ม. อุบล 17 กพ 2561 (77 ภาพ)


การประชุมกรรมการภายนอก งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 16 กุมภาพันธ์ 2561 (25 ภาพ)


AG Music Award 2018 รอบชิงชนะเลิศ ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561, 16 กุมภาพันธ์ 2561 (74 ภาพ)


พิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561, 18 กุมภาพันธ์ 2561 (22 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเกษตรกรรายใหม่และเกษตรกรสัตว์น้ำสวยงามมืออาชีพ รุ่นที่ 1, 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปทุมมาศ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดย กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง (48 ภาพ)


การเสวนาวิชาการ เรื่อง การหนุนเสริมการรับรองแบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส) ข้าวอุบลสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี, 16 กุมภาพันธ์ 2561 (15 ภาพ)


บรรยายกาศทั่วไปโซนต้นไม้ ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561, 15 กุมภาพันธ์ 2561 (41 ภาพ)


Total 1280 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] 20 [ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>