ShotDev.Com Tutorial

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ 2561 (Research to Market. R2M 2018 ) ระดับจังหวัด ณ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 13-15 ตุลาคม 2560 นั้น มีผู้ร่วมแข่งขัน จำนวน 10 ทีม โดยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 2 ทีม และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ (12 ภาพ)


ม.อุบลฯ ผุดศูนย์เพิ่มทักษะการสอน เชื่อมสัมพันธ์ ไทย-ลาว ด้านการศึกษา ข่าวเดลินิวส์ ฉบับที่ 24,835 วันที่ 11 ตุลาคม 2560 (3 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ นำโดย รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รักษาการคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยนักศึกษาและบุคลากร ร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองถวายอาลัย "พ่อหลวง ร.9" ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 12 ตุลาคม 2560 (32 ภาพ)


ผศ.ดร.วิริยา พรมกอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ กลุ่มอุตสาหกรรม ในการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2560 ณ ห้อง M01 ชั้น M อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), 3 ตุลาคม 2560 (14 ภาพ)


ดร ชัยวุฒิ ร่วมประชุมระดมความเห็นผู้เชี่ยวชาญเพื่อคัดเลือกชนิดสัตว์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 3 ตค 60 (30 ภาพ)


มุทิตาคารวะผู้เกษียณอายุราชการ นายเทวัญ ตติยรัตน์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 29 กันยายน 2560 (130 ภาพ)


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร (122 ภาพ)


นักศึกษาคณะเกษตรฯ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเตรียมตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ทางพันธุศาสตร์ ezRAD technique PEER Project มหาวิทยาลัย นาตรัง 18-25 กย 60 (28 ภาพ)


รศ. ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมทักษะการสอนและการจัดกิจกรรมในห้องเรียน ผู้เข้าอบรมเป็นอาจารย์จากวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก สปป.ลาว จำนวน 11 คน เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก (แผนการดำเนินงาน 2560-2564) ได้รับงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ เป็นผู้ประสานงานโครงการ วันที่ 23 กันยายน 2560 (34 ภาพ)


ด้วยรักและผูกพันสายสัมพันธ์ร่มกันเกรา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอแสดงความมุทิตาจิตแก่ นายเทวัญ ตติยรัตน์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตรศาสตร์ และผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะเกษตรศาสตร์, 22 กันยายน 2560 (137 ภาพ)


ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ เข้าร่วมประชุมวิชาการ ไทย-ลาว ครั้งที่ 22 แขวงหลวงพระบาง สปป.ลาว เพื่อนำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก โครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ (แผนดำเนินงาน2560-2564) โดยมีอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ ราชอาณาจักรไทย และอธิบดีกรมเอเชียแปซิฟิคและแอฟริกา กระทรวงต่างประเทศ สปป.ลาว เป็นประธานร่วมในที่ประชุม (21 ภาพ)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรเวทย์ อุทโธ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร (Academic Exchange) ประเภท Visiting Scholar ที่ Institute of Tropical Agriculture and Food Safety (ITAFoS) และ Faculty of Food Science and Technology, Universiti Putra Malaysia ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 10-13 กันยายน 2560 โดยมี Professor Son Radu เป็น Academic Host ของการแลกเปลี่ยนครั้งนี้ (9 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมทักษะการสอนและการจัดกิจกรรมในห้องเรียน, 10-24 กันยายน 2560 เป็นกิจกรรมภายใต้แผนการดำเนินงาน (2060-2564) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก สปป.ลาว ได้รับงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ เป็นผู้ประสานโครงการ (31 ภาพ)


ดร. ชัยวุฒิ ดร. จรุงจิต และ นักศึกษาปีที่ 3 สาขาวิชาประมง ทัศนศึกษาภาคสนาม วิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง 10 กันยายน 2560 (45 ภาพ)


ดร. ชัยวุฒิ ดร. จรุงจิต และ นักศึกษาปีที่ 2 สาขาวิชาประมง ทัศนศึกษาภาคสนาม วิชามีนวิทยา 9 กันยายน 2560 (38 ภาพ)


Total 1126 Record : 76 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ] Next>>