ShotDev.Com Tutorial

ฯพณฯ รัฐมนตรีสำนักนายก นายออมสิน ชีวพฤกษ์ และดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชาการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพในพิธีเปิด “โครงการอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูล” ที่บ้านวังสะแบงใต้ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้แผนงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ เป็นผู้ประสานงานโครงการ (24 ภาพ)


การมอบอุปกรณ์สำหรับจัดทำเขตอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กที่ท่าน้ำโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (5 ภาพ)


กำหนดเขตอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ำมูลที่ท่าน้ำโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (9 ภาพ)


กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนในโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (62 ภาพ)


ประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชนและผู้บริหารโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (6 ภาพ)


ประชุมร่วมกับผู้บริหารและครูโรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (7 ภาพ)


การจัดทำศูนย์เรียนรู้ปลาเสือตอลายเล็กที่โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (20 ภาพ)


การอบรมนักเรียนผู้ดูแลศูนย์เรียนการอนุรกษ์ปลาเสือตอลายเล็ก ที่โรงเรียนบ้านท่าเสียวคันลึม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (55 ภาพ)


ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ร่มกันเกรา ผศ.ดร.มานัส ลอศิริกุล ณ โรงแรม ยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 กันยายน 2561 (87 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติราชการสำหรับผู้ปฏิบัติราชการมายาวนาน ผศ.ดร.มานัส ลอศิริกุล อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 17 กันยายน 2561 (79 ภาพ)


ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (23 ภาพ)


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13-14 กันยายน 2561 (92 ภาพ)


โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562, 8-9 กันยายน 2561 (56 ภาพ)


ผศ. ดร ธนาทิพย์ แหลมคม และ ผศ ดร เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด ร่วมกับคณาจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับท่านศึกษาธิการภาคที่ 13 และให้ข้อมูลด้านผลงานวิจัยทางเทคโนโลยีการอาหาร ในกิจกรรมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในเขตพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ในวันที่ 4 กันยายน 2561 (6 ภาพ)


ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ ได้รับการพิจารณาคัดเลือก เป็นนิสิตเก่าดีเด่นคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขานักวิจัย จากสมาคมนิสิตเก่าคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขานักวิจัย ประจำปี 2561 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (11 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>