ShotDev.Com Tutorial

คณบดีพบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17 มกราคม 2561 (27 ภาพ)


กิจกรรมจิตอาสาวัดหนองป่าพง จัดขึ้นในวันที่ 11 – 17 มกราคม 2561 ณ วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 14 คน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในวันที่ 17 มกราคม 2561 (12 ภาพ)


การชี้แจงขั้นตอนการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ในการประชุมกับผู้บริหารและบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 12 มกราคม 2561 (17 ภาพ)


การทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร, 11 มกราคม 2561 (117 ภาพ)


กิจกรรมโครงการงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 จัดขึ้นในวันที่ 5 - 10 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง จ.พัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะวิชาการทางด้านการเกษตรที่จะนำไปสู่ความร่วมมือและพัฒนาการเกษตรของประเทศไทยในอนาคต เชื่อมความสัมพันธ์อันดีและสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ของสถาบันต่างๆ แลกเปลี่ยน สืบสานศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นของแต่ละสถาบัน และส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม มีคณาจารย์ บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วม จำนวน 6 คน และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ เข้าร่วมจำนวน 79 คน ซึ่งมีการแข่งขันทักษะทางการเกษตร 18 ประเภท โดยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ได้รับเหรียญทอง 3 ประเภท, เหรียญเงิน 8 ประเภท และเหรียญทองแดง 2 ประเภท (61 ภาพ)


งานเลี้ยงน้ำชาในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติราชการสำหรับผู้ปฏิบัติราชการมายาวนาน ผศ.ดร.กังวาน ธรรมแสง อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 27 ธันวาคม 2560 (61 ภาพ)


การประชุมเพื่อจัดทำแผนคณะเกษตรศาสตร์ในการหารายได้ ระยะ 5 ปี 2561-2565 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 ธันวาคม 2560 (8 ภาพ)


ความคืบหน้าการดำเดินงานการเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้หลากสี ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561, 12 ธันวาคม 2560 (13 ภาพ)


การประชุมคณะกรรมการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561 (หน่วยงานภายนอก)ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 ธันวาคม 2560 (21 ภาพ)


ความคืบหน้าการดำเนินงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561 ณ บริเวณซุ้มพืชผักปลอดสารพิษ, ลานกังหันลม, 16 ธันวาคม 2560 (13 ภาพ)


งานรับปริญญาประจำปี 2560 ณ บริเวณอาคารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 ธันวาคม 2560 (82 ภาพ)


ดร ชัยวุฒิ ดร จรุงจิต กรุดพันธ์ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ นิทรรศการวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในงานทรัพยากรไทยศักยภาพมากล้นมีให้เห็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ ร่วมรับเสด็จ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี, 18 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2560 มีผู้เข้าชมงาน 1884 คน (75 ภาพ)


การบรรยายพิเศษภาควิชาสัตวศาสตร์ การผลิตปศุสัตว์เพื่อมุ่งสู่การผลิตอาหารปลอดภัย โดยคุณจิรบูรณ์ ประสารพันธ์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 29 พฤศจิกายน 2560 (26 ภาพ)


นิทรรศการคณะเกษตรศาสตร์ โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในงานปลาสวยงาม ไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 2 สุนีย์แกรนด์ 18-26 พฤศจิกายน 2560 (49 ภาพ)


สัมมนาสาขาวิชาประมง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (21 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] 25 [ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>