ShotDev.Com Tutorial

ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร การทำเส้นบะหมี่หยก โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่น 17 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 23 พฤษภาคม 2560 (31 ภาพ)


โรคพืช โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่น 17 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 23 พฤษภาคม 2560 (16 ภาพ)


เทคนิคการขยายพันธุ์พืช โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่น 17 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 23 พฤษภาคม 256 (38 ภาพ)


โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่น 17 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 พฤษภาคม 2560 (41 ภาพ)


บรรยายพิเศษ โดยหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกฯ ผศ.พิทักษ์ สิงห์ทองลา โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่น 17 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 พฤษภาคม 256 (31 ภาพ)


การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดแนวทางนำเกษตรศาสตร์ สู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 5 พฤษภาคม 2560 (93 ภาพ)


บทบาทของคณาจารย์และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ในการดำเนินโครงการของมหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.กนก วงศ์ตระหว่าน ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 5 พฤษภาคม 2560 (31 ภาพ)


กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 สภากาชาดไทย จ.อุบลราชธานี วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรฯ และต่างคณะ ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 141 คน บริจาคได้ 107 คน, บริจาคไม่ได้ 34 คน (22 ภาพ)


โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิต/ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. – 12.20 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง CLB5103 มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 185 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะจบการศึกษา ได้ทราบข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงาน, เทคนิคการสัมภาษณ์ และมารยาทในการเข้าสังคม (21 ภาพ)


โครงการพัฒนาทักษะการขับขี่รถยนต์ และวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 19 – 21 เมษายน 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี โดยสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 43 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ที่กำลังจะจบการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับรถยนต์ที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามกฎจราจรและวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด และสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการสอบเพื่อขอได้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และเกิดประโยชน์ในการสมัครงานและทำงาน (33 ภาพ)


โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้จักตนเองและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 เมษายน 2560 (43 ภาพ)


สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส ประจำปี 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 เมษายน 2560 (69 ภาพ)


งานฌาปนกิจศพ นายสุธิราช พรหมชาติ ณ บ้านหนองไผ่ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ, 8 เมษายน 2560 (98 ภาพ)


การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของปลา ร่วมกับเขตรักษาพันธู์สัตว์ป่าพนมดงรัก อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 6-8 เมษายน 2560 (66 ภาพ)


ทัศนศึกษาภาควิชาประมง วิชาอนุกรมวิธานของปลา อำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี 1 เมษายน 2560 (19 ภาพ)


Total 1126 Record : 76 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] 22 [ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ] Next>>