ShotDev.Com Tutorial

ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์, เคารพศพ ผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ ณ วัดผาสุการาม (33 ภาพ)


พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ แห่งภาควิชาพืชสวนและอดีตรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (290 ภาพ)


สวดอภิธรรมคืนวันที่ 21 มีนาคม 2557, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ ณ วัดผาสุการาม (51 ภาพ)


สวดอภิธรรมคืนที่สาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ ณ วัดผาสุการาม (49 ภาพ)


รายนามพวดหรีดที่นำไว้อาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์, ค่ำวันที่ 18 มีนาคม 2557 (93 ภาพ)


ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์, เคารพศพ ผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ ณ วัดผาสุการาม, 18 มีนาคม 2557 (29 ภาพ)


สวดอภิธรรมคืนที่สอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ ณ วัดผาสุการาม (83 ภาพ)


สวดอภิธรรมคืนแรก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ ณ วัดผาสุการาม (37 ภาพ)


พิธีรดน้ำศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์, 17 มีนาคม 2557 (29 ภาพ)


งานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาปี 4 ภาควิชาพืชสวน ณ เรือนเพาะชำ (0 ภาพ)


ทัศนศึกษา การประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตร ณ ประเทศเมียนมาร์, 22 กุมภาพันธ์ 2557 (99 ภาพ)


เยี่ยมชม University of Yangon ประเทศพม่า, 22 กุมภาพันธ์ 2557 (82 ภาพ)


เยี่ยมชม University of Yadanabon ประเทศเมียนมาร์, 21 กุมภาพันธ์ 2557 (130 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูประถัมภ์, 17 กุมภาพันธ์ 2557 (27 ภาพ)


การประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (60 ภาพ)


Total 1070 Record : 72 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ] 50 [ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ] Next>>