ShotDev.Com Tutorial

พิธีเปิด โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 15 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 พฤษภาคม 2558 (29 ภาพ)


โครงการ "การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารเหล่านั้นในขนุนไทย" ดำเนินการวิจัยโดย ผศ.ดร.วิริยา พรมกอง สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตา และ ดร.ทินน์ พรหมโชติ สาขาวิชาพืชสวน, 21 พฤษภาคม 2558 (3 ภาพ)


ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร) กระทรวงต่างประเทศ เพื่อให้ข้อคิดเห็นแผนงานการพัฒนาด้านการเกษตรประเทศภูฎาน, 17 พฤษภาคม 2558 (9 ภาพ)


การประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคณะฯ สู่ประชาคมอาเซียน", 30 เมษายน 2558 (82 ภาพ)


โครงการเกษตรอำลา ประจำปีการศึกษา 2557, 27 เมษายน 2558 (21 ภาพ)


โครงการควบคุมดูแลโครงการกิจกรรมนักศึกษา (แกนนำนักศึกษารุ่นที่ 1), 25 เมษายน 2558 (40 ภาพ)


ทัศนศึกษานักศึกษาพืชสวน การผลิตผักพื้นบ้าน ณ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์, 25 เม.ย. 2558 (22 ภาพ)


ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 เมษายน 2558 (98 ภาพ)


ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกับตัวแทนสำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี คือนางทิพย์จันทร์ แจ่มสว่าง ผู้ช่วยเกษตรอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ “การใช้เชื้อ Bt และเชื้อราเขียวเมธาไรเซียม ควบคุมแมลงศัตรูผัก” ให้กับเกษตรกรบ้านกุดเป่ง จำนวน 20 ราย ณ ศาลากลางบ้านกุดเป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 10 เมษายน 2558 (14 ภาพ)


โครงการเกษตรอาสา ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านบะไห ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัอุบลราชธานี, 14-17 มีนาคม 2558 (75 ภาพ)


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557" (55 ภาพ)


พิธีเปิด กีฬาสามเสียมสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 กุมพาพันธ์ 2558 (109 ภาพ)


กิจกรรมสันทนาการ กีฬาสามเสียมสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 กุมพาพันธ์ 2558 (73 ภาพ)


คณะทำงานเกษตรอีสานใต้ เข้าสักการะองค์ท้าวพระพรหม ที่อำนวยให้การจัดงานเกษตรอีสานใต้ "ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไท้ กษัตริย์เกษตร" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำเร็จลุล่วงด้วยดี, 18 กุมพาพันธ์ 2558 (29 ภาพ)


การประกวดวงดนตรี Ag Music Award 2015 รอบชิงชนะเลิศ ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 14 กุมภาพันธ์ 2558 (106 ภาพ)


Total 1279 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ] 50 [ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>