ShotDev.Com Tutorial

การบรรยายสรุป การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2547 คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 22 ธันวาคม 2548 (27 ภาพ)


สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เทคโนโลยีการอาหาร แก่ คุณสุนีย์ ตริยางกูรศรี, 19 ธันวาคม 2548 (35 ภาพ)


งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2548 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 19 ธันวาคม 2548 (73 ภาพ)


งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2548 ณ บริเวณอาคารกีฬาเอนกประสงค์ ม.อุบลฯ, 19 ธันวาคม 2548 (25 ภาพ)


โครงการเกี่ยวข้าวประจำปี 2548 โดยบุคลากรสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์, 19 พฤศจิกายน 2548 (33 ภาพ)


การประชุม "กรอบและแนวทางงานวิจัยการเกษตร" โดยสำนักงานพัฒนางานวิจัยการเกษตร (สวก.) ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 10 พฤศจิกายน 2548 (28 ภาพ)


การประชุมโครงการจัดทำแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster Mapping), 3-4 พฤศจิกายน 2548 (26 ภาพ)


ร้านอาหารคณะเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการแล้ว ข้างศูนย์งา คณะเกษตรศาสตร์, 2 พฤศจิกายน 2548 (8 ภาพ)


พิธีส่งมอบภาระงาน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, 29 กันยายน 2548 (30 ภาพ)


การตรวจสุขภาพประจำปี 2548 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 21 กันยายน 2548 (35 ภาพ)


การศึกษาดูงานของนักศึกษาภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ ชลบรี ระยอง, 19 กันยายน 2548 (19 ภาพ)


บรรยายพิเศษจาก บ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) แก่นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 15 กันยายน 2548 (16 ภาพ)


การศึกษาดูงานของผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ณ ยุพาฟาร์ม อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา, 10 กันยายน 2548 (31 ภาพ)


สัมมนาทางวิชาการ "การเพิ่มผลผลิตเห็ด" จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย, 9 กันยายน 2548 (28 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 8 กันยายน 2548 (12 ภาพ)


Total 1045 Record : 70 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ] 67 [ 68 ][ 69 ][ 70 ] Next>>