ShotDev.Com Tutorial

การประชุมวิชาการประจำปี 2556 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (53 ภาพ)


ผลงานผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ ม.อุบลฯ โกอินเตอร์ วุฒิสภามอบใบประกาศเกียรติคุณให้อาจารย์และคณะเกษตรศาสตร์ (2 ภาพ)


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ประจำปี 2556 (105 ภาพ)


การประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์การเกษตร วันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 (122 ภาพ)


การสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัออุบลราชธานี" (48 ภาพ)


สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (108 ภาพ)


โครงการความร่วมมือ ระหว่าง สพร. และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 12-17 สิงหาคม 2556 (18 ภาพ)


โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีสู่เยาวชน ณ คณะเกษตรศาสตร์ (28 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมงาน มหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดอุบลราชธานี 2556 ณ เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี (22 ภาพ)


กิจกรรมสันทนาการ โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 13 วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (50 ภาพ)


การทำขนมคุกกี้ โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 13 วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (36 ภาพ)


การบรรยายและสาธิตการฝึกอบรม "การป้องกันและระงับอัคคีภัยในบริเวณพื้นที่การเกษตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" ณ คณะเกษตรศาสตร์, 31 พฤษภาคม 2556 (57 ภาพ)


ปฏิบัติการฟาร์ม โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 13 วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (8 ภาพ)


กิจกรรมทั่วไป โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 13 วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (35 ภาพ)


ปฏิบัติการพืชอาหารสัตว์ โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 13 วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (13 ภาพ)


Total 1113 Record : 75 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ] 58 [ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ] Next>>