ShotDev.Com Tutorial

อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการ “การให้บริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์ เรื่อง เทคโนโลยีเหมาะสมทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม” ณ อำเภอเลิงนกทา และอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (49 ภาพ)


งานเลี้ยงน้ำชา ขอบคุณ ดร.ธิดารัตน์ จุทอง เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริพร เกตุงาม และคณะฯ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยนวัตกรรม ข้าวเจ้าหอมวาริน (Jasmine IR57514) (41 ภาพ)


สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการ "กิจกรรมนักศึกษารุ่นใหม่" และ "กิจกรรมนักศึกษาเทอมต้น" ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 (25 ภาพ)


นายสนธยา กูลกัลยา นักศึกษาปริญญาเอกสาขาประมง (คปก. รุ่นที่ 14) ได้เดินทางไปทำวิจัยเรื่องการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในกระดูกหูของปลาทู ณ National Oceanography Center มหาวิทยาลัย Southampton โดยการสนับสนุ (6 ภาพ)


การประชุมประจำปีในโครงการ Assessing Economic and Welfare Values of Fish in the LMB ซึ่งสนับสนุนโดย ACIAR กรุงพนมเปญ, 22 กรกฎาคม 2557 (58 ภาพ)


หนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับวันที่ 19 กรกฎาคม 2557 ลงข่าวโครงการฝึกอบรมเกษตรกรกัมพูชา จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล เป็นหัวหน้าโครงการ โดยได้รับงบประมาณจาก สพร. กระทรวงต่างประเทศ (6 ภาพ)


อาจารย์ภาควิชาพืชไร่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2556 ด้านผลงานวิจัยนวัตกรรม (50 ภาพ)


อบรมเชิงปฏิบัติการ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาท้องถิ่น 17-18 กรกฎาคม 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (61 ภาพ)


เนื่องในโอกาสเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จึงของเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมทำบุญตามวัดต่าง ๆ ใกล้บ้าน (2 ภาพ)


อาจารย์ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ เป็นวิทยากรอบรมบุคลากร MRC จาก 4 ชาติสมาชิก ในหัวข้อ-training workshop on the fish larvae-sampling and identification-พนมเปญ 7-11 กรกฎาคม 2557 (129 ภาพ)


การฝึกอบรมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการควบคุมโดยชีววิธี ภายใต้แผยงาน “การเผยแพร่ความรู้ด้านการควบคุมโดยชีววิธีสู่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี” แก่นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร (49 ภาพ)


ดร.สราญ ปริสุทธิกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการ "เกษตร ฟังธรรม บำเพ็ญประโยชน์" ณ วัดป่าอรัญวาสี สาขาที่ 1 วัดหนองป่าพง ต.เมืองศรีไค อ.วารินช (32 ภาพ)


การถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การวินิจฉัยพืชที่เป็นโรคพืชโรคและแมลงที่สำคัญของข้าว มันสำปะหลัง พืชผักและแนวทางการลดความเสียหายจากโรค” ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชในระดับอำเภอแ (21 ภาพ)


รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมไทย-ลาว ภายใต้โครงการพัฒนาสถานีวิจัยบาเจียง, 28 - 30 มิถุนายน 2557 (2 ภาพ)


ดร.สราญ ปริสุทธิกุล พร้อมด้วยบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นายสุวิทย์ ธิอามาตย์ (13 ภาพ)


Total 1279 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ] 58 [ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>