ShotDev.Com Tutorial

โครงการฝึกอบรม "การทำขนมคุกกี้" สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 สิงหาคม 2547 (50 ภาพ)


ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2547 ณ คณะเกษตรศาสตร์, 13 เมษายน 2547 (27 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้บริการวิชาการแก่นักศึกษาและชุมชนภายนอก ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 30 มกราคม 2547 (24 ภาพ)


สวัสดีปีใหม่ 2547 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 16 มกราคม 2547 (48 ภาพ)


การทำขนมคุกกี้ สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (40 ภาพ)


พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2546 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (36 ภาพ)


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เกษตรอินทรีย์" วันที่ 7 พฤศจิกายน 2546 (28 ภาพ)


เจ้าชายอากิชิโนะ แห่งประเทศญี่ปุ่น, วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เกษตรศาสตร์) ประจำปีการศึกษา 2546 (60 ภาพ)


การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับตำบลสาย A ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 กรกฎาคม 2546 (9 ภาพ)


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2546 ณ คณะเกษตรศาสตร์, 29 พฤษภาคม 2546 (38 ภาพ)


โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-30 พฤษภาคม 2546 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (29 ภาพ)


การฝึกอบราเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างง่าย" ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 23 พฤษภาคม 2546 (19 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการปรับปรุงผลผลิตทุ่งหญ้าพืชอาหารสัตว์ที่ใช้ประโยชน์ผ่านมรแล้ว 3 ถึง 4 ปี" ณ คณะเกษตรศาตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 23-24 เมษายน 2546 (12 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการเพาะเห็ด" ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 3-6 เมษายน 2546 (7 ภาพ)


การฝึกอบรมเรื่อง "An Introduction to the New Ideas and Methodsin Sensory and Consumer Testing" ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11-14 มีนาคม 2546 (11 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] 87 [ 88 ] Next>>