ShotDev.Com Tutorial

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์นำนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาพืชไร่ มาทัศนศึกษาและดูงานพร้อมขอวิทยากรบรรยายพิเศษ การผลิตพืชไร่ การปรับปรุงพันธุ์พืช วิทยาการเมล็ดพันธุ์ และสำนักงานไร่ฝึกทดลองฯ ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.00 น. จำนวน 32 คน มีอาจารย์สุรีพร เป็นวิทยากร ด้านการปรับปรุงพันธ์ อาจารย์สุวัฒน์ นำดูห้องปฏิบัติการ คุณประพนธ์ นำดูฟาร์ม (25 ภาพ)


นักศึกษา เตรียมสหกิจศึกษา สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับที่2 โครงการเส้นทางงานวิจัยสู่นวัตพานิชย์ (Research to Market) จัดโดย Science Park UBU และจะได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบต่อไป ที่จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 7-8 ตุลาคม 2558, 18 ตุลาคม 2558 (1 ภาพ)


บ.เบทาโกร จำกัดร่วมกับงานสหกิจศึกษา จัดกิจกรรม RoadShow : เส้นทางเข้าร่วมงานกับเบทาโกรในโครงการสหกิจศึกษา โดยมีรุ่นพี่ที่กำลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับ บ.เบทาโกร จำกัด ร่วมเล่าประสบการณ์ด้วย ณ ห้องประชุมวรพงษ์สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับนักศึกษา สาขาสัตวศาสตร์ สาขาประมง ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน กิจกรรมดังกล่าวได้จัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 แล้ว, 17 ตุลาคม 2558 (21 ภาพ)


รศ.ดร. วัชรพงษ์ วัฒนกูล ได้รับเชิญจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ เพื่อช่วยวางแผนการพัฒนาด้านเกษตรให้กับประเทศภูฏาน ในโอกาสนี้ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และ สมเด็จพระราชินีเจตซุน เพมา วังชุก 6-11 ตุลาคม 2558 (20 ภาพ)


การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 ตุลาคม 2558 (46 ภาพ)


การออกสำรวจระบบนิเวศวิทยาและประชาคมชุมชน ในโครงการวิจัยมูลนิธินากาโอกะ ณ. หมู่บ้านกำปงผลุก กรุงเสียมราฐ กัมพูชา 5-9 ตุลาคม 2558 (116 ภาพ)


การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557, 8-9 ตุลาคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (60 ภาพ)


กิจกรรมในโครงการพัฒนาการเกษตรของประเทศกัมพูชาโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล เป็นหัวหน้าโครงการ สนับสนุนโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ถูกนำเสนอในภาพรวมความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างประเทศของประเทศไทย ในรายการเดินหน้าประเทศไทย, 6 ตุลาคม 2558 (10 ภาพ)


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, วันที่ 25, 28, 29 และ 30 กันยายน 2558 (43 ภาพ)


1st International Post Graduate Students Meeting, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University, 11.30 - 13.00 hrs, Monday 24th August 2015 at U-Place Hotel, Ubon Ratchathani University ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับนักศึกษาทุนรัฐบาลไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จาก ๓ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน ๑๕ คน สาธารณรัฐโมซัมบิก จำนวน ๑ คน และราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน ๓ คน ซึ่งได้มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้ว จำนวน ๕ คน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการศึกษา, ทุน และความเป็นอยู่ของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะเกษตรศาสตร์จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาทุนและอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านทุนการศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องอาหาร โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทั้งได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (5 ภาพ)


มุทิตาคารวะ รศ.ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดี, ผศ.กาญจนา บันสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 กันยายน 2558 (78 ภาพ)


ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ในหัวข้อ “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และการผลิตเชื้อราปฏิปักษ์เพื่อควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” ภายใต้โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพอาชีพการเกษตรสำหรับเกษตรกรวัยทอง “ให้กับกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดยโสธร จำนวน 50 ราย ในวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร จังหวัดยโสธร (6 ภาพ)


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กรและการวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปี 2558" ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม (เทพรัตนสิริปภา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 กันยายน 2558 (118 ภาพ)


ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ร่มกันเกรา มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ณ โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17 กันยายน 2558 (219 ภาพ)


สาขาวิชาประมงและนักศึกษาได้ร่วมวางแผน เตรียมงาน และ แนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมงให้กับโรงเรียนนายมวิทยาคาร และ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 (89 ภาพ)


Total 1111 Record : 75 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ] 37 [ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ] Next>>