ShotDev.Com Tutorial

หน่วยงานเอกชน ร่วมจัดนิทรรศการ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 29 ตุลาคม 2553 (80 ภาพ)


เตรียมความพร้อม งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 ตุลาคม 2553 (47 ภาพ)


วิทยาศาสตร์การเกษตร 17-18 สิงหาคม 2553 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (134 ภาพ)


วิทยาศาสตร์การเกษตร 17-18 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์ชีวินทรีย์แห่งชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (5 ภาพ)


พิธีเปิด วิทยาศาสตร์การเกษตร 17-18 สิงหาคม 2553 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (91 ภาพ)


Food Innovation Asia Conference 2010 (128 ภาพ)


อาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้พบปะกับผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์, 26 พฤษภาคม 2553 (10 ภาพ)


กลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าพบคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อหารือการพัฒนาสุกรขุนและระบบบ่อก๊าซชีวภาพ ณ ห้องประชุมส่วนบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 พฤษภาคม 2553 (6 ภาพ)


โครงการค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนวัดปางมะกล้วย ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (95 ภาพ)


โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท โดยสโมสรนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 มีนาคม 2553 (9 ภาพ)


การใช้กากงาดำทำอาหารว่างให้สุนัข โดย ผศ.ดร.กาญจนา บันสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรายการข่าวเที่ยงวัน ช่อง 7 สี, 17 มีนาคม 2553 (1 ภาพ)


นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ณ ประเทศฟิลิปปินส์ (67 ภาพ)


H.E. Mr. Kyoji Komachi, Ambassador of Japan to Thailand, and entourage to Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University, 29 January 2010 (27 ภาพ)


ปีใหม่ประมง ประจำปี 2553 ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 มกราคม 2553 (47 ภาพ)


สวัสดีปีใหม่ 2553 โดยสำนักงานเลขานุการ คณะเกษตรศาสตร์ (5 ภาพ)


Total 1331 Record : 89 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ] 78 [ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ] Next>>