ShotDev.Com Tutorial

การศึกษาดูงานของนักศึกษาภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ ชลบรี ระยอง, 19 กันยายน 2548 (19 ภาพ)


บรรยายพิเศษจาก บ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) แก่นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 15 กันยายน 2548 (16 ภาพ)


การศึกษาดูงานของผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ณ ยุพาฟาร์ม อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา, 10 กันยายน 2548 (31 ภาพ)


สัมมนาทางวิชาการ "การเพิ่มผลผลิตเห็ด" จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย, 9 กันยายน 2548 (28 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 8 กันยายน 2548 (12 ภาพ)


นิทรรศการวิทยาศาสตร์การเกษตร 18-19 สิงหาคม 2548 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (50 ภาพ)


การประชุมวิชาการประจำปี 2548 ศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ/มหาวิทยาลัยอเกษตรศาสตร์ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี, 28-30 มิถุนายน 2548 (30 ภาพ)


พิธีมอบรถดับเพลิงจากสโมสรโรตารีโซกะ ซูโอ ประเทศญี่ปุ่น แก่สโมสรโรตารีอุบล ประเทศไทย เพื่อใช้ในกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17 มิถุนายน 2548 (68 ภาพ)


โครงการสุขภาพเข้มแข็ง ร่วมแรงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 มิถุนายน 2548 (92 ภาพ)


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2548 คณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมมันปลา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 พฤษภาคม 2548 (42 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 5", 23-27 พฤษภาคม 2548 (133 ภาพ)


การฝึกอบรม เรื่อง "กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ จากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์", 12-13 พฤษภาคม 2548 (12 ภาพ)


สัมมนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2548 ณ สปป.ลาว ตอนใต้, 6 พฤษภาคม 2548 (85 ภาพ)


ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส ประจำปี 2548 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12 เมษายน 2548 (56 ภาพ)


การจัดประชุมสัมมนา "โครงการเสวนาและกำหนดกลยุทธ์ สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง" (75 ภาพ)


Total 1126 Record : 76 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ] 73 [ 74 ][ 75 ][ 76 ] Next>>