ShotDev.Com Tutorial

คณาจารย์และบุคลากรภาควิชาพืชสวน ศึกษาดูงาน ณ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, 25 กุมภาพันธ์ 2554 (47 ภาพ)


คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาประมง ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์และนครพนม, 6 กุมภาพันธ์ 2554 (62 ภาพ)


คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนนาหญ้า บ้านกว้าง ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี, 3 กุมภาพันธ์ 2554 (45 ภาพ)


คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาพืชสวน ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ จ.อุบลราชธานี, 2 กุมภาพันธ์ 2554 (34 ภาพ)


คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาประมง สำรวจพันธุ์ปลาบริเวณเขื่อนปากมูล อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี, 23 มกราคม 2554 (72 ภาพ)


An International Workshop, Advances in Science for the Sustainable Management of the Mekong River, Ubon Ratchathani University, TH, January 18-19, 2011 (85 ภาพ)


คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ จ.อุบลราชธานี, 15 มกราคม 2554 (39 ภาพ)


นักศึกษาและคณาจารย์ภาควิชาพืชสวน นำโดย ผศ.ศรีประไพ ธรรมแสง ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครราชสีมา, 10 มกราคม 2554 (87 ภาพ)


ผู้บริหารและคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล คณบดี เข้าพบปะและสวัสดีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย, 4 มกราคม 2554 (61 ภาพ)


การฝึกทักษะอุตสาหกรรมเกษตร ด้านบริษัทจำลอง เพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ช่วงเดือนธันวาคม 2544 (3 ภาพ)


นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ทัศนศึกษา ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ณ อุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย จ.อุบลราชธานี (113 ภาพ)


การประกวดสุนัข งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 พฤศจิกายน 2553 (105 ภาพ)


อธิการบดี รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เยี่ยมชมงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 พฤศจิกายน 2553 (21 ภาพ)


ภาพถ่ายมุมสูง งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 5 พฤศจิกายน 2553 (19 ภาพ)


การแข่งขันเซปักตะกร้อ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2553 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2 พฤศจิกายน 2553 (17 ภาพ)


Total 1280 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ] 73 [ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>