ShotDev.Com Tutorial

พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับศิษย์เกษตรศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน, โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 14, 26-30 พฤษภาคม 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (18 ภาพ)


การบรรยายและสาธิตการฝึกอบรม "การป้องกันและระงับอัคคีภัยในบริเวณพื้นที่การเกษตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี" ณ คณะเกษตรศาสตร์, 22 พฤษภาคม 2557 (79 ภาพ)


ศูนย์ชีวินทรีย์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง “การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุมโรคพริก” วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 (14 ภาพ)


ทำบุญเลี้ยงพระ สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์, 8 พฤษภาคม 2557 (0 ภาพ)


ศูนย์ชีวินทรีย์ฯ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง “การขยายเชื้อราบิวเวอร์เรีย” ในวันที่ 29 เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 (17 ภาพ)


การตรวจสุขภาพประจำปี คณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 28 เมษายน 2557 (22 ภาพ)


ศูนย์ชีวินทรีย์ฯ ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง “จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุมศัตรูพืช” 26 เมษายน 2557 (24 ภาพ)


ผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับโล่ห์เกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น สาขาการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556 (2 ภาพ)


การประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย, 25 เมษายน 2557 (59 ภาพ)


ศูนย์ชีวินทรีย์จัดอบรม จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง “โรคของพริกและการขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา” 24 เมษายน พ.ศ. 2557 (16 ภาพ)


การทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557, 9 เมษายน 2557 (0 ภาพ)


การทำพิธีบวงสรวง ไหว้เจ้าที่เพื่อเป็นสิริมงคล, 9 เมษายน 2557 (0 ภาพ)


ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ประจำปี 2557, 9 เมษายน 2557 (0 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน”ระหว่างวันที่ 3-4 เดือนเมษายน 2557 ณ. บ้านหนองจำนัก อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี (117 ภาพ)


อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตผักเศรษฐกิจด้วยการจัดการดินและปุ๋ยจากผลการประเมินความอุดมสมบูรณ์และการสูญเสียธาตุอาหารไปกับผลผลิตในอำเภอว (15 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ] 63 [ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>