ShotDev.Com Tutorial

โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ณ โรงแรม ยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 ธันวาคม 2559 (64 ภาพ)


พิธีเปิดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "เกษตรเมืองนักปราชญ์ ราชธานีอีสาน สืบสานงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 ธันวาคม 2559 (75 ภาพ)


งานแถลงข่าว ประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 ธันวาคม 2559 (30 ภาพ)


โครงการสัมมนานักศึกษาเทอมต้น ประจำปีการศึกษา 2559 วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 50 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการกีฬาประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 และเพื่อรับทราบข้อเสนอแนะจากคณาจารย์และผู้เข้าร่วมรับฟังสัมมนา (9 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก ผู้ได้รับปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 ธันวาคม 2559 (49 ภาพ)


งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 ธันวาคม 2559 (50 ภาพ)


งานเลี้ยงรับรอง ผู้ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2559 รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ ธรรมรัตน์วาสิก ณ โรงแรม ยู-เพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12 ธันวาคม 2559 (120 ภาพ)


การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ (คร้ังที่ 1) งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2 ธันวาคม 2559 (44 ภาพ)


พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง UNMF โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จัดแสดงนิทัศน์การความหลากหลายทางชีวภาพปลาในลุ่มน้ำโขง และ การประกวดปลากัด งานปลาสวยงาม ณ โรงแรมุสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์, 19-27 พฤศจิกายน 2559 (38 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีสู่เยวชน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 พฤศจิกายน 2559 (93 ภาพ)


โครงการทัศนศึกษาของนักศึกษา ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย, 4-6 มกราคม 2560 (36 ภาพ)


นักศึกษาวิชา หลักการขยายพันธุ์พืชสวนและการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชสวน ศึกษาดูงาน ทางด้านการผลิตพืชและเมล็ดพันธุ์เมล่อน ณ บริษัทเทพมงคลฟาร์ม อ.พยัคภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม วันที่ 19 พ.ย. 2559 (29 ภาพ)


นักศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น ดูงานสวนกล้วยไม้อนันตพัฒนาและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยไม้ไทย วันที่ 18 พ.ย. 59 (10 ภาพ)


การอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีสู่เยาวชน ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 พฤศจิกายน 2559 (110 ภาพ)


กิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 – 20.00 น. ณ สนามทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน (15 ภาพ)


Total 1045 Record : 70 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ] Next>>