ShotDev.Com Tutorial

การประกวดแข่งขันวงดนตรี AG Music Award 2018 งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561, 14 กุมภาพันธ์ 2561 (67 ภาพ)


ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0" ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561, 14 กุมภาพันธ์ 2561 (45 ภาพ)


บรรยายกาศทั่วไป งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 14 กุมภาพันธ์ 2561 (36 ภาพ)


การประกวดการจัดสวนถาดแบบชื้นและแบบแห้ง ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561, 13 กุมภาพันธ์ 2561 (121 ภาพ)


บรรยายกาศทั่วไป ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561, 13 กุมภาพันธ์ 2561 (33 ภาพ)


ประกวดพูดส่งเสริมการเกษตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561, 12 กุมภาพันธ์ 2561 (43 ภาพ)


ประกวดพูดส่งเสริมการเกษตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561, 12 กุมภาพันธ์ 2561 (24 ภาพ)


การประกวดแข่งขันวงดนตรี AG Music Award 2018 งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561, 12 กุมภาพันธ์ 2561 (48 ภาพ)


เวทีเล็ก ในงานเกษตรอีสานใต้ เสวนาเรื่อง เกษตรมืออาชีพ “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์เกษตร” (ประสาน อ พัชรี ธานี และ อ นวทิวา พลทม คณะศิลปศาสตร์) ดำเนินรายการโดย คุณปุ้ย และ คุณเจี๊ยบ เศรษฐกิจฐานราก, 12 กุมภาพันธ์ 2561 (6 ภาพ)


โครงการประกวดร้องเพลง “ สานฝันสู่ดาวรุ่ง ลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ” ประเภทบุคลทั่วไป ประจำปี 2561, 11 กุมภาพันธ์ 2561 (13 ภาพ)


โครงการประกวดร้องเพลง “สานฝันสู่ดาวรุ่งลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ” ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น – ตอนปลาย ประจำปี 2561, 10 กุมภาพันธ์ 2561 (67 ภาพ)


พิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ปี 2561 "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0" โดยท่านณรงค์ อ่อนสอาด ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด้วย รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ตลอดจนผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 กุมภาพันธ์ 2561 (193 ภาพ)


โครงการประกวดร้องเพลงสานฝัน สู่ดาวรุ่งลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ” ประจำปี 2561 ประเภท ระดับชั้นประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4–ป.6), 9 กุมภาพันธ์ 2561 (11 ภาพ)


กิจกรรมในโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารหมักของไทย-ญี่ปุ่น เข้าชมนิทรรศการในเกษตรอีสานใต้ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมการผลิตอาหารหมักไทย-ญี่ปุ่น ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 9 กุมภาพันธ์ 2561 (56 ภาพ)


กิจกรรมในโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมกระบวนการผลิตอาหารหมักของไทย-ญี่ปุ่น เข้าสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดหนองป่าพง และเยี่ยมชมการทำเกษตรอินทรีย์ ณ ตลาดต้องชม หัวไฮ่ปลายนา บ้านหนองเทา ต.สำโรง อ.วารินชำราบ จ.อุบลฯ, 8 กุมภาพันธ์ 2561 (28 ภาพ)


Total 1280 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>