ShotDev.Com Tutorial

กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้จักตนเองและมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มีนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 94 คน ,คณาจารย์ บุคลากร ศิษยเก่า จำนวน 8 คน (99 ภาพ)


กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษะการขับขี่รถยนต์และวินัยจราจร ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ ๒ – ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับรถยนต์ที่ถูกต้อง ปฏิบัติตามกฎจราจรและวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด อีกทั้งนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษาสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการสอบเพื่อขอได้ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และเกิดประโยชน์ในการสมัครงานและทำงาน มีบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน (35 ภาพ)


ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดี คณะเกษตรศาสตร์ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ประชุมความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยร่วมระหว่าคณะเกษตรและคณะเภสัช ของ 5 มหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 พฤษภาคม 2561 (9 ภาพ)


ผู้บริหารพบบุคลากร ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 เมษายน 2561 (49 ภาพ)


กิจกรรมโครงการแนะแนวการเลือกสาขา นักศึกศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ที่ 21 เม.ย. 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง CLB 5102 มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมร่วม 200 คน (44 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรม open house ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสัมภาษณ์โควตารับตรงทั่วไป ปีการศึกษา 2561 โดยพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการกลาง และไร่ฝึกทดลอง, 20 เมษายน 2561 (18 ภาพ)


การอธิบายความแตกต่างของรอยฟันฉลาม 3 ชนิด โดย ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ กรณีฉลามกัดนักท่องเที่ยวที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไทยรัฐนิวส์โชว์, 18 เมษายน 2561 (14 ภาพ)


ประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้อาวุโส ประจำปี 2561 นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ตลอดจนคณาจารย์และบุคลากร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 เมษายน 2561 (93 ภาพ)


นายไพบูลย์ แก้วพวงดี เกษตรมอทราย รุ่นที่ 2 นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งคณบดี คณบดีและตัวแทนศิษย์เก่าได้หารือเกี่ยวกับการเพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาคมศิษย์เก่าฯในการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะฯให้มากยิ่งขึ้น 11 เมษายน 2561 (3 ภาพ)


รศ.ดร. ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธนี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ ในโอกาสรับตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ (1 ภาพ)


ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์พร้อมรองคณบดีฝ่ายวิจัยและหัวหน้าภาควิชาพืชไร่ เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี และ ดร.จิตรา ชัยวิมล ผู้อำนวยการสำนักรับรองระบบคุณภาพ เป็นประธานร่วมในที่ประชุม โดยคณะเกษตรศาสตร์จะมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเพื่อสร้างผลผลิตการเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP และ Organic, 9 เม.ย. 61 (10 ภาพ)


ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมนักเรียนมัธยมตัวแทนแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิคระดับภาค "ชีววิทยาของปลา" คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ, 12 มีนาคม - 3 เมษายน 2651 (21 ภาพ)


อาจารย์ บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์, 2 เมษายน 2561 (22 ภาพ)


ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ มอบช่อดอกไม้ขอบคุณ รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ อดีตรักษาการคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้มาช่วยวางแนวนโยบายในการพัฒนาคณะฯ มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนต่อไป, 2 เมษายน 2561 (7 ภาพ)


กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง CLB 5103 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะจบการศึกษาได้ทราบข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงาน เทคนิคการกรอกใบสมัครงาน สัมภาษณ์งาน และการบริหารจัดการทางด้านการเงิน มีคณาจารย์ บุคลากร วิทยากร จำนวน 14 คนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 54 คน (36 ภาพ)


Total 1113 Record : 75 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ] Next>>