ShotDev.Com Tutorial

ประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้อาวุโส ประจำปี 2562 นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ตลอดจนคณาจารย์และบุคลากร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 เมษายน 2562 (119 ภาพ)


นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร เข้าศึกษาดูงานรายวิชา 1205 362 ความปลอดภัยของอาหารและระบบประกันคุณภาพ ณ บริษัทธวัชฟาร์ม, โรงงาน ก เจริญ, บริษัท เอส เอส การสุรา และร้าน KFC สาขาเทสโก้ เดชอุดม โดยมี ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง และ ดร.ชุติมา ทองแก้ว เป็นผู้ประสานงานรายวิชา (18 ภาพ)


การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2019 รอบชิงชนะเลิศ ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562, 23 กุมภาพันธ์ 2562 (104 ภาพ)


รางวัลสมนาคุณผู้เข้าร่วมงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2562 (25 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตอาหารผสมครบส่วนอัดเม็ดจากใบมันสำปะหลัง ณ อุทยานวิชาการ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 กุมภาพันธ์ 2562 (46 ภาพ)


การประกวดปลากัด ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรจำปี 2562, 22 กุมภาพันธ์ 2562 (46 ภาพ)


การประกวดาดภาพ ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรจำปี 2562, 21 กุมภาพันธ์ 2562 (76 ภาพ)


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเลี้ยงแพะเนื้อ ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรจำปี 2562, 20 กุมภาพันธ์ 2562 (28 ภาพ)


การประกวดจัดสวนถาด ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรจำปี 2562, 20 กุมภาพันธ์ 2562 (58 ภาพ)


อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตและแปรรูปแมลงเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร ณ โรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 20 กุมภาพันธ์ 2562 (53 ภาพ)


นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562 "เกษตรอัจฉริยะ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดยมี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับเข้าเยี่ยมชมงาน, 20 กุมภาพันธ์ 2562 (71 ภาพ)


การประกวดวงดนตรี AG Music Award รอบคัดเลือก ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรจำปี 2562, 19 กุมภาพันธ์ 2562 (57 ภาพ)


การประกวดพูดส่งเสริมการเกษตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ เกษตรอัจฉริยะ สร้างอย่างไรให้ได้ใจและคุ้มทุน ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 กุมภาพันธ์ 2562 (23 ภาพ)


การประกวดพูดส่งเสริมการเกษตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ เกษตรอัจฉริยะ ดีอย่างไรต่อเกษตรกร ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 กุมภาพันธ์ 2562 (43 ภาพ)


การประกวดร้องเพลง “ สานฝันสู่ดาวรุ่ง ลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ” ประเภทบุคลทั่วไป ประจำปี 2562, 17 กุมภาพันธ์ 2562 (80 ภาพ)


Total 1280 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>