ShotDev.Com Tutorial

งานเชิดชูเกียรติกับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ณ โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 กันยายน 2562 (137 ภาพ)


เยี่ยมลุงโก้ย นายดำรง คงศิลา พนักงานการเกษตร ระดับ 3 สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ ณ บ้านพัก ในโอกาสการเกษียณอายุราชการ, 25 กันยายน 2562 (48 ภาพ)


ธารน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลและเพื่อน ร่วมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผัก กล้าผัก กิ่งพันธุ์มะนาว เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยฟื้นฟูน้ำท่วม, 25 กันยายน 2562 (17 ภาพ)


การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 กันยายน 2562 (62 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัย นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา ณ บ้านนาคำน้อย ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี, 22 กันยายน 2562 (65 ภาพ)


ธารน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม โดยภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ ตลอดจนคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์ พืชผัก กล้าผัก กิ่งพันธุ์มะนาว เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม, 20 กันยายน 2562 (51 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมวางแผน ให้ความรู้และฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่ประสบอุกภัย นำโดย รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา, 21 กันยายน 2562 (36 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรจุเมล็ดพันธุ์เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ประสบอุกภัย นำโดย รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์, รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ ตลอดจนนักศึกษา, 21 กันยายน 2562 (30 ภาพ)


ชาวเกษตรร่วมแรงร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านคูสว่าง ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี, 18 กันยายน 2562 (97 ภาพ)


การบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี โดย นักศึกษา บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17 กันยายน 2562 (16 ภาพ)


ผลิตภัณฑ์ต้มยำไก่พร้อมรับประทาน โดย สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี, 16 กันยายน 2562 (18 ภาพ)


การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 5 กันยายน 2562 (24 ภาพ)


พิธีส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุบลราชธานี กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 (86 ภาพ)


เสวนา พี่เล่าสู่น้องฟัง...ความฝันของฉัน โดยศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 6 สิงหาคม 2562 (37 ภาพ)


ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร, AGGIE & FOODIE CAMP บ่มเพาะนักเกษตรอัจฉริยะและนักนวัตกรรมอาหารรุ่นใหม่ ระหว่างวันที่ 2-4 ส.ค. 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 4 ส.ค. 2562 (27 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] 10 [ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>