ShotDev.Com Tutorial

อาจารย์และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และรางวัลบุคลากรดีเด่น ในวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยมี รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ และ รศ. ธีระพล บันสิทธิ์ ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดี (58 ภาพ)


โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมจำปาสัก สปป.ลาว กิจกรรมภายใต้โครงการได้แก่ การพัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม และ ศึกษาต่อ ปัจจุบันมีอาจารย์จากวิทยาลัยฯ ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาประมง จำนวน 2 คน) การพัฒนาการเรียนการสอน (พัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอน) การพัฒนาห้องปฏิบัติการและฟาร์มสัตว์น้ำ กิจกรรมที่ดำเนินการตั้งแต่ เม.ย.- ก.ค. 60 ได้แก่ การประเมินสถานที่ การประเมินการเรียนการสอน การประชุมระดมความคิดเห็นภาคราชการและเอกชนในแขวงจำปาสักในประเด็นการพัฒนาหลักสูตร การอบรมการเขียนแผนการสอน ได้รับงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ ระยะการดำเนินงานเฟสแรก 2560-2564 ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ เป็นผู้ประสานงานโครงการ (60 ภาพ)


รายงานผลการดำเนินงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ประจำปีการศึกษา 2559 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 25-26 กรกฏาคม 2560 (40 ภาพ)


กิจกรรมสหกิจต่างประเทศ น.ศ. กชวรรณ ชัยเชิดชู ทุนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลฯ เมืองศรีโสภณ จังหวัดบันเตียเมียนเจย กัมพูชา นิเทศ 20-23 กรกฎาคม 2560 (38 ภาพ)


นักศึกษาระดับปริญญาเอก จาก School of Biological Sciences, Universiti Sains Malaysia (USM) Mr. Muhammad Rasul Abdullah Halim เข้าศึกษาตัวอย่างปลาและพัฒนางานวิจัย ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมงอุบลราชธานี 17-21 กรกฎาคม 2560 (12 ภาพ)


นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนชาวประมงในลุ่มน้ำมูล (24 ภาพ)


ตัวแทนนักศึกษา และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมอบรมการจัดทำดอกไม้จันทร์ ในโครงการ “ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมใจจัดทำดอกไม้จันทน์ 99,999 ดอก ถวายแด่ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ตึกอธิการบดี(หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (13 ภาพ)


การจัดตั้งเขตอนุรักษ์ที่ท่าน้ำบ้านวังสะแบงใต้ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (13 ภาพ)


นางสาวนิภาพร บุญชอบ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ ภายใต้ความดูแลและให้คำปรึกษาของ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ ธีระพงษ์ธนากร เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยายระดับ “ดี” พร้อมใบประกาศนียบัตร ในหัวข้องานวิจัยเรื่อง “ผลของซิลิกอนต่อคลอโรฟิลล์ฟลูออเรเซ็นท์และปริมาณคลอโรฟิลล์ของข้าว 4 พันธุ์ภายใต้สภาวะความเครียดเกลือ” (6 ภาพ)


ผศ. ดร. เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด และผศ. ดร. วีรเวทย์ อุทโธ พร้อมด้วยคุณสมศักดิ์ บุราเลข ได้เข้านิเทศนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหารที่กำลังฝึกงานภาคฤดูร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ในพื้นที่จังหวัด ร้อยเอ็ด สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี และขอนแก่น, 3-6 กรกฎาคม 2560 (16 ภาพ)


การถ่ายทำสารคดีแนะนำกิจกรรมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อำเภอพิบูลฯ และ อำเภอโขงเจียม 4-5 กค 2560 (36 ภาพ)


นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาควิชาประมง ชุมพร และ ระนอง, 5 กรกฎาคม 2560 (44 ภาพ)


อบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx งานประกันคุณภาพการศึกษา 26-27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 มิถุนายน 2560 (65 ภาพ)


Third Annual Meeting on Building a Mekong River Genetic Biodiversity Research Network. Pakse Hotel, Pakse, Lao PDR June 21-22, 2017 (26 ภาพ)


โครงการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 13 – 16 มิถุนายน 2560 ณ เทศบาลตำบลธาตุ, เทศบาลตำบลคำขวาง, ตำบลโพธิ์ใหญ่ และเทศบาลตำบลเมืองศรีไค (30 ภาพ)


Total 1280 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>