ShotDev.Com Tutorial

กิจกรรม Aggie Night (โครงการ AGGIE DAY) ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ณ อาคารกิจกรรม คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 722 คน (24 ภาพ)


การฝึกงานหน่วยหนึ่ง ภาควิชาประมง ฟาร์มประมง และ การนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 2559 (77 ภาพ)


โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี การแสดงออกถึงการเคารพจากศิษย์ที่มีต่อคณาจารย์ การทำกิจกรรมร่วมกันในการจัดทำพานไหว้ครู อีกทั้งได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทางที่ดีและมีความรู้รักสามัคคีในรุ่น (20 ภาพ)


กิจกรรมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ กรุงโฮจีมินห์ และ มหาวิทยาลัยเกิ่นเทอ เวียดนาม 11-21 สิงหาคม 2559 (151 ภาพ)


ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ อาจารย์สาขาวิชาประมง เดินทางไปยัง National University of Vietnam และ College of Aquaculture and Fisheries, Can Tho University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 11 – 21 สิงหาคม 2559 (19 ภาพ)


กิจกรรมทำบุญตักบาตร และบายศรีสู่ขวัญน้องใหม่คณะเกษตรศาสตร์ (โครงการ AGGIE DAY) ประจำปีการศึกษา 2559 วันเสาร์ที่ 20 ส.ค. 2559 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน (24 ภาพ)


ดร.นิมมานรดี พรหมทอง อาจารย์สาขาวิชาพืชสวน เดินทางไปยัง University of the Philippines Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในระหว่างวันที่ 14 – 20 สิงหาคม 2559 (23 ภาพ)


การแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 สิงหาคม 2559 (156 ภาพ)


การแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 สิงหาคม 2559 (53 ภาพ)


วิทยาศาสตร์การเกษตร "วิทยาศาสตร์กินได้" ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 สิงหาคม 2559 (143 ภาพ)


กิจกรรมการประชุมวิชการการ การประชุมบอร์ดบริหาร Asian Society of Ichthylogy และการประชุมสรุปผลการศึกษาโครงการนากาโอะ กรุงเทเป 18-21 พฤษภาคม 2559 (43 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำนักศึกษาสาขาประมง คณะเกษตรสตร์เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 500,084 ตัว ณ แม่น้ำมูลบริเวณท่าน้ำวัดหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และนอกจากนี้ยังมีกาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่อื่นๆอีก 9 แห่ง ของจังหวัดอุบลราชธานี รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,000,084 ตัว (10 ภาพ)


ภาพกิจกรรมโครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง(ช่วงที่1 กิจกรรมดำนา) วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ แปลงฝึกทดลอง สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกิจกรรม ประมาณ 400 คน (25 ภาพ)


ภาพกิจกรรมโครงการพี่พบน้อง วันที่ 2 – 10 สิงหาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน (19 ภาพ)


รายงานผลการดำเนินงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 สิงหาคม 2559 (26 ภาพ)


Total 1106 Record : 74 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ] Next>>