ShotDev.Com Tutorial

โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ วันพุธที่ 30 เมษายน 2559 ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5103 (38 ภาพ)


โครงการควบคุมดูและโครงการและกิจกรรมนักศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติถูจองนายอย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี โดยสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘, 11 – 13 มีนาคม 2559 (34 ภาพ)


งานประเพณีสงกรานต์ ทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 เมษายน 2559 (147 ภาพ)


โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2558 – 2559 (10 ภาพ)


โครงการฝึกอบคมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ รุ่นที่ 17" ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1 เมษายน 2559 (42 ภาพ)


นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 3 ศึกษาดูงานในรายวิชา 1205362 Food Safety and Quality Assurance ณ KFC สาขาเทสโก้ โลตัส เดชอุดม, โรงงาน ธวัชฟาร์ม, เอส เอส การสุรา และโรงงาน ก.เจริญ ช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน 2559 (63 ภาพ)


การประเมินผลการปฏิบัติงาน กำกับดูแลคณะเกษตรศาสตร์ โดยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ช่วงระหว่าง 1 ตุลาคม 2556- 30 กันยายน 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 31 มีนาคม 2559 (30 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชัยวัฒน์ แต้ไพสิฐพงษ์ ผู้ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ และบัณฑิต คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทุกท่าน, 21 มีนาคม 2559 (84 ภาพ)


งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 มีนาคม 2559 (34 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ ของแสดงความยินดีกับ ผู้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมาศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2557 และผู้รับรางวัลรัตโนบล ประจำปี 2558 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20 มีนาคม 2559 (78 ภาพ)


คณาจารย์สาขาวิชาประมงและนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การประมง เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการประมงระดับชาติ ครั้งที่ 10 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ซึ่งคณะเกษตรศาสตร์เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานประชุม และร่วมงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ช่วงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2559 (122 ภาพ)


โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ “รวมใจ ม.อุบลเกมส์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2559 ถึง 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 (20 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมงานกีฬา 3 เสียมเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี ในวันเสาร์ ที่ 20กุมภาพันธ์ 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาเกษตรทั้ง 3 สถาบัน อันได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี เพื่อให้เป็นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ และทักษะทางการเกษตร ทั้งนี้มีบุคลากรและนักศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมกว่า 130 คน (18 ภาพ)


คณะทำงานเกษตรอีสานใต้ เข้าสักการะองค์ท้าวพระพรหม ที่อำนวยให้การจัดงาน "ตามรอยเกษตรพระภูมินทร์ เปิดแผ่นดินสู่อาเซียน" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำเร็จลุล่วงด้วยดี, 19 กุมภาพันธ์ 2559 (26 ภาพ)


การแข่งขันการทำอาหารเมนูจากเนื้อไก่ดำ ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 14 กุมภาพันธ์ 2559 (30 ภาพ)


Total 1045 Record : 70 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] 28 [ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ] Next>>