ShotDev.Com Tutorial

การประชุมมอบหมายภาระงาน หัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง ณ ห้องประชุมเจ้าชาย ชั้น 2 คณะเกษตรศาสตร์, 19 พฤศจิกายน 2557 (33 ภาพ)


การบรรยายพิเศษ เรื่อง "ธุรกิจและการจัดการผลิตสุกรและไก่ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านของซีพี" ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 14 พฤศจิกายน 2557 (37 ภาพ)


วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์, 11 พฤศจิกายน 2557 (42 ภาพ)


โครงการพัฒนาการผลิตกะหล่ำปลีให้ได้มาตรฐานที่ดีใน สปป.ลาว : กรณีศึกษาการปลูกกะหล่ำปลีแขวงจำปาสัก, 11 พฤศจิกายน 2557 (53 ภาพ)


นักศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้ดูงานสวนกล้วยไม้อนันตพัฒนาและวิสาหกิจชุมชนกล้วยไม้ไทย, 7 พฤศจิกายน 2557 (51 ภาพ)


กิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) ประจำปี 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 พฤศจิกายน 2557 (52 ภาพ)


การประชุมเตรียมความพร้อม 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN), 2014 "Agriculture, Food and Nutrition for Health and Wellness", 5 พฤศจิกายน 2557 (35 ภาพ)


ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร เกตุงาม อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่ ที่ได้รับตำแหน่ง รองศาสตราจารย์, 4 พฤศจิกายน 2557 (3 ภาพ)


ดร.นรินทร บุณพราหมณ์ และคณะทำงานที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ จ.ศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดศรีสะเกษ ประจำเดือนตุลาคม 2557, 30 ตุลาคา 2557 (6 ภาพ)


การประชุมเครือข่ายแพะอีสาน ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 29 ตุลาคม 2557 (22 ภาพ)


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร เกตุงาม อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่ เข้าร่วมงานประชุม “Drought Workshop: The Progress on Drought Research for Rice in Rainfed Lowland Environment”, 27 ตุลาคา 2557 (14 ภาพ)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ พร้อมด้วยนักศึกษาวิชา การผลิตเห็ด จำนวน 38 คน ดูงานฟาร์มเห็ดฟาง บ้านหนองจำนัก อ.สำโรง และฟาร์มเห็ดถุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี (20 ภาพ)


บริจาคโลหิต ประจำปี 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 22 ตุลาคม 2557 (38 ภาพ)


การประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในงานวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “Rice for the world” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 11 - 12 กันยายน 2557 (16 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสได้รับการต่ออายุราชการ 65 ปี, 3 ตุลาคม 2557 (3 ภาพ)


Total 1279 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] 55 [ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>