ShotDev.Com Tutorial

การประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในงานวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “Rice for the world” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 11 - 12 กันยายน 2557 (16 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสได้รับการต่ออายุราชการ 65 ปี, 3 ตุลาคม 2557 (3 ภาพ)


ดร.จินดามณี แสงกาญจนวนิช ดร.วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วีรเวทย์ อุทโธ เป็นตัวแทนคณาจารย์ประจำหลักสูตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร (9 ภาพ)


การประชุมสัมมนาวิชากาาระดับชาติ เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นและการวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปี 2557" วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (85 ภาพ)


ประชุมคณะทำงานการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กรท้องถิ่น และการวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปี 2557” วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 (4 ภาพ)


การเข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ในงาน “การประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืช ดีเด่น ระดับเขต” ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านโนนเมืองน้อย ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี, 24 กันยายน 2557 (9 ภาพ)


การออกสำรวจภาคสนามวิชามีนวิทยา ณ อำเภอโขงเจียม, 21 กันยายน 25547 (67 ภาพ)


การออกสำรวจภาคสนามวิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง ณ อำเภอโขงเจียม, 20 กันยายน 2557 (53 ภาพ)


คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเยือนมหาวิทยาลัย Royal University of Agriculture ประเทศกัมพูชาเพื่อหารือความร่วมมือ, 14-20 กันยายน 2557 (15 ภาพ)


เยี่ยมชมโครงการพัฒนาด้านการเกษตรที่เมืองเสียมเรียบ ซึ่ง สพร. กระทรวงต่างประเทศ สนับสนุนงบประมาณ โดยสถานฑูตไทยประจำกรุงพนมเปญ (10 ภาพ)


อบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำดอกบัวและใบบัวแห้ง" ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13-14 กันยายน 2557 (85 ภาพ)


การสำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากรของปลา (ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม) บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เวียดนาม, 2-12 กันยายน 2557 (261 ภาพ)


พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษากับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, 11 กันยายน 2557 (39 ภาพ)


ประชุมวิชาการ Asin Solanaceous Round Table 2014 ที่ เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย สนับสุนโดย สวทช, วันที่ 9-10 กันยายน 2557 (11 ภาพ)


อาจารย์เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (2 ภาพ)


Total 1266 Record : 85 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] 55 [ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ] Next>>