ShotDev.Com Tutorial

บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาประมงได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงานเสวนาวิชาการที่คณะ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม (5 ภาพ)


การเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ของกัมพูชา เกี่ยวกับโครงการความช่วยเหลือของ สพร. ภายใต้โครงการ "การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักและผลไม้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา" ระยะเว (13 ภาพ)


นักศึกษาภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี, 29 มกราคม 2557 (13 ภาพ)


กีฬาสามเสียมเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี (47 ภาพ)


สัมมนาสัญจรเรื่อง "การปรับปรุงพันธุ์สุกรของไทย" ตอน "ทันพันธุกรรม ทันเหตุการณ์ ทันการเปลี่ยนแปลง" (25 ภาพ)


การสำรวจพันธุ์ปลาลุ่มน้ำโขง ของคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์, 18 มกราคม 2557 (92 ภาพ)


ศึกษาดูงานสาขาวิชาประมง ณ เขตอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี, 18 มกราคม 2557 (92 ภาพ)


งานทำบุญปีใหม่ประจำปี 2557 และรับน้องสาขาวิชาสัตวศาสตร์ รุ่นที่ 25 (34 ภาพ)


สวัสดีปีใหม่ 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (106 ภาพ)


การทำบุญเลี้ยงพระปีใหม่ 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 มกราคม 2557 (58 ภาพ)


งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 ธันวาคม 2556 (48 ภาพ)


งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ณ มหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (71 ภาพ)


นายนพพันธ์ จันทร์หอม นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสภาคณบดีสาขาการเกษตร (5 ภาพ)


งานพระราชทานเพลิงศพ รศ.ดร.วรพงษ์ สุริยภัทร คณบดีผู้ก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (165 ภาพ)


งานสวดอภิธรรมและเคารพศพ รศ.ดร.วรพงษ์ สุริยภัทร ณ วัดผาสุการาม อำเภอวารินชำราบ, 26 พฤศจิกายน 2556 (49 ภาพ)


Total 1126 Record : 76 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ] 55 [ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ] Next>>