ShotDev.Com Tutorial

พิธีส่ง-รับมอบตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริภัทร (40 ภาพ)


การประชุม "โครงการสวนอาเซียน งานเกษตรอีสานใต้ 2556" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (21 ภาพ)


ร้อยรักดวงใจ..สายใยผูกพัน มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต งามเสน่ห์ (76 ภาพ)


การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ระดับหัวหน้าส่วนราชการ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556 (27 ภาพ)


เลี้ยงขอบคุณ รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล พร้อมทีมบริหาร เนื่องในโอกาสที่ได้บริหารงานคณะเกษตรศาสตร์ ตลอดระยะเวลา 8 ปี ที่ผ่านมา (8 ภาพ)


60 ปี ครูในดวงใจ มุทิตาจิต อาจารย์ปราณีต งามเสน่ห์ อาจารย์ประจำภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ (54 ภาพ)


สรุปผลการดำเนินงาน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล ปี พ.ศ. 2555-2556 (19 ภาพ)


การประชุมวิชาการประจำปี 2556 ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (53 ภาพ)


ผลงานผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้าอาหารสัตว์ ม.อุบลฯ โกอินเตอร์ วุฒิสภามอบใบประกาศเกียรติคุณให้อาจารย์และคณะเกษตรศาสตร์ (2 ภาพ)


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ประจำปี 2556 (105 ภาพ)


การประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์การเกษตร วันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 (122 ภาพ)


การสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาบัวให้เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัออุบลราชธานี" (48 ภาพ)


สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ วันที่ 19-20 สิงหาคม 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (108 ภาพ)


โครงการความร่วมมือ ระหว่าง สพร. และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 12-17 สิงหาคม 2556 (18 ภาพ)


โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีสู่เยาวชน ณ คณะเกษตรศาสตร์ (28 ภาพ)


Total 920 Record : 62 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ] 45 [ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ] Next>>