ShotDev.Com Tutorial

โครงการฐานกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ วันที่ 6 กันยายน 2550 (144 ภาพ)


โครงการขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฏจราจร โดยคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กิจเจริญไทย (50 ภาพ)


การประเมินคุณภาพการศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 23-24 สิงหาคม 2550 (50 ภาพ)


การบรรยายพิเศษด้านปศุสัตว์ โดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ ณ ห้อง C301 คณะเกษตรศาสตร์, 24 สิงหาคม 2550 (15 ภาพ)


นิทรรศการวิทยาศาสตร์เกษตรและงานเกษตรแฟร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์, 16-17 สิงหาคม 2550 (51 ภาพ)


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การตรวจคุณภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างง่าย" ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เกษตรและงานเกษตรแฟร์ (58 ภาพ)


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี แก่ยุวเกษตรในส่วนภูมิภาค" (50 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "โรคของหน่อไม้ฝรั่งและแนวทางป้องกันและกำจัด" ณ คณะเกษตรศาสตร์, 4 กรกฎาคม 2007 (31 ภาพ)


โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม กิ่ง อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี (50 ภาพ)


พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2550, 14 มิถุนายน 2550 (29 ภาพ)


Signing Ceremony of Joint Research Agreement between Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS), Japan and Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University (UBU), Thaila (37 ภาพ)


การฝึกอบรมเรื่องการใช้โปรแกรมสติถิเพื่อการศึกษาด้านการประมง ภายใต้โครงการ Franco-Thai โดยความร่วมมือกับ University of Toulouse III ที่เมือง Toulouse ประเทศฝรั่งเศส (54 ภาพ)


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2550 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1 มิถุนายน 2550 (57 ภาพ)


การตรวจสุขภาพประจำปี คณะเกษตรศาสตร์ โดยสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 28 พฤษภาคม 2550 (42 ภาพ)


โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นักบริหารกิจกรรมรุ่นใหม่ ปีการศึกษา 2550 (50 ภาพ)


Total 1273 Record : 85 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ] 79 [ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ] Next>>