ShotDev.Com Tutorial

โครงการพี่พบน้องชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รู้จักการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย มีสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่น น้อง ฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคีในหมู่คณะ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังให้มีจิตสำนึกรักเกษตร ร้องเพลงเชียร์ซึ่งเป็นเพลงประจำคณะได้ และให้สอดคล้องกับนโยบายการรับน้องของ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ.) และนโยบายมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับนศ.ใหม่ ม.อุบลฯ มีคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน (14 ภาพ)


การประชุมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบริษัทปากซอง ไฮแลนด์ จำกัด วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ คณะเกษตรศาสตร์ (11 ภาพ)


ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็ก โรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี (22 ภาพ)


ดร ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ บรรยายพิเศษเรื่อง พันธุ์ปลาลุ่มน้ำโขงกับวิถีชีวิตคนอีสาน และ ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสอบนักศึกษาปริญญาเอก ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 8 สิงหาคม 2560 (6 ภาพ)


การเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการกับ คณะนักวิจัย SEAFDEC-IFRDMD อินโดนีเซีย ภาควิชาประมง 2-5 สค 60 (69 ภาพ)


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง CLB5201 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ใหม่ ได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา ได้รับรู้ กฎ ระเบียบที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยและสังคมแวดล้อม เตรียมความพร้อมที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษา เรียนรู้อย่างถูกวิธี และได้ทราบข้อมูลด้านสวัสดิการนักศึกษา ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาใหม่ (47 ภาพ)


การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559, 2 สิงหาคม 2560 (11 ภาพ)


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท รับการประเมินวันที่ 2 สิงหาคม 2560 (4 ภาพ)


ดร ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ เข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นผู้เชียวชาญ หลักเกณฑ์คัดเลือกสัตว์มีกระดูกสันหลังที่เสี่ยงสูญพันธุ์ของไทย สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 2 สค 60 (15 ภาพ)


อาจารย์และบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และรางวัลบุคลากรดีเด่น ในวันสถาปนาครบรอบ 27 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยมี รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ และ รศ. ธีระพล บันสิทธิ์ ร่วมถ่ายภาพแสดงความยินดี (58 ภาพ)


โครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงแก่วิทยาลัยกสิกรรมจำปาสัก สปป.ลาว กิจกรรมภายใต้โครงการได้แก่ การพัฒนาบุคลากร (ฝึกอบรม และ ศึกษาต่อ ปัจจุบันมีอาจารย์จากวิทยาลัยฯ ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาประมง จำนวน 2 คน) การพัฒนาการเรียนการสอน (พัฒนาหลักสูตรและสื่อการสอน) การพัฒนาห้องปฏิบัติการและฟาร์มสัตว์น้ำ กิจกรรมที่ดำเนินการตั้งแต่ เม.ย.- ก.ค. 60 ได้แก่ การประเมินสถานที่ การประเมินการเรียนการสอน การประชุมระดมความคิดเห็นภาคราชการและเอกชนในแขวงจำปาสักในประเด็นการพัฒนาหลักสูตร การอบรมการเขียนแผนการสอน ได้รับงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ ระยะการดำเนินงานเฟสแรก 2560-2564 ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ เป็นผู้ประสานงานโครงการ (60 ภาพ)


รายงานผลการดำเนินงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ประจำปีการศึกษา 2559 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 25-26 กรกฏาคม 2560 (40 ภาพ)


กิจกรรมสหกิจต่างประเทศ น.ศ. กชวรรณ ชัยเชิดชู ทุนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลฯ เมืองศรีโสภณ จังหวัดบันเตียเมียนเจย กัมพูชา นิเทศ 20-23 กรกฎาคม 2560 (38 ภาพ)


นักศึกษาระดับปริญญาเอก จาก School of Biological Sciences, Universiti Sains Malaysia (USM) Mr. Muhammad Rasul Abdullah Halim เข้าศึกษาตัวอย่างปลาและพัฒนางานวิจัย ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมงอุบลราชธานี 17-21 กรกฎาคม 2560 (12 ภาพ)


นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านวังสะแบง แจกเอกสารประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนชาวประมงในลุ่มน้ำมูล (24 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] 30 [ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>