ShotDev.Com Tutorial

คณะเกษตรศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำนักศึกษาสาขาประมง คณะเกษตรสตร์เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 500,084 ตัว ณ แม่น้ำมูลบริเวณท่าน้ำวัดหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และนอกจากนี้ยังมีกาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่อื่นๆอีก 9 แห่ง ของจังหวัดอุบลราชธานี รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,000,084 ตัว (10 ภาพ)


ภาพกิจกรรมโครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง(ช่วงที่1 กิจกรรมดำนา) วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ แปลงฝึกทดลอง สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกิจกรรม ประมาณ 400 คน (25 ภาพ)


ภาพกิจกรรมโครงการพี่พบน้อง วันที่ 2 – 10 สิงหาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นักศึกษาทุกชั้นปีร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน (19 ภาพ)


รายงานผลการดำเนินงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 สิงหาคม 2559 (26 ภาพ)


การปฐมนิเทศนักศึกษาพืชสวน และแนวทางการแก้ปัญหาผลการเรียนนักศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุริยภุัทร คณะเกษตรศาสตร์ (14 ภาพ)


โครงการอนุรักษ์กล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง ได้นำนักศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น และคณาจารย์ ร่วมปลูกกล้วยไม้แดงอุบล ณ บริเวณหนองอีเจม วันที่ 5 สิงหาคม 2559 (21 ภาพ)


รายงานผลการดำเนินงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคประมง ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4 สิงหาคม 2559 (25 ภาพ)


ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ทวนทอง จุฑาเกตุ ในวาระได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาประมง สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2557, ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2559 (51 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ประจำปี 2559 ได้มีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จำนวน 2 ราย เดินทางไปแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ University of the Philippines Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (8 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ประจำปี 2559 นางสาวลักษิกา ชัยรัตน์ และนางสาวสุขฤทัย หมั่นวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เดินทางไปยัง Hue University of Agriculture and Forestry สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเวลา 30 วัน ในระหว่างวันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2559 (6 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ประจำปี 2559 นายวัฒนศักดิ์ บังสี และนางสาวนิภาพร คำศรี นักศึกษาสาขาวิชาประมง เดินทางไปยัง Universiti Malaysia Terengganu ประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 20 วัน ในระหว่างวันที่ 11 – 30 กรกฎาคม 2559 (6 ภาพ)


รายงานผลการดำเนินงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 28 กรกฎาคม 2559 (30 ภาพ)


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5201 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษา และรุ่นพี่ ได้รับรู้ กฎระเบียบที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยและสังคมแวดล้อม การเตรียมความพร้อมที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษาและเรียนรู้อย่างถูกวิธี (39 ภาพ)


รายงานผลการดำเนินงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 กรกฎาคม 2559 (30 ภาพ)


การอบรมเชิงปฏิบัติการ ปลูกพืชไม่ใช้ดิน (ไฮโดรโพนิกส์) รุ่นที่ 6 ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 กรกฎาคม 2559 (74 ภาพ)


Total 1126 Record : 76 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] 30 [ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ] Next>>