ShotDev.Com Tutorial

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ปลูกพืชไม่ใช้ดิน (ไฮโดรโพนิกส์) รุ่นที่ 6 ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 กรกฎาคม 2559 (74 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ประจำปี 2559 ได้มีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จำนวน 1 ราย เดินทางไปแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 37 วัน ในระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2559 คือ นางสาววรรณวิภา ถาพร นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (8 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระยะสั้น ประจำปี 2559 ได้มีคณาจารย์ของคณะเกษตรศาสตร์ เดินทางไปแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน จำนวน 3 คน ได้แก่ ดร.บุษบา บัวคำ อาจารย์สาขาวิชาพืชสวน เดินทางไปยัง Hue University of Agriculture and Forestry สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 11 – 16 กรกฎาคม 2559 (24 ภาพ)


รายงานผลการดำเนินงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 15 กรกฎาคม 2559 (33 ภาพ)


พิธีปิดการฝึกอบรมการเรียนการสอนด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น ให้กับอาจารย์วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก สปป. ลาว (29 พค -10 กค 59) ได้รับงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ ผู้ประสานงานโครงการ (35 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ต้นไม้ของพ่อ ปีที่ 7 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาล้ยอุบลราชธานี (35 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Farmer Livelihood Development NGO in Phnom Penh (FLD TUNKAKSEKOR Company Limited) ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 11 คน เพื่อเข้าศึกษาดูงานกิจการภายในของคณะเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ในระหว่างวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2559 รวม 5 วัน ซึ่งได้จัดให้มีการต้อนรับคณะศึกษาดูงานในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมวงพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ดร.สิรินทิพย์ บุญมี ร่วมให้การต้อนรับดังกล่าวด้วย (24 ภาพ)


คณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าพบปะแลกเปลี่ยนด้านวิจัย ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6 กรกฎาคม 2559 (12 ภาพ)


รศ. ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ท่านปะจิต นอระแสง รองผู้อำนวยการแผนกกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก อาจารย์ คำสว่าง สมบูนขัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก และคณาจารย์จากวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก สปป.ลาว นอกจากนี้ได้ร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสักเปิดสอนระดับอนุปริญญา สาขาพืชศาสตร์ สัตว์ศาสตร์ และ ประมง 1 กค 59 (44 ภาพ)


ดร.เรืองยศ พิลาจันทร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ภาคโปสเตอร์ "ระดับดีเด่น" สาขาโภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้องและวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ ในงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น (5 ภาพ)


การผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ วันที่ 15 – 17 มิ.ย. 2559 ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (148 ภาพ)


สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรเข้าร่วม โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Innovation Contest 2016) จัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FOSTAT) กำหนดหัวข้อการแข่งขันคือ “Modern Thai Health Food” โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็นสองรอบ กล่าวคือ รอบแรก (มีผู้ส่งเข้าประกวดจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศประมาณ 36 สถาบัน) และผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ 14 สถาบัน ผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครฯ ทีม Kan Krao มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลชมเชย ภายในงาน Food Innovation Asia Conference 2016 และ ProPak Asia (9 ภาพ)


คณาจารย์สาขาวิชาประมง นักวิชาการ และ ลูกจ้างฟาร์มประมง ได้ร่วมดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง ประมงหมู่บ้าน: รุ่นที่ 1 ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนบ้านวังยาง ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาประมงชั้นปีที่ 1 และ 2 ร่วมดำเนินงาน และมีนักเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 37 คน (104 ภาพ)


วิพากษ์หลักสูตรปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 13 มิถุนายน 2559 (36 ภาพ)


รศ.ดร. วัชรพงษ์ วัฒนกูล ทำหน้าที่ผู้ประสานงานเพื่อให้นักวิชาการไทยด้านสุกรได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับนักวิจัยจากประเทศสหราชอาณาจักร โครงการดังกล่าวนอกจากการจัด Workshop ในประเทศไทย ยังมีการประชุมความร่วมมือทางวิชาการที่ University of Edinburgh, Scotland โดยมีนักวิจัยไทยจากหลายมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน (11 ภาพ)


Total 1111 Record : 75 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ] 30 [ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ] Next>>