ShotDev.Com Tutorial

โครงการ 5 ส. (Big Cleaning Day) การปรับปรุงกายภาพ ทัศนียภาพ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของนักศึกษาและบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มิถุนายน - กันยายน 2560 (77 ภาพ)


การสำรวจนิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพของปลาที่พบในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พนมดงรัก จังหวัดศรีสะเกษ 28-30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (63 ภาพ)


โครงการค่ายเกษตรอาสาพัฒนา ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 – 26 พ.ค. 2560 ณ โรงเรียนบ้านกันจาน บ้านกันจาน ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และบำเพ็ญประโยชน์ให้กับโรงเรียน (78 ภาพ)


พิธีปิด โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่น 17 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 พฤษภาคม 2560 (127 ภาพ)


ปฏิบัติการฟาร์มประมง โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่น 17 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 พฤษภาคม 2560 (34 ภาพ)


พืชอาหารสัตว์ โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่น 17 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 พฤษภาคม 256 (27 ภาพ)


ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่น 17 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 พฤษภาคม 2560 (28 ภาพ)


ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ สระบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์ 21-26 พฤษภาคม 2560 (116 ภาพ)


แนวทางการใช้ปุ๋ยโดยอาศัยการสูญเสียปริมาณธาตุอาหารไปกับผลผลิตพืช โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่น 17 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 พฤษภาคม 2560 (24 ภาพ)


ฟาร์มสัตว์ใหญ่ โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่น 17 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 พฤษภาคม 256 (48 ภาพ)


ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร การทำเส้นบะหมี่หยก โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่น 17 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 23 พฤษภาคม 2560 (31 ภาพ)


โรคพืช โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่น 17 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 23 พฤษภาคม 2560 (16 ภาพ)


เทคนิคการขยายพันธุ์พืช โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่น 17 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 23 พฤษภาคม 256 (38 ภาพ)


โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่น 17 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 พฤษภาคม 2560 (41 ภาพ)


บรรยายพิเศษ โดยหัวหน้าสำนักงานไร่ฝึกฯ ผศ.พิทักษ์ สิงห์ทองลา โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่น 17 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 พฤษภาคม 256 (31 ภาพ)


Total 1045 Record : 70 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ] Next>>