ShotDev.Com Tutorial

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 ตุลาคม 2559 (40 ภาพ)


การสัมภาษณ์คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนนายจ้าง ในการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558, 10 ตุลาคม 2559 (60 ภาพ)


โครงการพัฒนาฟาร์มสัตวศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ ฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน (21 ภาพ)


โครงการพัฒนาฟาร์มอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 ณ อาคารอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน (25 ภาพ)


ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ร่มกันเกรา มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ณ โรงแรม U-Place ม.อุบลฯ, 22 กันยายน 2559 (82 ภาพ)


มุทิตาคาราวะ อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.นันทิยา หุตานุวัตร, ผศ.ศรีประไพ ธรรมแสง, ผศ.ดร.บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา และผศ.ดร.วีณา เมฆวัฒนากาญจน์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 14 กันยายน 2559 (62 ภาพ)


กิจกรรมโครงการ 5ส (Big Cleaning) หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 กันยายน 2559 (63 ภาพ)


อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงาน และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 กันยายน 2559 (34 ภาพ)


รศ.ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานในพิธีปล่อยปลาในแม่น้ำโขง บริเวณชายแดนลาวและกัมพูชา ตามคำเชิญของแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก สปป.ลาว สืบเนื่องจากคณะเกษตรศาสตร์ ทำวิจัยร่วมกับแผนกกสิกรรมเรื่องการเพาะเลี้ยงปลาพอน โนโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ รองเจ้าแขวงจำปาสัก ผู้อำนวยการแผนกกสิกรรมเจ้าเมืองโขงและข้าราชการอาวุโสในแขวงจำปาสักร่วมงานจำนวนมาก (23 ภาพ)


การตรวจประเมินคุณภาพภายใน วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6 กันยายน 2559 (25 ภาพ)


โครงการพัฒนาฟาร์มประมง ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน (17 ภาพ)


เทคโนโลยีการปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือนเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 3-4 กันยายน 2559 (36 ภาพ)


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร เกตุงาม และนักศึกษาปริญญาโทและเอก เข้าร่วมประชุมวิชาการข้าวครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยข้าวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลก” ซึ่งจัด ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 1-3 กันยายน 2559 โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ของนักศึกษาปริญญาโทภายใต้ความดูแลและให้คำปรึกษา (26 ภาพ)


อบรมการเงิน พัสดุ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2 กันยายน 2559 (23 ภาพ)


การตรวจประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 31 สิงหาคม 2559 (25 ภาพ)


Total 1280 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] 36 [ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>