ShotDev.Com Tutorial

ทีม NBT อุบลราชธานี บุกงานเกษตรอีสานใต้ ที่ มหาวิทยลัยอุบลราชธานี ถ่ายทอดสดในรายการ 8 โมงเช้าข่าว NBT, 2 กุมภาพันธ์ 2560 (35 ภาพ)


การประกวดผักและผลไม้ งานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2 กุมภาพันธ์ 2560 (57 ภาพ)


คึกคัก!!! ชาวเน็ตแห่เซลฟี่ทุ่งดอกไม้หลากสี เบ่งบานทั่วพื้นที่งานเกษตรอีสานใต้ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2 กุมภาพันธ์ 2560 (30 ภาพ)


พร้อมแล้ว!! งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ "สร้างสรรค์แผ่นดินพ่อ สานต่อเกษตรพอเพียง" 3-12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 31 มกราคม 2560 (30 ภาพ)


นักศึกษาปริญญาโท สาขาเกษตรศาสตร์ พืชไร่ (นายศักดา คงสีลา นางสาวลดารัตน์ ทันที และนางสาวฉันทมาศ เชื้อแก้ว) และพืชสวน (นายศักดิ์นันท์ จันทคณานุรักษ์) เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในการประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 18 ( The 18th Agricultural Conference) ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น (ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์) ในระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2560 (19 ภาพ)


การเลี้ยงและแปรรูปปลาสวายสายพันธุ์แม่น้ำชี เพื่อพัฒนาคุณภาพและการตลาด โดยนักศึกษาภาควิชาประมง ภายใต้การสนับสนุนโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 มกราคม 2560 (29 ภาพ)


คณะเจ้าหน้าที่บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานสกลนคร) และศิษย์เก่าสาขาวิชาประมง ได้เข้าให้ความรู้ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและแนะนำประสบการณ์การทำงานแก่นักศึกษาสาขาวิชาประมง ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2560 (10 ภาพ)


สวัสดีปีใหม่คณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560 ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 มกราคม 2560 (117 ภาพ)


นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 61 คน เข้าโครงการ “โรงทานจิตอาสามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2560” ในวันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 13.00 – 16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมบำเพ็ญกุศลในงานปฏิบัติธรรมของวัดหนองป่าพง โดยมีการจัดตั้งโรงทาน การทำความสะอาดห้องน้ำ การเก็บและคัดแยกขยะ (20 ภาพ)


การอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์กับเจ้าหน้าที่ สปป.ลาว ช่วงที่ 1, 9-14 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 มกราคม 2560 (30 ภาพ)


ชุมนุมปลาสวยงาม ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมและจำหน่ายพันธุ์ปลาสวยงามงานปลาสวยงาม ณ โรงแรมุสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวชั่น เซ็นเตอร์, 19-27 พฤศจิกายน 2559 (49 ภาพ)


การประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2559 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 ธันวาคม 2559 (58 ภาพ)


โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ณ โรงแรม ยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 ธันวาคม 2559 (64 ภาพ)


พิธีเปิดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "เกษตรเมืองนักปราชญ์ ราชธานีอีสาน สืบสานงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 ธันวาคม 2559 (75 ภาพ)


งานแถลงข่าว ประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 ธันวาคม 2559 (30 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] 36 [ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>