ShotDev.Com Tutorial

การตรวจสุขภาพประจำปี คณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 24 พฤษภาคม 2549 (52 ภาพ)


การประชุมเสวนา "ศักยภาพการเลี้ยงโค-กระบือ" โดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรสาขา จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับ คณะเกษตรศาสตร์, 12 มกราคม 2549 (43 ภาพ)


สวัสดีปีใหม่ 2549 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 29 ธันวาคม 2548 (77 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ นำโดย รศ.ดร.วรพงษ์ สุริยภัทร คณบดีผู้ก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าเยี่ยมและขอพร รศ.ดร.สมจิตต์ ยอดเศรณี อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี, 28 ธันวาคม 2548 (38 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ โดย รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมสวัสดีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ อธิการบดี ม.อุบลฯ และหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย, 27 ธันวาคม 2548 (20 ภาพ)


การบรรยายสรุป การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2547 คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 22 ธันวาคม 2548 (27 ภาพ)


สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เทคโนโลยีการอาหาร แก่ คุณสุนีย์ ตริยางกูรศรี, 19 ธันวาคม 2548 (35 ภาพ)


งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2548 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 19 ธันวาคม 2548 (73 ภาพ)


งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2548 ณ บริเวณอาคารกีฬาเอนกประสงค์ ม.อุบลฯ, 19 ธันวาคม 2548 (25 ภาพ)


โครงการเกี่ยวข้าวประจำปี 2548 โดยบุคลากรสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์, 19 พฤศจิกายน 2548 (33 ภาพ)


การประชุม "กรอบและแนวทางงานวิจัยการเกษตร" โดยสำนักงานพัฒนางานวิจัยการเกษตร (สวก.) ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 10 พฤศจิกายน 2548 (28 ภาพ)


การประชุมโครงการจัดทำแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster Mapping), 3-4 พฤศจิกายน 2548 (26 ภาพ)


ร้านอาหารคณะเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการแล้ว ข้างศูนย์งา คณะเกษตรศาสตร์, 2 พฤศจิกายน 2548 (8 ภาพ)


พิธีส่งมอบภาระงาน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, 29 กันยายน 2548 (30 ภาพ)


การตรวจสุขภาพประจำปี 2548 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 21 กันยายน 2548 (35 ภาพ)


Total 1126 Record : 76 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ] 72 [ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ] Next>>