ShotDev.Com Tutorial

บรรยากาศทั่วไป งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 31 ตุลาคม 2555 (84 ภาพ)


รายการที่นี่หมอชิต นำโดย สัญญา คุณากร, คุณแม่บานเย็น รากแก่น, เชียร์ ฑิฆัมพร ฤทธิ์ธาอภินันท์ ฯลฯ ใน งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 29 ตุลาคม 2555 (53 ภาพ)


การเสวนาไก่พื้นเมือง "ไก่ชนยอดนักสู้" งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 28 ตุลาคม 2555 (56 ภาพ)


เสวนา:การบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 ตุลาคม 2555 (22 ภาพ)


การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 ตุลาคม 2555 (64 ภาพ)


พิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 ตุลาคม 2555 (57 ภาพ)


หน่วยงานราชการ/หน่วยงานอำนวยการ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 ตุลาคม 2555 (74 ภาพ)


ความคืบหน้าการเตรียมงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2555 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 ตุลาคม 2555 (82 ภาพ)


โครงการสัตวศาสตร์อาสา โดยกิจกรรมนักศึกษาร่วมบริการชุมชนให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์, 7 มกราคม 2555 (46 ภาพ)


นักศึกษาภาควิชาพืชสวน ศึกษาดูงาน ณ วิสาหกิจชุมชน "บ้านกล้วยไม้ไทย" อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี (29 ภาพ)


วิทยาศาสตร์การเกษตร 17-18 สิงหาคม 2555 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (343 ภาพ)


กิจกรรมเข้าเยี่ยมชมกิจการอาหารพื้นบ้าน ภายในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับการผลิตอาหารพื้นบ้านเชิงพาณิชย์ ให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงตามความต้องการของท้องถิ่น (80 ภาพ)


สวัสดีปีใหม่ 2555 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 ธันวาคม 2554 (177 ภาพ)


งานรับปริญญาบัตรประจำปี 2554 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20 ธันวาคม 2554 (115 ภาพ)


งานเกษียณอายุราชการ รศ.ดร.พรพิมล สุริยภัทร อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2 ธันวาคม 2554 (111 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ] 72 [ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>