ShotDev.Com Tutorial

การประชุมวิชาการ ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ประจำปี 2554 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2554 ณ ตะนาวศรี รีสอร์ท ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ (27 ภาพ)


วิทยาศาสตร์การเกษตร 18-19 สิงหาคม 2554 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (240 ภาพ)


ผศ.ดร.กาญจนา พยุหะ และผศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม เข้าร่วมการประชุม The 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF) ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน, 25 เมษายน 2554 (47 ภาพ)


ประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้อาวุโส ประจำปี 2554 นำโดย รศ.ดร.วรพงษ์ สุริยภัทร คณบดีผู้ก่อตั้งคณะเกษตรศาสตร์ ตลอดจนคณาจารย์และบุคลากร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 เมษายน 2554 (73 ภาพ)


ผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน ออกรายการทีวีที่ สทท.อุบลราชธานี มะเขือเทศพันธุ์ใหม่ต้านโรคเหี่ยวเขียว, 31 มีนาคม 2554 (16 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 29 มีนาคม 2554 (21 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์แบบยั่งยืน ปีที่ 2 ณ ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ, 23-24 มีนาคม 2554 (24 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์ ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 20 มีนาคม 2554 (10 ภาพ)


คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาประมง ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ภาคตะวันออก, 16 มีนาคม 2554 (87 ภาพ)


คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาประมง ศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ภาคตะวันออก, 14 มีนาคม 2554 (57 ภาพ)


ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการน้ำ โดยคณาจารย์เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี, 8 มีนาคม 2554 (53 ภาพ)


Regional Symposium on Diversity of Fishes in Mekong and Chao Phraya Basins-An Updated Study, Golden Sand Hotel, Preah Sihanouk Province, Cambodia, 7 March 2011 (91 ภาพ)


Regional Symposium on Diversity of Fishes in Mekong and Chao Phraya Basins-An Updated Study, 4 March 2011 (68 ภาพ)


HOI THAO, THANH PHAN LOAI CA, LUU VUC SONG ME-KONG VA CHAO PHRAYA, Diversity o Fishes in Mekong and Chao Phraya Basins-an Updated Study, Can Tho ngay 24 thang 02 nam 2011 (65 ภาพ)


Regional Symposium on Diversity of Fishes in Mekong and Chao Phraya Basins-An Updated Study, 28 February 2011 (66 ภาพ)


Total 1280 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ] 72 [ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>