ShotDev.Com Tutorial

คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินงานจัดโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกผักและผลไม้เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย, 3 มิถุนายน 2558 (34 ภาพ)


พิธีปิด โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 15 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 29 พฤษภาคม 2558 (89 ภาพ)


หนังสือ "ตะลอนทัวร์ OTOP ไปกับ อย." ต่อยอดแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ข้าวตังข้าวกล้องงอกหน้าหมูหยอง โดยคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 29 พฤษภาคม 2558 (3 ภาพ)


ผศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลจาก สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย, เรื่อง ผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น สาขาการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557, 29 พฤษภาคม 2558 (6 ภาพ)


เทคนิคการเพาะเห็ด, ยางและผลิตภัณฑ์จากยางพารา โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 15 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 28 พฤษภาคม 2558 (24 ภาพ)


เทคนิคการผลิตโคนม การผลิตสัตว์เศรษฐกิจในระบบโรงเรือนปิด, ยางและผลิตภัณฑ์จากยางพารา โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 15 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 28 พฤษภาคม 2558 (53 ภาพ)


แนวทางการใช้ปุ๋ยโดยอาศัยการสูญเสียปริมาณธาตุอาหารไปกับผลผลิตพืช โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 15 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26-28 พฤษภาคม 2558 (38 ภาพ)


เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ, ยางและผลิตภัณฑ์จากยางพารา โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 15 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 พฤษภาคม 2558 (23 ภาพ)


ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 15 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26-27 พฤษภาคม 2558 (34 ภาพ)


การทำขนมคุกกี้ โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 15 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26-28 พฤษภาคม 2558 (33 ภาพ)


พิธีเปิด โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 15 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 พฤษภาคม 2558 (29 ภาพ)


โครงการ "การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารเหล่านั้นในขนุนไทย" ดำเนินการวิจัยโดย ผศ.ดร.วิริยา พรมกอง สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตา และ ดร.ทินน์ พรหมโชติ สาขาวิชาพืชสวน, 21 พฤษภาคม 2558 (3 ภาพ)


ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร) กระทรวงต่างประเทศ เพื่อให้ข้อคิดเห็นแผนงานการพัฒนาด้านการเกษตรประเทศภูฎาน, 17 พฤษภาคม 2558 (9 ภาพ)


การประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคณะฯ สู่ประชาคมอาเซียน", 30 เมษายน 2558 (82 ภาพ)


โครงการเกษตรอำลา ประจำปีการศึกษา 2557, 27 เมษายน 2558 (21 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ] 52 [ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>