ShotDev.Com Tutorial

"โครงการมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา" เป็นโครงการจากสถานทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ โดยมีท่าน เตชะภาส ฉั่ววิเชียร เป็นเลขานุการทูตได้นำผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาจาก University of Management and Economics เดินทางมาเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์, 1 กันยายน (89 ภาพ)


อาจารย์ และนักศึกษาสาขาประมงสำรวจข้อมูลทรัพยากรประมงและสภาพเศรษฐกิจสังคมของชาว ประมงที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง ภายใต้โครงการ Assessing economic and welfare values of fish in the Lower Mekong Basin 2012-2015 (46 ภาพ)


การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เตรียมงานจัดการประชุมนานาชาติ 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) ครั้งที่ 1/2557, 26 สิงหาคม 2557 (18 ภาพ)


การประชุมหารือกับรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และประมง กระทรวงกสิกรรม สปป.ลาว และเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศ สปป.ลาว เรื่องโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์และห้องปฏิบัติการโรคปลาที่นครหลวงเวียงจันท์ (13 ภาพ)


สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ และจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ณ. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 (7 ภาพ)


การอบรมมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร ให้แก่เกษตรกรชาวกัมพูชา เมืองเสียมเรียบ, สิงหาคม 2557 (8 ภาพ)


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 4 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22-24 สิงหาคม 2557 (63 ภาพ)


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคทางจุลพยาธิชีววิทยาในงานประจำและงานวิจัยครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 21-22 สิงหาคม 2557 (51 ภาพ)


โครงการอบรมเกษตรกรจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ซึ่งจัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณจาก สพร. กระทรวงต่างประเทศ โดยมี รศ.ดร. วัชรพงษ์ วัฒนกูล เป็นหัวหน้าโครงการ (4 ภาพ)


พิธีเปิดวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 สิงหาคม 2557 (49 ภาพ)


กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 สิงหาคม 2557 (124 ภาพ)


กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 (36 ภาพ)


โครงการ "ค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 สิงหาคม 2557 (36 ภาพ)


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (17 ภาพ)


อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการควบคุมโดยชีววิธี ภายใต้แผยงาน “การเผยแพร่ความรู้ด้านการควบคุมโดยชีววิธีสู่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี” แก่นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี (68 ภาพ)


Total 1279 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ] 57 [ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>