ShotDev.Com Tutorial

การสอบสัมภาษณ์และการตรวจร่างกายโควตาคุณลักษณะพิเศษ โควตาพื้นที่ และโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 21 พฤศจิกายน 2561 (30 ภาพ)


อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มอบหมาย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยบุลากรและนักศึกษา ร่วมงานรวมพลังเกษตรกรรมยั่งยืน ราชธานี-อุบลฯ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒน์ ศิลยกำธร กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ผลการใช้สารเคมีอันตรายต่อคนไทย ณ ชุมชนราชธานีอโศก ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี, 10 พฤศจิกายน 2561 (8 ภาพ)


พิธีปิดค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 4 พฤศจิกายน 2561 (121 ภาพ)


พิธีเปิดค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 3 พฤศจิกายน 2561 (40 ภาพ)


ปฏิบัติการฟาร์มประมง ค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 3 พฤศจิกายน 2561 (17 ภาพ)


กิจกรรมสันทนาการ ค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 3 พฤศจิกายน 2561 (63 ภาพ)


เทคโนโลยีการอาหรในโครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 3 พฤศจิกายน 2561 (32 ภาพ)


กิจกรรมทัวร์ฟาร์มไม้ผล, สัตว์เคี้ยวเอื้องในโครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาเพื่อศึกษาต่อในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 3 พฤศจิกายน 2561 (46 ภาพ)


หอพักนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มีทั้งแอร์ และพัดลม บรรยากาศดี น่าอยู่ เงียบ สงบ เหมาะกับการเรียน ทบทวน อ่าหนหนังสือ ราคาถูกมาก ช่วยพ่อแม่และครอบครัวประหยัดได้มีพื้นที่ทำกิจกรรมทางการเกษตร เสริมทักษะ พัฒนาวิชาการ วิชาชีพ เพิ่มพูนประสบการณ์ (8 ภาพ)


การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศมาใช้ในการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาองค์กร ด้วยเกณฑ์ TQA/EdPex โดย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30-31 ตุลาคม 2561 (65 ภาพ)


ทัศนศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้เบื้องต้น 26 ต.ค. 61 ณ สวนกล้วยไม้อนันตพัฒนา และสวนพุทธชาติ จ.อุบลราชธานี (37 ภาพ)


โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา, 22 ตุลาคม 2561 (111 ภาพ)


โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา, 21 ตุลาคม 2561 (70 ภาพ)


โครงการค่ายเตรียมความพร้อมการรับนักศึกษาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา, 20 ตุลาคม 2561 (148 ภาพ)


ศ.ดร. ทวนทอง จุฑาเกตุ และ ดร. ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาเชิงปฏิบัติการนานาชาติ “Needs,Techniques, and Risk Assessment” ภายใต้โครงการ Wonders Mekong ระหว่างวันที่17-18 ตุลาคม 2561 ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา (59 ภาพ)


Total 1280 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>