ShotDev.Com Tutorial

การอบรมมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร ให้แก่เกษตรกรชาวกัมพูชา เมืองเสียมเรียบ, สิงหาคม 2557 (8 ภาพ)


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกเลี้ยงกล้วยไม้เชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 4 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22-24 สิงหาคม 2557 (63 ภาพ)


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคทางจุลพยาธิชีววิทยาในงานประจำและงานวิจัยครั้งที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 21-22 สิงหาคม 2557 (51 ภาพ)


โครงการอบรมเกษตรกรจังหวัดเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ซึ่งจัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณจาก สพร. กระทรวงต่างประเทศ โดยมี รศ.ดร. วัชรพงษ์ วัฒนกูล เป็นหัวหน้าโครงการ (4 ภาพ)


พิธีเปิดวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 สิงหาคม 2557 (49 ภาพ)


กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 สิงหาคม 2557 (124 ภาพ)


กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 (36 ภาพ)


โครงการ "ค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้แดงอุบล" คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 สิงหาคม 2557 (36 ภาพ)


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 (17 ภาพ)


อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการควบคุมโดยชีววิธี ภายใต้แผยงาน “การเผยแพร่ความรู้ด้านการควบคุมโดยชีววิธีสู่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี” แก่นักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี (68 ภาพ)


อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ภายใต้โครงการ “การให้บริการให้คำปรึกษาแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์ เรื่อง เทคโนโลยีเหมาะสมทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่ม” ณ อำเภอเลิงนกทา และอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร (49 ภาพ)


งานเลี้ยงน้ำชา ขอบคุณ ดร.ธิดารัตน์ จุทอง เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง และร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริพร เกตุงาม และคณะฯ ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยนวัตกรรม ข้าวเจ้าหอมวาริน (Jasmine IR57514) (41 ภาพ)


สโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการ "กิจกรรมนักศึกษารุ่นใหม่" และ "กิจกรรมนักศึกษาเทอมต้น" ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 (25 ภาพ)


นายสนธยา กูลกัลยา นักศึกษาปริญญาเอกสาขาประมง (คปก. รุ่นที่ 14) ได้เดินทางไปทำวิจัยเรื่องการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในกระดูกหูของปลาทู ณ National Oceanography Center มหาวิทยาลัย Southampton โดยการสนับสนุ (6 ภาพ)


การประชุมประจำปีในโครงการ Assessing Economic and Welfare Values of Fish in the LMB ซึ่งสนับสนุนโดย ACIAR กรุงพนมเปญ, 22 กรกฎาคม 2557 (58 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ] 60 [ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>