ShotDev.Com Tutorial

การวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณพินิจ กังวานกิจ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) คุณสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และ คุณณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี กรมประมง ร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาประมง ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุริยภัทร (29 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมการเรียนการสอนด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น 29 พฤษภาคม - 10 กรกฎาคม 2559 โดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สนับสนุนโดย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ (28 ภาพ)


รศ. ธีระพล บันสิทธิ์ เปิดอบรมโครงการ “การฝึกอบรมการเรียนการสอนด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น” ให้กับอาจารย์วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก และนักวิชาการแผนกกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 29 พค.-10 กค. 59 ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ เป็นผู้ประสานงานโครงการ (29 ภาพ)


วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสุตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 พฤษภาคม 2559 (18 ภาพ)


พิธีปิดโครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 พฤษภาคม 2559 (142 ภาพ)


แนวทางการใช้ปุ๋ยโดยอาศัยการสูญเสียปริมาณธาตุอาหารไปกับผลผลิตพืช, การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเม็ดเลือดปลาและเม็ดเลือดกุ้ง ค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16, 23-27 พฤษภาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 พฤษภาคม 2559 (51 ภาพ)


การประชุมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสุตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมวรพงษ์สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (20 ภาพ)


ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร ค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16, 23-27 พฤษภาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 พฤษภาคม 2559 (69 ภาพ)


ปฏิบัติการฟาร์ม ค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16, 23-27 พฤษภาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 พฤษภาคม 2559 (61 ภาพ)


ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร ค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 พฤษภาคม 2559 (53 ภาพ)


ปฏิบัติการฟาร์มประมง ค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16, 23-27 พฤษภาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 พฤษภาคม 2559 (47 ภาพ)


พิธีเปิด โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 23-27 พฤษภาคม 2559 (36 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์แบบยั่งยืน ปีที่ 5”, 25-26 มีนาคม 2559 (รุ่นที่1) และในระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2559 (47 ภาพ)


โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพื่อให้รู้จักตนเอง และมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ ประจำปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 ณ วัดป่าอรัญญวาสี ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติตนในการเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะ และตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงาน เพื่อบำเพ็ญประโยชน์รอบบริเวณวัด และสร้างความสมัครสมานสามัคคี ปลูกฝังการมีจิตสาธารณะ รู้จักการเสียสละ และการให้ (29 ภาพ)


สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาแผนกลยุทธ์คณะเกษตรศาสตร์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564" ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 พฤษภาคม 2559 (82 ภาพ)


Total 1126 Record : 76 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] 32 [ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ] Next>>