ShotDev.Com Tutorial

อบรมโครงการ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจอาหาร เกิดความยั่งยืนและมั่งคั่ง "ผลิตอาหารปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพ รวยอย่างยั่งยืน", 11-12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือกลางเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (89 ภาพ)


การอบรมเกณฑ์การตัดสินการประกวดปลากัดสวยงามสำหรับกรรมการตัดสิน และ การเสวนามาตรฐานสายพันธุ์ปลากัดสวยงาม งานเกษตรอีสานใต้ 11 กพ 60 (48 ภาพ)


การประกวดปลากัด งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี พ.ศ. 2560, 11 กุมภาพันธ์ 2560 (60 ภาพ)


การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 10 กุมภาพันธ์ 2560 (31 ภาพ)


การแข่งขันการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "สร้างสรรค์แผ่นดินพ่อ สานต่อเกษตรพอเพียง" ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2560, 9 กุมภาพันธ์ 2560 (24 ภาพ)


การแสดงกิจกรรมเวทีกลาง ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2560, 9 กุมภาพันธ์ 2560 (29 ภาพ)


การประกวดร้องเพลง “ไทยสากล(สตริง) เกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ” ประจำปี 2560, 9 กุมภาพันธ์ 2560 (62 ภาพ)


บรรยากาศงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2560, 8 กุมภาพันธ์ 2560 (87 ภาพ)


การประกวดร้องเพลงสานฝัน สู่ดาวรุ่งลูกทุ่งเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ ประเภทประชาชนทั่วไป ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 กุมภาพันธ์ 2560 (76 ภาพ)


แนวทางการวางมาตรฐานการผลิตแบบ PGS เพื่อเข้าสู่เกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2560, 8 กุมภาพันธ์ 2560 (25 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเก่นเทอ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ กรุงโฮจีมินห์ ประเทศเวียดนาม และ มหาวิทยาลัยพระตะบอง ประเทศกัมพูชา-4-10 กุมภาพันธ์ 2560 (100 ภาพ)


เสวนา (ประมง) เวทีเล็ก มหานทีแห่งความอุดมสมบูรณ์ มูลมังมรดกวัฒนธรรมอันมั่งคั่ง เปี่ยมพลังแห่งการพัฒนา แม่น้ำโขง แม่น้ำแห่งชีวิต-7กพ60 (47 ภาพ)


อบรมเชิงปฏิบัติการความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของปลาในลุ่มน้ำโขงตอนล่าง-7-8 กพ 60 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง (46 ภาพ)


โครงการรับนักศึกษาและบุคลากรแลกเปลี่ยน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6 กุมภาพันธ์ 2560 (19 ภาพ)


การประกวดจัดตู้ปลา งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ, 6 กุมภาพันธ์ 2560 (7 ภาพ)


Total 1280 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ] 32 [ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>