ShotDev.Com Tutorial

ผลการตัดสินการประกวดปลากัด งานเกษตรอีสานใต้ 18 กุมภาพันธ์ 2561 (45 ภาพ)


การเสวนาวิชาการเรื่อง การผลิตแพะเพื่อการส่งออก ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561, 17 กุมภาพันธ์ 2561 (21 ภาพ)


การประกวดปลากัดสวยงาม งานเกษตรอีสานใต้ คณะเกษตรศาสตร์ ม. อุบล 17 กพ 2561 (77 ภาพ)


การประชุมกรรมการภายนอก งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 16 กุมภาพันธ์ 2561 (25 ภาพ)


AG Music Award 2018 รอบชิงชนะเลิศ ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561, 16 กุมภาพันธ์ 2561 (74 ภาพ)


พิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพ งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561, 18 กุมภาพันธ์ 2561 (22 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเกษตรกรรายใหม่และเกษตรกรสัตว์น้ำสวยงามมืออาชีพ รุ่นที่ 1, 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปทุมมาศ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดย กลุ่มวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง (48 ภาพ)


การเสวนาวิชาการ เรื่อง การหนุนเสริมการรับรองแบบมีส่วนร่วม (พีจีเอส) ข้าวอุบลสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี, 16 กุมภาพันธ์ 2561 (15 ภาพ)


บรรยายกาศทั่วไปโซนต้นไม้ ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561, 15 กุมภาพันธ์ 2561 (41 ภาพ)


การประกวดแข่งขันวงดนตรี AG Music Award 2018 งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561, 14 กุมภาพันธ์ 2561 (67 ภาพ)


ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาเกษตรไทย 4.0" ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561, 14 กุมภาพันธ์ 2561 (45 ภาพ)


บรรยายกาศทั่วไป งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 14 กุมภาพันธ์ 2561 (36 ภาพ)


การประกวดการจัดสวนถาดแบบชื้นและแบบแห้ง ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561, 13 กุมภาพันธ์ 2561 (121 ภาพ)


บรรยายกาศทั่วไป ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561, 13 กุมภาพันธ์ 2561 (33 ภาพ)


ประกวดพูดส่งเสริมการเกษตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561, 12 กุมภาพันธ์ 2561 (43 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>