ShotDev.Com Tutorial

ความคืบหน้าการดำเนินงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561 ณ บริเวณซุ้มพืชผักปลอดสารพิษ, ลานกังหันลม, 16 ธันวาคม 2560 (13 ภาพ)


งานรับปริญญาประจำปี 2560 ณ บริเวณอาคารคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 ธันวาคม 2560 (82 ภาพ)


ดร ชัยวุฒิ ดร จรุงจิต กรุดพันธ์ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ นิทรรศการวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในงานทรัพยากรไทยศักยภาพมากล้นมีให้เห็น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ ร่วมรับเสด็จ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี, 18 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2560 มีผู้เข้าชมงาน 1884 คน (75 ภาพ)


การบรรยายพิเศษภาควิชาสัตวศาสตร์ การผลิตปศุสัตว์เพื่อมุ่งสู่การผลิตอาหารปลอดภัย โดยคุณจิรบูรณ์ ประสารพันธ์ บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 29 พฤศจิกายน 2560 (26 ภาพ)


นิทรรศการคณะเกษตรศาสตร์ โครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในงานปลาสวยงาม ไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 2 สุนีย์แกรนด์ 18-26 พฤศจิกายน 2560 (49 ภาพ)


สัมมนาสาขาวิชาประมง 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (21 ภาพ)


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัมนาแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย วันที่ 24 พ.ย. 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร (18 ภาพ)


การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 พฤศจิกายน 2560 (27 ภาพ)


สาขาประมงจัดกิจกรรม Open House เพื่อให้นักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน และกิจกรรม ของสาขาวิชา โดยมีการนำเสนอข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลรายวิชา กิจกรรมระหว่างการเรียน ข้อมูลการทำงานหลังจบการศึกษาของศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ โดยมี อาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาสาขาประมงร่วมนำเสนอข้อมูล และมีการนำนักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและฟาร์มประมง 22 พฤศจิกายน 2560 (33 ภาพ)


โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง (ช่วงที่2) กิจกรรมเกี่ยวข้าว ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ แปลงฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะทางการเกษตรแก่นักศึกษา นำความรู้ทางวิชาการมาใช้ประโยชน์ได้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 277 คน (30 ภาพ)


กิจกรรมโครงการพัฒนาฟาร์ม สาขาพืชไร่ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง และห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ บุคลากร ทำให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน รู้จักกาลเทศะทั้งต่ออาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ในสาขา คณาจารย์ให้การอบรม และโอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานไร่ฝึกฯ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 129 คน (24 ภาพ)


กิจกรรมโครงการพัฒนาฟาร์ม สาขาสัตวศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ ฟาร์มสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ บุคลากร ทำให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน รู้จักกาลเทศะทั้งต่ออาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ในสาขา คณาจารย์ให้การอบรม และโอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 112 คน (38 ภาพ)


กิจกรรมโครงการพัฒนาฟาร์ม สาขาพืชสวน ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ บุคลากร ทำให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน รู้จักกาลเทศะทั้งต่ออาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ในสาขา คณาจารย์ให้การอบรม และโอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเรือนเพาะชำ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 115 คน (29 ภาพ)


อบรบเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานการเงินการเดินทางไปราชการ อบรมสัมมนาและการเบิกจ่ายต่างๆ, 17 พฤศจิกายน 2560 (34 ภาพ)


ดร ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและอบรมปฏิบัติการ saving species on the edge of extinction building capacity to find and protect the Mekong experiled wild life-the wonders of Mekong พนมเปญ 14-15 พย 2560 (44 ภาพ)


Total 1280 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] 23 [ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>