ShotDev.Com Tutorial

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัมนาแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย วันที่ 24 พ.ย. 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร (18 ภาพ)


การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลฯ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 พฤศจิกายน 2560 (27 ภาพ)


สาขาประมงจัดกิจกรรม Open House เพื่อให้นักเรียนที่มาสอบสัมภาษณ์ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน และกิจกรรม ของสาขาวิชา โดยมีการนำเสนอข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลรายวิชา กิจกรรมระหว่างการเรียน ข้อมูลการทำงานหลังจบการศึกษาของศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ โดยมี อาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาสาขาประมงร่วมนำเสนอข้อมูล และมีการนำนักเรียนและผู้ปกครองเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและฟาร์มประมง 22 พฤศจิกายน 2560 (33 ภาพ)


โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง (ช่วงที่2) กิจกรรมเกี่ยวข้าว ประจำปีการศึกษา 2560 วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ณ แปลงฝึกทดลอง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มทักษะทางการเกษตรแก่นักศึกษา นำความรู้ทางวิชาการมาใช้ประโยชน์ได้และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 277 คน (30 ภาพ)


กิจกรรมโครงการพัฒนาฟาร์ม สาขาพืชไร่ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง และห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ บุคลากร ทำให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน รู้จักกาลเทศะทั้งต่ออาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ในสาขา คณาจารย์ให้การอบรม และโอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานไร่ฝึกฯ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 129 คน (24 ภาพ)


กิจกรรมโครงการพัฒนาฟาร์ม สาขาสัตวศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ ฟาร์มสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ บุคลากร ทำให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน รู้จักกาลเทศะทั้งต่ออาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ในสาขา คณาจารย์ให้การอบรม และโอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 112 คน (38 ภาพ)


กิจกรรมโครงการพัฒนาฟาร์ม สาขาพืชสวน ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ บุคลากร ทำให้รู้รักสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน รู้จักกาลเทศะทั้งต่ออาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ในสาขา คณาจารย์ให้การอบรม และโอวาทแก่นักศึกษา อีกทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเรือนเพาะชำ มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 115 คน (29 ภาพ)


อบรบเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานการเงินการเดินทางไปราชการ อบรมสัมมนาและการเบิกจ่ายต่างๆ, 17 พฤศจิกายน 2560 (34 ภาพ)


ดร ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการและอบรมปฏิบัติการ saving species on the edge of extinction building capacity to find and protect the Mekong experiled wild life-the wonders of Mekong พนมเปญ 14-15 พย 2560 (44 ภาพ)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรเวทย์ อุทโธ นำนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหารชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตขวดน้ำพลาสติกและกล่องกระดาษลูกฟูก ที่บริษัท อุบลเวลแพค จำกัด โดยมีคุณพงษ์ศักดิ์ อุรัตทานนท์ ผู้จัดการฯ ให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ พร้อมนำดูสายการผลิต, 11 พฤศจิกายน 2560 (9 ภาพ)


การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง อบรมเชิงปฎิบัติการระบบสารบรรณ ครั้งที่ 2 วันที่ 9-10 พ.ย. 60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร (25 ภาพ)


การประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 9 พฤศจิกายน 2560 (25 ภาพ)


กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุ โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากกองคลัง สำนักงานอธิการบดี นายรัชนนท์ แกะมา ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 8 พฤศจิกายน 2560 (45 ภาพ)


กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 สภากาชาดไทย จ.อุบลราชธานี จัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรฯ และต่างคณะ ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 105 คน บริจาคได้ 88 คน, บริจาคไม่ได้ 17 คน (22 ภาพ)


โครงการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาเทอมต้น ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันอังคารที่ 7 (17 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>