ShotDev.Com Tutorial

ศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ รุ่น 25 ชนะการประกวดโลโก้ 30 ปี คณะเกษตรศาสตร์ โดยสมาคมศิษย์เก่าฯ, 2 กันยายน 2560 (1 ภาพ)


ดร ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรม SEDES IJL Fish biology and Functional ecology ณ มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ นครโฮจีมินห์ 28-31 สิงหาคม 2560 (104 ภาพ)


ประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎี สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 29 สิงหาคม 2560 (27 ภาพ)


รศ.ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดี คณะเกษตรศาสตร์และผู้บริหารคณะฯ ร่วมในพิธีรับมอบพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์สุกรเพื่อการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มูลค่า 323,760 บาท จากนายนิติศักดิ์ จั่นสมพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เครือเจริญโภคภัณฑ์และผู้บริหารบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดอุบลราชธานี ณ อาคารเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 (31 ภาพ)


สโมสรนักศึกษา และงานกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ AGGIE DAY ประจำปีการศึกษา 2560 ในงานนี้มีการทำบุญตักบาตร ปลูกต้นไม้ประจำสายรหัส กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ โดยมีการบูรณาการกิจกรรมร่วมกับโครงการทำนุบำรุงฯ “ต้นไม้ของพ่อ” ปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร จำนวน 27 ต้น ชมพูพันธ์ทิพย์ จำนวน 23 ต้น และทองกวาว 6 ต้น บริเวณพื้นที่คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 (25 ภาพ)


โครงการ AGGIE DAY ประจำปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ปลูกต้นไม้ และกีฬาฮาเฮ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร ,โซนสระน้ำข้างอาคารอุตสาหกรรมเกษตร และลานวัฒนธรรม ช่วงเย็นกิจกรรม AGGIE NIGHT ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน มีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สามารถปรับตัว และดำรงชีวิตอยู่ได้ภายใต้สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่อยู่เสมอ ฝึกความมีระเบียบวินัย และส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตอาสาในการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 658 คน (62 ภาพ)


การนำเสนองานวิจัย ดร. ชัยวุฒิ ดร. จรุงจิต กรุดพันธ์ การประชุมนานาชาติ The Annual Meeting of the Asian Society of Ichthyologists-ASI 2017 22-24 สิงหาคม 2560 ณ กรุงโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม (119 ภาพ)


โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี การแสดงออกถึงการเคารพจากศิษย์ที่มีต่อคณาจารย์ การทำกิจกรรมร่วมกันในการจัดทำพานไหว้ครู อีกทั้งได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในทางที่ดี และมีความรู้รักสามัคคีในรุ่น มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน (26 ภาพ)


พูดส่งเสริมการเกษตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17-18 สิงหาคม 2560 (14 ภาพ)


พูดส่งเสริมการเกษตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17-18 สิงหาคม 2560 (22 ภาพ)


การแข่งขันการตอบปัญหาทางการเกษตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17-18 สิงหาคม 2560 (39 ภาพ)


การแข่งขันการตอบปัญหาทางการเกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17-18 สิงหาคม 2560 (36 ภาพ)


การแข่งขันการตอบปัญหาทางการเกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17-18 สิงหาคม 2560 (33 ภาพ)


การประกวดโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17-18 สิงหาคม 2560 (38 ภาพ)


การประกวดโครงงานระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17-18 สิงหาคม 2560 (62 ภาพ)


Total 1280 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ] 26 [ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>