ShotDev.Com Tutorial

การถ่ายทอดความรู้เรื่อง “การวินิจฉัยพืชที่เป็นโรคพืชโรคและแมลงที่สำคัญของข้าว มันสำปะหลัง พืชผักและแนวทางการลดความเสียหายจากโรค” ให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชในระดับอำเภอแ (21 ภาพ)


รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมไทย-ลาว ภายใต้โครงการพัฒนาสถานีวิจัยบาเจียง, 28 - 30 มิถุนายน 2557 (2 ภาพ)


ดร.สราญ ปริสุทธิกุล พร้อมด้วยบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ นายสุวิทย์ ธิอามาตย์ (13 ภาพ)


การสำรวจความสัมพันธุ์ทางวิวัฒนาการของปลาหลดและปลากระทิงในภาคเหนือและภาคกลาง, 16-25 มิถุนายน 2557 (114 ภาพ)


ถ่ายทอดความรู้ “การใช้และผลิตเชื้อแบคทีเรีย (Bt) ในการควบคุมแมลงศัตรูพืชผัก” ให้กับเกษตรกรบ้านกุดเป่ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี, 20 มิถุนายน 2557 (19 ภาพ)


โครงการอบรมเกษตรกรประเทศกัมพูชา จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ โดยได้รับงบประมาณจากสพร. กระทรวงต่างประเทศ นักข่าวจากทีวีทั้ง 3 ช่องได้ติดตามทำข่าวขณะการนำเกษตรกรกัมพูชาดูงานที่จังหวัดบุรีรัมย์, วันที่19 มิถุนายน (7 ภาพ)


อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการควบคุมโดยชีววิธี แก่เกษตรกรตำบลคูเมือง ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (43 ภาพ)


การประชุมสำหรับผู้ประสานงานโครงการและเครือข่ายงานวิจัยเชิงพื้นที่ของ สกว. ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็น มหาวิทยาลัยเครือข่าย (4 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ ขอขอบคุณ ดร.เรวัติ ชัยราช และขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ หัวหน้าภาควิชาพืชสวน, 10 มิถุนายน 2557 (0 ภาพ)


อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรประเทศกัมพูชา ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557 (42 ภาพ)


พิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตร, โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 14, 26-30 พฤษภาคม 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (90 ภาพ)


ความรู้ ข้อคิดเห็นตลอดระยะเวลาการเข้าค่าย, โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 14, 26-30 พฤษภาคม 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (34 ภาพ)


อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการควบคุมโดยชีววิธี ภายใต้แผยงาน “การเผยแพร่ความรู้ด้านการควบคุมโดยชีววิธีสู่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี” (52 ภาพ)


การทำขนมคุกกี้ ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร, โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 14, 26-30 พฤษภาคม 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (36 ภาพ)


การเข้าศึกษาต่อ , โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 14, 26-30 พฤษภาคม 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (12 ภาพ)


Total 1126 Record : 76 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] 51 [ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ] Next>>