ShotDev.Com Tutorial

สาขาวิชาประมงและสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง ได้อบรมหัวข้อ Aquaponic system ให้กับอาจารย์และนักศึกษา จำนวน 31 คน จาก Faculty of Agriculture and Rural Development, University of Management and Economics, Cambodia ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ ในช่วงวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558 โดยมีงานวิจัยและเจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการประสานงานตลอดการอบรม (87 ภาพ)


ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง บรรยายให้ความรู้และจัดแสดงกิจกรรมเกี่ยวกับแมลงตัวห้ำ และจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อศัตรูพืช ให้กับเจ้าหน้าที่เกษตรและเกษตรกร ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2558” ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ข้าว) ตำบลกลาง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี (12 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ต้นไม้ของพ่อ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (37 ภาพ)


โครงการแลกปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2558 คณะเกษตรศาสตร์ได้รับนักศึกษาจำนวน 1 คนเข้าร่วมกิจกรรมคือ Ms. Nadine B. Coronado จาก University of the Philippines Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาเข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่ 7 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2558 โดยมี ผศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์, ผศ.ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ, และ ดร.บุบผา ใจเที่ยง ร่วมเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ (4 ภาพ)


ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น/ผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม "ก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูปผสมไฮโดรคอลอยด์" ในการประชุมวิชาการ ม.อบ.วิจัย ครั้งที่ 9 , 2 กรกฎาคม 2558 (21 ภาพ)


การฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 มิถุนายน 2558 (96 ภาพ)


อบรมเชิงปฏิบัติการ "การปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน รุ่นที่ 5" ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 20-21 มิถุนายน 2558 (125 ภาพ)


สาขาวิชาประมง ได้ดำเนินการโครงการบริการวิชาการ ประจำปี 2558 เรื่อง โครงการประมงหมู่บ้าน: การเลี้ยงปลานิลจิตรลดา โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 7 โรงเรียน ประกอบด้วยครูและนักเรียน จำนวน 32 คน ณ โรงเรียนบ้านโนนยาง ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 โดยมีคณาจารย์ นักวิชาการ ลูกจ้าง และ นักศึกษาร่วมดำเนินงาน (69 ภาพ)


การประชุมรายงานผลงานวิจัย โครงการ"พัฒนางานวิจัยและการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี" ระยะที่ 2 ครั้งที่1/2558 วันที่ 18 มิถุนายน 2558 (31 ภาพ)


ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ หัวหน้าคณะทำงานที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ จังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ตามมาตรการขุดลอกสระและแก้มลิง รวมถึงการจัดสร้างพื้นที่เก็บน้ำขนาดเล็กในท้องถิ่น ร่วมกับศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายปราโมทย์ ไม้กลัด ที่ปรึกษาประธานฯ ด้านการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิสระพัฒน์ ธีรพัฒน์สิริ เลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดิน นายยุทธนา วิริยะกิตติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และนายวัฒนา พุฒิชาติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ โดยพร้อมด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการน้ำ และนายอำเภอของอำเภอต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ ชั้น 5 (20 ภาพ)


เจ้าหน้าที่จากแผนกกสิกรรมแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว จำนวน 20 ราย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืช โดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 (8 ภาพ)


ตรวจสุขประจำปีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี, 10 มิถุนายน 2558 (19 ภาพ)


ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงตัวห้ำ และจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อศัตรูพืช ให้กับเจ้าหน้าที่เกษตรจากราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 13 ราย ในวันที่ 7 มิถุนายน 2558 ที่เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ในโครงการ GAP Program for Cambodian Government officials ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกผักและผลไม้เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา” ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (13 ภาพ)


ในวันที่ 1-6 มิถุนายน 2558 คณาจารย์ภาควิชาประมงนำโดย รศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ, ผศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม และอาจารย์อริศรา โสภาวงค์ ได้พานักศึกษาภาควิชาประมงชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาปริญญาโท ออกเดินทางดูงานทางด้านการเพาะเลี้ยงและอนุบาลสัตว์น้ำจืดและน้ำทะเล รวมถึงพรรณไม้น้ำและระบบนิเวศป่าชายเลน ณ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวม 7 จังหวัด นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้และประสบการณ์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น (184 ภาพ)


ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ศิษย์เก่าประมงหลายรุ่นรวมตัวกันเพื่อเลี้ยงต้อนรับและเป็นขวัญกำลังใจให้กับรุ่นน้อง ณ หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี โดยศิษย์เก่าที่จบไปในหลายๆ รุ่นได้รวมตัวกันเพื่อพบปะสังสรรคและพูดคุยกับคณาจารย์และรุ่นน้องภาควิชาประมง เพื่อให้คำแนะนำก่อนเดินทางไปฝึกงานในหลายๆ จังหวัด ทั้งนี้ศิษย์เก่าทุกคนได้ให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตในระหว่างการเรียนและการทำงานในสายอาชีพประมง ทำให้นักศึกษาประมงทุกคนได้รับกำลังใจและแรงบันดาลใจในการเรียนและเตรียมพร้อมที่จะฝึกงานต่อไป (29 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ] 51 [ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>