ShotDev.Com Tutorial

คณะเกษตรศาสตร์จัดกิจกรรม open house ให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่มาสัมภาษณ์โควตารับตรงทั่วไป ปีการศึกษา 2561 โดยพาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการกลาง และไร่ฝึกทดลอง, 20 เมษายน 2561 (18 ภาพ)


การอธิบายความแตกต่างของรอยฟันฉลาม 3 ชนิด โดย ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ กรณีฉลามกัดนักท่องเที่ยวที่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไทยรัฐนิวส์โชว์, 18 เมษายน 2561 (14 ภาพ)


ประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้อาวุโส ประจำปี 2561 นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ตลอดจนคณาจารย์และบุคลากร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 เมษายน 2561 (93 ภาพ)


นายไพบูลย์ แก้วพวงดี เกษตรมอทราย รุ่นที่ 2 นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมคณะ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งคณบดี คณบดีและตัวแทนศิษย์เก่าได้หารือเกี่ยวกับการเพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของสมาคมศิษย์เก่าฯในการจัดกิจกรรมต่างๆของคณะฯให้มากยิ่งขึ้น 11 เมษายน 2561 (3 ภาพ)


รศ.ดร. ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธนี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ ในโอกาสรับตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ (1 ภาพ)


ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์พร้อมรองคณบดีฝ่ายวิจัยและหัวหน้าภาควิชาพืชไร่ เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดี และ ดร.จิตรา ชัยวิมล ผู้อำนวยการสำนักรับรองระบบคุณภาพ เป็นประธานร่วมในที่ประชุม โดยคณะเกษตรศาสตร์จะมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเพื่อสร้างผลผลิตการเกษตรให้ได้มาตรฐาน GAP และ Organic, 9 เม.ย. 61 (10 ภาพ)


ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรอบรมนักเรียนมัธยมตัวแทนแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิคระดับภาค "ชีววิทยาของปลา" คณะวิทยาศาสตร์ ม.อุบลฯ, 12 มีนาคม - 3 เมษายน 2651 (21 ภาพ)


อาจารย์ บุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะเกษตรศาสตร์, 2 เมษายน 2561 (22 ภาพ)


ตัวแทนคณาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ มอบช่อดอกไม้ขอบคุณ รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ อดีตรักษาการคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้มาช่วยวางแนวนโยบายในการพัฒนาคณะฯ มุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนต่อไป, 2 เมษายน 2561 (7 ภาพ)


กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 จัดในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง CLB 5103 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะจบการศึกษาได้ทราบข้อมูลเตรียมความพร้อมก่อนการสมัครงาน เทคนิคการกรอกใบสมัครงาน สัมภาษณ์งาน และการบริหารจัดการทางด้านการเงิน มีคณาจารย์ บุคลากร วิทยากร จำนวน 14 คนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 54 คน (36 ภาพ)


กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 สภากาชาดไทย จ.อุบลราชธานี จัดในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรฯ และคณะอื่นร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 98 คน โดยบริจาคได้ 85 คน, บริจาคไม่ได้ 13 คน (33 ภาพ)


คณะครูบ้านเพียมาด อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของปลาและการใช้ประโยชน์ในลุ่มน้ำโขง โดย ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง ม.อุบลฯ เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป, 29 มีนาคม 2561 (18 ภาพ)


กิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาแกนนำนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 4) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จัดขึ้นในวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2561 ณ Smileland Resort ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการจัดทำข้อเสนอโครงการ การบริหารโครงการ การประเมินผลและจัดทำรายงานสรุปโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ก่อให้เกิดการบ่มเพาะผู้นำนักศึกษาให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีภายในหมู่คณะมีคณาจารย์ บุคลากร จำนวน 2 คนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 38 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปี 2 จำนวน 9 คน, ชั้นปี 3 จำนวน 20 คน, และชั้นปี 4 จำนวน 9 คน (28 ภาพ)


กิจกรรมโครงการเกษตรอำลา ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 – 22.00 น. ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปี โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับโอวาทจากคณาจารย์ สร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญกำลังใจเมื่อไปใช้ชีวิตสู่วัยทำงานในการประกอบอาชีพ อีกทั้งได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ และรุ่นพี่รุ่นน้อง มีคณาจารย์ บุคลากร จำนวน 14 คนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 474 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปี 1 จำนวน 144 คน, ชั้นปี 2 จำนวน 97 คน, ชั้นปี 3 จำนวน 93 คน และชั้นปี 4 จำนวน 140 คน (41 ภาพ)


รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ ดร.นิมมานรดี พรหมทอง และคุณสุพัฒน์ เงาะปก ร่วมแสดงนิทรรศการกล้วยไม้แดงอุบล กล้วยไม้วาริน วาริน และการปลูกเห็ดเจ็ดชั่วโคตร ในงานป่าในเมือง ดงฟ้าห่วน วันที่ 10 มีค 61 (21 ภาพ)


Total 1280 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>