ShotDev.Com Tutorial

การออกสำรวจภาคสนามวิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง ณ อำเภอโขงเจียม, 20 กันยายน 2557 (53 ภาพ)


คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเยือนมหาวิทยาลัย Royal University of Agriculture ประเทศกัมพูชาเพื่อหารือความร่วมมือ, 14-20 กันยายน 2557 (15 ภาพ)


เยี่ยมชมโครงการพัฒนาด้านการเกษตรที่เมืองเสียมเรียบ ซึ่ง สพร. กระทรวงต่างประเทศ สนับสนุนงบประมาณ โดยสถานฑูตไทยประจำกรุงพนมเปญ (10 ภาพ)


อบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำดอกบัวและใบบัวแห้ง" ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13-14 กันยายน 2557 (85 ภาพ)


การสำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงประชากรของปลา (ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม) บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง เวียดนาม, 2-12 กันยายน 2557 (261 ภาพ)


พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและระดับอาชีวศึกษากับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, 11 กันยายน 2557 (39 ภาพ)


ประชุมวิชาการ Asin Solanaceous Round Table 2014 ที่ เมืองบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย สนับสุนโดย สวทช, วันที่ 9-10 กันยายน 2557 (11 ภาพ)


อาจารย์เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ที่ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (2 ภาพ)


เนื่องจาก Ms.Anna Mangnall อายุ 40 ปี บุตรสาวอาจารย์นอร์แมนได้ถึงแก่กรรมที่ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันพุธที่ 3 กันยายน ศกนี้ จึงขอแสดงความเสียใจต่ออาจารย์นอร์แมนและครอบครัว ทั้งนี้จักได้แจ้งขั้นตอนการดำเนินพิธีทางศาสนาให้ทราบในโอกาสต่อไป (1 ภาพ)


พิธีมอบใบประกาศสำหรับนักศึกษาและคณาจารย์จาก University of Management and Economics ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 4 กันยายน 2557 (12 ภาพ)


"โครงการมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา" เป็นโครงการจากสถานทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ โดยมีท่าน เตชะภาส ฉั่ววิเชียร เป็นเลขานุการทูตได้นำผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาจาก University of Management and Economics เดินทางมาเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์, 1 กันยายน (89 ภาพ)


อาจารย์ และนักศึกษาสาขาประมงสำรวจข้อมูลทรัพยากรประมงและสภาพเศรษฐกิจสังคมของชาว ประมงที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง ภายใต้โครงการ Assessing economic and welfare values of fish in the Lower Mekong Basin 2012-2015 (46 ภาพ)


การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เตรียมงานจัดการประชุมนานาชาติ 18th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) ครั้งที่ 1/2557, 26 สิงหาคม 2557 (18 ภาพ)


การประชุมหารือกับรองอธิบดีกรมปศุสัตว์และประมง กระทรวงกสิกรรม สปป.ลาว และเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศ สปป.ลาว เรื่องโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์และห้องปฏิบัติการโรคปลาที่นครหลวงเวียงจันท์ (13 ภาพ)


สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมการเพาะเลี้ยงแมลงศัตรูธรรมชาติ และจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ ณ. ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 (7 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ] 59 [ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>