ShotDev.Com Tutorial

วิพากษ์หลักสูตรปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 13 มิถุนายน 2559 (36 ภาพ)


รศ.ดร. วัชรพงษ์ วัฒนกูล ทำหน้าที่ผู้ประสานงานเพื่อให้นักวิชาการไทยด้านสุกรได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับนักวิจัยจากประเทศสหราชอาณาจักร โครงการดังกล่าวนอกจากการจัด Workshop ในประเทศไทย ยังมีการประชุมความร่วมมือทางวิชาการที่ University of Edinburgh, Scotland โดยมีนักวิจัยไทยจากหลายมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงาน (11 ภาพ)


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลบทความดีเด่น (The Best Paper Award) ในสาขา Rheological Properties จากการนำเสนอบทความวิจัย เรื่อง "Rheological Properties of Yanang Gum" ในการประชุมนานาชาติ 2nd International Conference on Food Properties (ICFP 2016) ณ โรงแรม Anantara Riverside Resort กรุงเทพฯ, 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 2559 (2 ภาพ)


การวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต ผู้ทรงคุณวุฒิ คุณพินิจ กังวานกิจ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) คุณสนธิพันธ์ ผาสุขดี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด และ คุณณรงค์ศักดิ์ ศิริชัยพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี กรมประมง ร่วมกับคณาจารย์สาขาวิชาประมง ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมสุริยภัทร (29 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมการเรียนการสอนด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น 29 พฤษภาคม - 10 กรกฎาคม 2559 โดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สนับสนุนโดย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ (28 ภาพ)


รศ. ธีระพล บันสิทธิ์ เปิดอบรมโครงการ “การฝึกอบรมการเรียนการสอนด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น” ให้กับอาจารย์วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก และนักวิชาการแผนกกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 29 พค.-10 กค. 59 ที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ เป็นผู้ประสานงานโครงการ (29 ภาพ)


วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสุตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 พฤษภาคม 2559 (18 ภาพ)


พิธีปิดโครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 พฤษภาคม 2559 (142 ภาพ)


แนวทางการใช้ปุ๋ยโดยอาศัยการสูญเสียปริมาณธาตุอาหารไปกับผลผลิตพืช, การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของเม็ดเลือดปลาและเม็ดเลือดกุ้ง ค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16, 23-27 พฤษภาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 พฤษภาคม 2559 (51 ภาพ)


การประชุมการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสุตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมวรพงษ์สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (20 ภาพ)


ปฏิบัติการอุตสาหกรรมเกษตร ค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16, 23-27 พฤษภาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 พฤษภาคม 2559 (69 ภาพ)


ปฏิบัติการฟาร์ม ค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16, 23-27 พฤษภาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 พฤษภาคม 2559 (61 ภาพ)


ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร ค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 พฤษภาคม 2559 (53 ภาพ)


ปฏิบัติการฟาร์มประมง ค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16, 23-27 พฤษภาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 พฤษภาคม 2559 (47 ภาพ)


พิธีเปิด โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 16 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 23-27 พฤษภาคม 2559 (36 ภาพ)


Total 1113 Record : 75 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ] 31 [ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ] Next>>