ShotDev.Com Tutorial

การประชุมเครือข่ายแพะอีสาน ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 29 ตุลาคม 2557 (22 ภาพ)


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร เกตุงาม อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่ เข้าร่วมงานประชุม “Drought Workshop: The Progress on Drought Research for Rice in Rainfed Lowland Environment”, 27 ตุลาคา 2557 (14 ภาพ)


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ พร้อมด้วยนักศึกษาวิชา การผลิตเห็ด จำนวน 38 คน ดูงานฟาร์มเห็ดฟาง บ้านหนองจำนัก อ.สำโรง และฟาร์มเห็ดถุง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี (20 ภาพ)


บริจาคโลหิต ประจำปี 2557 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 22 ตุลาคม 2557 (38 ภาพ)


การประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ในงานวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “Rice for the world” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 11 - 12 กันยายน 2557 (16 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ วงส์พิเชษฐ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสได้รับการต่ออายุราชการ 65 ปี, 3 ตุลาคม 2557 (3 ภาพ)


ดร.จินดามณี แสงกาญจนวนิช ดร.วชิราพรรณ บุญญาพุทธิพงศ์ และผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วีรเวทย์ อุทโธ เป็นตัวแทนคณาจารย์ประจำหลักสูตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร (9 ภาพ)


การประชุมสัมมนาวิชากาาระดับชาติ เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กรท้องถิ่นและการวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปี 2557" วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2557 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (85 ภาพ)


ประชุมคณะทำงานการจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กรท้องถิ่น และการวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปี 2557” วันพุธที่ 24 กันยายน 2557 (4 ภาพ)


การเข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ในงาน “การประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืช ดีเด่น ระดับเขต” ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านโนนเมืองน้อย ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี, 24 กันยายน 2557 (9 ภาพ)


การออกสำรวจภาคสนามวิชามีนวิทยา ณ อำเภอโขงเจียม, 21 กันยายน 25547 (67 ภาพ)


การออกสำรวจภาคสนามวิชาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังทางการประมง ณ อำเภอโขงเจียม, 20 กันยายน 2557 (53 ภาพ)


คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยขอนแก่นเยือนมหาวิทยาลัย Royal University of Agriculture ประเทศกัมพูชาเพื่อหารือความร่วมมือ, 14-20 กันยายน 2557 (15 ภาพ)


เยี่ยมชมโครงการพัฒนาด้านการเกษตรที่เมืองเสียมเรียบ ซึ่ง สพร. กระทรวงต่างประเทศ สนับสนุนงบประมาณ โดยสถานฑูตไทยประจำกรุงพนมเปญ (10 ภาพ)


อบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำดอกบัวและใบบัวแห้ง" ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13-14 กันยายน 2557 (85 ภาพ)


Total 1113 Record : 75 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ] 47 [ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ] Next>>