ShotDev.Com Tutorial

นส. พัชรี มะลิลา นักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้รับรางวัลชมเชย ภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีรเวทย์ อุทโธ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับรางวัลที่ 2 ภาคบรรยาย (Oral presentation) ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1 The 1st Rajamangala Surin International Conference 2018 การประชุมทั้งสองจัด ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วันที่ 29-31 สิงหาคม 2561 (4 ภาพ)


สื่อมวลชนหลายสำนัก ได้แก่ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เดลินิวส์ สำนักพิมพ์มติชน สำนักข่าวไทยเสรี สำนักข่าวรอบรั้วภูธร ลงข่าวชื่นชมคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการจัดกิจกรรมรับน้องแบบสร้างสรรค์ ผ่านโครงการมือเรียวเกี่ยวรวง ซึ่งเป็นโครงการที่รุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์และบุคลากร ช่วยกันดำนาในพื้นที่ฟาร์มของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อให้น้องใหม่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวนา (6 ภาพ)


ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มอบของรับบริจาคที่บุคลากรและนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ สปป.ลาว ให้กับตัวแทนคณะศิลปศาสตร์ เพื่อส่งมอบไปยังมหาวิทยาลัยจำปาสัก และนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในลำดับต่อไป 26 กรกฎาคม 2561 (11 ภาพ)


การอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนในพื้นที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพและนิเวศวิทยาของสัตว์น้ำในลุ่มน้ำโขง ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง โครงการ อบ.สร., 25-26 สิงหาคม 2561 (116 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผัก ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลรชธานี, 22 สิงหาคม 2561 (50 ภาพ)


ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสานประเพณี ลงแขกดำนา กินข้าวป่านำกัน ณ แปลงนาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ภายใต้โครงการมือเรียวเกี่ยวรวง จัดโดย สโมสรคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 19 สิงหาคม 2561 (2 ภาพ)


โครงการมือเรียวรอเกี่ยวรวง (ช่วงที่ 1 กิจกรรมปักดำข้าว) ณ แปลงฝึกทดลอง สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 สิงหาคม 2561 (17 ภาพ)


คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ได้เข้าร่วมฟังการนำเสนอความก้าวหน้าของหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา (หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการผลิตและนวัตกรรมอาหาร) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (1 ภาพ)


ประเมินหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์, 15 สิงหาคม 2561 (8 ภาพ)


ประเมินหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์, 14 สิงหาคม 2561 (17 ภาพ)


รศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม ได้รับกาดรพิจารณาคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตามเกณฑ์ของที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจำปี 2561 (27 ภาพ)


ประเมินหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์, 9 สิงหาคม 2561 (10 ภาพ)


ประเมินหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์, 7 สิงหาคม 2561 (19 ภาพ)


นักศึกษาวิชาวิชาวิทยาการกล้วยไม้เข้าร่วมโครงการค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง 3-4 สค 61 ณ อุทยานศิลปวัฒนธรรม ม.อุบลราชธานี และสวนพฤกษศาสตร์ ดงฟ้าห่วน (23 ภาพ)


พิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่นและผู้สร้างชื่อเสียงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม CMP 101 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 31 กรกฎาคม 2561 (44 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>