ShotDev.Com Tutorial

นิทรรศการภาควิชาประมง งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2550 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 มีนาคม 2550 (40 ภาพ)


อบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชระดับครัวเรือน งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2550 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 มีนาคม 2550 (50 ภาพ)


งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2550 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 มีนาคม 2550 (16 ภาพ)


การเสวนาโคแองกัสเตี้ย งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2550 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 มีนาคม 2550 (12 ภาพ)


Siqning Ceremony MOU between Faculty of Agriculture, Ubon Rahathanee University (UBU), Thailand and Pampanga Agrieultural College (PAC), The Philippines, Date:7 March 2007. Time:10.00 am, Worapong Suriyaphat Hall, Ubon Yajathanee University (30 ภาพ)


Forage Symposium, Forages-A Pathway to Prosperity for Smallholder Farmers, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University, Thailand, March, 5-7, 2007 (59 ภาพ)


การประชุมอุดมศึกษาเกษตรแห่งประเทศไทย ปี 2550 "อุดมศึกษาเกษตรภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง", พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 3 มีนาคม 2550 (48 ภาพ)


พิธีเปิด งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2550 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2 มีนาคม 2550 (103 ภาพ)


ความคืบหน้าการดำเนินงาน ทุ่งทานตะวัน ส่วนราชการร่วมจัดนิทรรศการ งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2550 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 กุมภาพันธ์ 2550 (57 ภาพ)


ความคืบหน้าการดำเนินงาน งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2550 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12 กุมภาพันธ์ 2550 (54 ภาพ)


โครงการพัฒนาฟาร์มประจำปี 2550 ของนักศึกษาประมง คณะเกษตรศาสตร์ ณ ฟาร์มประมง (50 ภาพ)


สัมมนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2549 ณ กลุ่มจังหวัดชายทะเลภาคตะวันออก, 26 พฤศจิกายน 2549 (44 ภาพ)


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เกษตรและงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2549 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (108 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ" วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2549 (102 ภาพ)


การทำคุณประโยชน์แก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ วัดทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี, 2 มิถุนายน 2549 (70 ภาพ)


Total 1126 Record : 76 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ] 71 [ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ] Next>>