ShotDev.Com Tutorial

แนวทางการใช้ปุ๋ยโดยอาศัยการสูญเสียปริมาณธาตุอาหารไปกับผลผลิตพืช โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 15 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26-28 พฤษภาคม 2558 (38 ภาพ)


เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ, ยางและผลิตภัณฑ์จากยางพารา โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 15 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 พฤษภาคม 2558 (23 ภาพ)


ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 15 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26-27 พฤษภาคม 2558 (34 ภาพ)


การทำขนมคุกกี้ โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 15 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26-28 พฤษภาคม 2558 (33 ภาพ)


พิธีเปิด โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 15 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 พฤษภาคม 2558 (29 ภาพ)


โครงการ "การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสารเหล่านั้นในขนุนไทย" ดำเนินการวิจัยโดย ผศ.ดร.วิริยา พรมกอง สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตา และ ดร.ทินน์ พรหมโชติ สาขาวิชาพืชสวน, 21 พฤษภาคม 2558 (3 ภาพ)


ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร) กระทรวงต่างประเทศ เพื่อให้ข้อคิดเห็นแผนงานการพัฒนาด้านการเกษตรประเทศภูฎาน, 17 พฤษภาคม 2558 (9 ภาพ)


การประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคณะฯ สู่ประชาคมอาเซียน", 30 เมษายน 2558 (82 ภาพ)


โครงการเกษตรอำลา ประจำปีการศึกษา 2557, 27 เมษายน 2558 (21 ภาพ)


โครงการควบคุมดูแลโครงการกิจกรรมนักศึกษา (แกนนำนักศึกษารุ่นที่ 1), 25 เมษายน 2558 (40 ภาพ)


ทัศนศึกษานักศึกษาพืชสวน การผลิตผักพื้นบ้าน ณ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์, 25 เม.ย. 2558 (22 ภาพ)


ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 เมษายน 2558 (98 ภาพ)


ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกับตัวแทนสำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี คือนางทิพย์จันทร์ แจ่มสว่าง ผู้ช่วยเกษตรอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ “การใช้เชื้อ Bt และเชื้อราเขียวเมธาไรเซียม ควบคุมแมลงศัตรูผัก” ให้กับเกษตรกรบ้านกุดเป่ง จำนวน 20 ราย ณ ศาลากลางบ้านกุดเป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 10 เมษายน 2558 (14 ภาพ)


โครงการเกษตรอาสา ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านบะไห ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัอุบลราชธานี, 14-17 มีนาคม 2558 (75 ภาพ)


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557" (55 ภาพ)


Total 1111 Record : 75 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ] 41 [ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ] Next>>