ShotDev.Com Tutorial

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ประจำปี 2559 ได้มีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จำนวน 2 ราย เดินทางไปแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ University of the Philippines Los Banos สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (8 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ประจำปี 2559 นางสาวลักษิกา ชัยรัตน์ และนางสาวสุขฤทัย หมั่นวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เดินทางไปยัง Hue University of Agriculture and Forestry สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นเวลา 30 วัน ในระหว่างวันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2559 (6 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ประจำปี 2559 นายวัฒนศักดิ์ บังสี และนางสาวนิภาพร คำศรี นักศึกษาสาขาวิชาประมง เดินทางไปยัง Universiti Malaysia Terengganu ประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 20 วัน ในระหว่างวันที่ 11 – 30 กรกฎาคม 2559 (6 ภาพ)


รายงานผลการดำเนินงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 28 กรกฎาคม 2559 (30 ภาพ)


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 จัดขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5201 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานที่ใหม่ อาจารย์ที่ปรึกษา และรุ่นพี่ ได้รับรู้ กฎระเบียบที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยและสังคมแวดล้อม การเตรียมความพร้อมที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษาและเรียนรู้อย่างถูกวิธี (39 ภาพ)


รายงานผลการดำเนินงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 กรกฎาคม 2559 (30 ภาพ)


การอบรมเชิงปฏิบัติการ ปลูกพืชไม่ใช้ดิน (ไฮโดรโพนิกส์) รุ่นที่ 6 ณ เรือนเพาะชำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 กรกฎาคม 2559 (74 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น ประจำปี 2559 ได้มีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์จำนวน 1 ราย เดินทางไปแลกเปลี่ยนระยะสั้น ณ Universiti Sains Malaysia ประเทศมาเลเซีย เป็นเวลา 37 วัน ในระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2559 คือ นางสาววรรณวิภา ถาพร นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (8 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรระยะสั้น ประจำปี 2559 ได้มีคณาจารย์ของคณะเกษตรศาสตร์ เดินทางไปแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงาน จำนวน 3 คน ได้แก่ ดร.บุษบา บัวคำ อาจารย์สาขาวิชาพืชสวน เดินทางไปยัง Hue University of Agriculture and Forestry สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 11 – 16 กรกฎาคม 2559 (24 ภาพ)


รายงานผลการดำเนินงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 15 กรกฎาคม 2559 (33 ภาพ)


พิธีปิดการฝึกอบรมการเรียนการสอนด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น ให้กับอาจารย์วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก สปป. ลาว (29 พค -10 กค 59) ได้รับงบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงต่างประเทศ ผศ.ดร. กาญจนา พยุหะ ผู้ประสานงานโครงการ (35 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ต้นไม้ของพ่อ ปีที่ 7 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2559 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาล้ยอุบลราชธานี (35 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ ได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Farmer Livelihood Development NGO in Phnom Penh (FLD TUNKAKSEKOR Company Limited) ราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 11 คน เพื่อเข้าศึกษาดูงานกิจการภายในของคณะเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ในระหว่างวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2559 รวม 5 วัน ซึ่งได้จัดให้มีการต้อนรับคณะศึกษาดูงานในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมวงพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ดร.สิรินทิพย์ บุญมี ร่วมให้การต้อนรับดังกล่าวด้วย (24 ภาพ)


คณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าพบปะแลกเปลี่ยนด้านวิจัย ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6 กรกฎาคม 2559 (12 ภาพ)


รศ. ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ท่านปะจิต นอระแสง รองผู้อำนวยการแผนกกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก อาจารย์ คำสว่าง สมบูนขัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก และคณาจารย์จากวิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก สปป.ลาว นอกจากนี้ได้ร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสักเปิดสอนระดับอนุปริญญา สาขาพืชศาสตร์ สัตว์ศาสตร์ และ ประมง 1 กค 59 (44 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ] 41 [ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>