ShotDev.Com Tutorial

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2548 คณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมมันปลา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 พฤษภาคม 2548 (42 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 5", 23-27 พฤษภาคม 2548 (133 ภาพ)


การฝึกอบรม เรื่อง "กลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ จากโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์", 12-13 พฤษภาคม 2548 (12 ภาพ)


สัมมนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2548 ณ สปป.ลาว ตอนใต้, 6 พฤษภาคม 2548 (85 ภาพ)


ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส ประจำปี 2548 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 12 เมษายน 2548 (56 ภาพ)


การจัดประชุมสัมมนา "โครงการเสวนาและกำหนดกลยุทธ์ สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง" (75 ภาพ)


การแถลงผลงาน "ครบรอบ 2 ปี คณบดีคณะเกษตรศาสตร์" มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี, 23 มีนาคม 2548 (60 ภาพ)


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2547 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 ธันวาคม 2547 (60 ภาพ)


ศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2547 ณ สถานันราชภัฎอุบลราชธานี, 20 ธันวาคม 2547 (7 ภาพ)


การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง "เกษตรอินทรีย์ : กระแสโลก กระแสสังคม" 4-5 พฤศจิกายน 2547 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6 พฤศจิกายน 2547 (80 ภาพ)


ประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง "เกษตรอินทรีย์ : กระแสโลก กระแสสังคม" 4-5 พฤศจิกายน 2547 (17 ภาพ)


โครงการฝึกอบรม "การทำขนมคุกกี้" สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 สิงหาคม 2547 (50 ภาพ)


ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2547 ณ คณะเกษตรศาสตร์, 13 เมษายน 2547 (27 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้บริการวิชาการแก่นักศึกษาและชุมชนภายนอก ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 30 มกราคม 2547 (24 ภาพ)


สวัสดีปีใหม่ 2547 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 16 มกราคม 2547 (48 ภาพ)


Total 1316 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ] 86 [ 87 ][ 88 ] Next>>