ShotDev.Com Tutorial

บรรยากาศทั่วไป งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์, 4 พฤศจิกายน 2556 (75 ภาพ)


การประกวดจัดสวนถาดระดับชั้นประถมศึกษา งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์, 5 พฤศจิกายน 2556 (92 ภาพ)


การประกวดวาดภาพในหัวข้อ "เกษตรไทยสู่อาเซียน" งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์, 4 พฤศจิกายน 2556 (82 ภาพ)


การประชุมสัมมนาทางวิชาการ "การพัฒนายางพารา สู่ประชาคมเศรฐกิจอาเซียน" งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์, 4 พฤศจิกายน 2556 (34 ภาพ)


การประชุมสรุปงานในแต่ละวัน งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์, 4 พฤศจิกายน 2556 (3 ภาพ)


การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์, 3 พฤศจิกายน 2556 (56 ภาพ)


บรรยากาศทั่วไปในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์, 2 พฤศจิกายน 2556 (111 ภาพ)


สัตว์แฟนตาซี โดยนักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์, 1 พฤศจิกายน 2556 (6 ภาพ)


พิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์, 1 พฤศจิกายน 2556 (145 ภาพ)


การศึกษาดูงานของนักศึกษาภาควิชาพืชสวนบริเวณแถบจังหวัดภาคกลาง, 17 ตุลาคม 2556 (14 ภาพ)


การตรวจเยี่ยมศูนย์ทดลองกสิกรรมแบบผสมผสานภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่ง สปป.ลาว และ รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย นำโดย รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล และคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 15 ตุลาคม 2556 (16 ภาพ)


อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมเรือนเพาะชำ สำนักงานไร่ฝึกฯ คณะเกษตรศาสตร์ โดยมี คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับ (20 ภาพ)


การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การจัดเตรียมงานเกษตรอีสานใต้ (เกษตรไทยสู่อาเซียน) ประจำปี พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2/2556 (46 ภาพ)


พิธีส่ง-รับมอบตำแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริภัทร (40 ภาพ)


การประชุม "โครงการสวนอาเซียน งานเกษตรอีสานใต้ 2556" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (21 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] 68 [ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>