ShotDev.Com Tutorial

คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ โดย รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมสวัสดีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ศ.ดร.ประกอบ วิโรจนกูฏ อธิการบดี ม.อุบลฯ และหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัย, 27 ธันวาคม 2548 (20 ภาพ)


การบรรยายสรุป การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2547 คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 22 ธันวาคม 2548 (27 ภาพ)


สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มอบปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เทคโนโลยีการอาหาร แก่ คุณสุนีย์ ตริยางกูรศรี, 19 ธันวาคม 2548 (35 ภาพ)


งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2548 ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 19 ธันวาคม 2548 (73 ภาพ)


งานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2548 ณ บริเวณอาคารกีฬาเอนกประสงค์ ม.อุบลฯ, 19 ธันวาคม 2548 (25 ภาพ)


โครงการเกี่ยวข้าวประจำปี 2548 โดยบุคลากรสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์, 19 พฤศจิกายน 2548 (33 ภาพ)


การประชุม "กรอบและแนวทางงานวิจัยการเกษตร" โดยสำนักงานพัฒนางานวิจัยการเกษตร (สวก.) ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 10 พฤศจิกายน 2548 (28 ภาพ)


การประชุมโครงการจัดทำแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster Mapping), 3-4 พฤศจิกายน 2548 (26 ภาพ)


ร้านอาหารคณะเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการแล้ว ข้างศูนย์งา คณะเกษตรศาสตร์, 2 พฤศจิกายน 2548 (8 ภาพ)


พิธีส่งมอบภาระงาน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, 29 กันยายน 2548 (30 ภาพ)


การตรวจสุขภาพประจำปี 2548 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 21 กันยายน 2548 (35 ภาพ)


การศึกษาดูงานของนักศึกษาภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ ชลบรี ระยอง, 19 กันยายน 2548 (19 ภาพ)


บรรยายพิเศษจาก บ.เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) แก่นักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 15 กันยายน 2548 (16 ภาพ)


การศึกษาดูงานของผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ณ ยุพาฟาร์ม อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา, 10 กันยายน 2548 (31 ภาพ)


สัมมนาทางวิชาการ "การเพิ่มผลผลิตเห็ด" จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย, 9 กันยายน 2548 (28 ภาพ)


Total 1061 Record : 71 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ] 68 [ 69 ][ 70 ][ 71 ] Next>>