ShotDev.Com Tutorial

ธารน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและเพื่อน ร่วมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ พืชผัก กล้าผัก กิ่งพันธุ์มะนาว เพื่อช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยฟื้นฟูหลังน้ำลด, 11 ตุลาคม 2562 (24 ภาพ)


ดร.นรินทร์ บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นำทีมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มอบเชื้อไตรโคเดอร์มาจำนวน 8,000 ชุด ให้กับตัวแทนสวพ 4 และ บริษัทไบโอเอธานอล เพื่อนำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม, 10 ตุลาคม 2562 (30 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสาขาวิชาประมง ร่วมวางแผน ให้ความรู้และฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่ประสบอุทกภัย, 8 ตุลาคม 2562 (67 ภาพ)


มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ ตัวแทนจาก บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, 3 ตุลาคม 2562 (14 ภาพ)


ผศ.ดร. ยุวดี ชูประภาวรรณ ผอ.ศูนย์ชีวินทรีย์ฯ นำทีมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทำการเพาะเชื้อไตรโคเดอร์มาสำหรับแจกจ่ายให้เกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมจำนวน8,000 ชุด โดยเป็นความร่วมมือกับ สวพ4 และ บริษัทไบโอเอธานอล, 2 ตุลาคม 2562 (58 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีของผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 30 กันยายน 2562 (169 ภาพ)


งานเชิดชูเกียรติกับแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ณ โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 กันยายน 2562 (137 ภาพ)


เยี่ยมลุงโก้ย นายดำรง คงศิลา พนักงานการเกษตร ระดับ 3 สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ ณ บ้านพัก ในโอกาสการเกษียณอายุราชการ, 25 กันยายน 2562 (48 ภาพ)


ธารน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลและเพื่อน ร่วมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผัก กล้าผัก กิ่งพันธุ์มะนาว เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยฟื้นฟูน้ำท่วม, 25 กันยายน 2562 (17 ภาพ)


การตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 กันยายน 2562 (62 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัย นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา ณ บ้านนาคำน้อย ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี, 22 กันยายน 2562 (65 ภาพ)


ธารน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม โดยภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์ ตลอดจนคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมเพาะเมล็ดพันธุ์ พืชผัก กล้าผัก กิ่งพันธุ์มะนาว เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม, 20 กันยายน 2562 (51 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมวางแผน ให้ความรู้และฟื้นฟูพื้นที่ทางการเกษตรที่ประสบอุกภัย นำโดย รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ตลอดจนผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา, 21 กันยายน 2562 (36 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรจุเมล็ดพันธุ์เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ประสบอุกภัย นำโดย รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์, รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ ตลอดจนนักศึกษา, 21 กันยายน 2562 (30 ภาพ)


ชาวเกษตรร่วมแรงร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านคูสว่าง ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี, 18 กันยายน 2562 (97 ภาพ)


Total 1280 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>