ShotDev.Com Tutorial

สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้อาวุโส ประจำปี 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 เมษายน 2560 (69 ภาพ)


งานฌาปนกิจศพ นายสุธิราช พรหมชาติ ณ บ้านหนองไผ่ ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ, 8 เมษายน 2560 (98 ภาพ)


การสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพของปลา ร่วมกับเขตรักษาพันธู์สัตว์ป่าพนมดงรัก อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 6-8 เมษายน 2560 (66 ภาพ)


ทัศนศึกษาภาควิชาประมง วิชาอนุกรมวิธานของปลา อำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี 1 เมษายน 2560 (19 ภาพ)


ขอแสดงความยินดี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรเวทย์ อุทโธ อาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ ในการเข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในปีนี้ อีกหนึ่งกำลังหลักของคณะเกษตรศาสตน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 31 มีนาคม 2560 (11 ภาพ)


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านถ่ายทอดผลงานวิจัยและยกระดับผู้ประกอบการ ในงานแสดงสินค้านวัตกรรมและผลงาน Startup อุบลราชธานี ณ ลานอะควาเรี่ยม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี, 31 มีนาคม 2560 (5 ภาพ)


รศ.ดร. สุรีพร เกตุงาม ทูลเกล้าฯ ถวาย “ข้าวเจ้าหอมวาริน” แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเปิดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ประจำปี 2560 (NAC 2017) ในวันที่ 29 มีนาคม 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย จ. ปทุมธานี ข้าวเจ้าหอมวารินเป็นหนึ่งในผลสำเร็จของโครงการ “The Community of Practices Community outreach in Mekong region” ซึ่งเริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ ปี 2547 -2559 ได้รับการสนับสนุนงบวิจัยจาก BIOTEC, Generation Challenge Program (GCP) และ Rockefeller foundation (22 ภาพ)


การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 28 มีนาคม 2560 (45 ภาพ)


การฝึกอบรมการผลิตพืชอาหารสัตว์คุณภาพดีเพื่อใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์แบบยั่งยืน 25-26 มีนาคม 2560 ณ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี (36 ภาพ)


บุคลากรจากบริษัทน้ำตาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี จำนวน 7 คน มาประชาสัมพันธ์และรับสมัครงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา ตำแหน่งที่เปิดรับ นักวิซาการเกษตร, QA, QC ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ เวลา 9.00 - 12.00 น. มีนักศึกษา บุคลากร ร่วมฟังข้อมูลของบริษัทและสมัครงาน จำนวน 24 คน, 21 มีนาคม 2560 (19 ภาพ)


โครงการค่ายพัฒนาแกนนำนักศึกษา รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 18-19 มีนาคม 2560 จัดขึ้น ณ ผาแต้ม&แก่งพิศมัยริเวอไซด์ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม 46 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนดำเนินงานด้านพัฒนานักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ ถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ปี 2559-2560(ชุดใหม่) ให้มีความเข้าใจความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (27 ภาพ)


โครงการเกษตรอำลา(Byenior) ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 จัดขึ้น ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 500 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์รับโอวาทจากคณาจารย์ สร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ รวมทั้งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้พบปะสังสรรกับรุ่นน้องก่อนจบการศึกษา ทั้งนี้ได้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ การมอบเกียรติบัตรผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ กรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา มอบรางวัลนักศึกษาที่ได้เหรียญทอง เงิน ทองแดง จากการแข่งขันกีฬาทักษะทางการเกษตร กีฬา 4 จอบแห่งชาติครั้งที่ 34 รางวัลคนดีศรีเกษตร และรางวัลการแต่งกายถูกระเบียบ ประจำปีการศึกษา 2559 (40 ภาพ)


Training workshop on next generation sequencing Can Tho University 8-12 March 2017 (105 ภาพ)


International conference on conservation genetics in Mekong River Basin, Can Tho University 6-7 March 2017 (111 ภาพ)


บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด รับสมัครงานและนำเสนอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับนักศึกษา ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. มีนักศึกษาสมัครงาน 20 คน (11 ภาพ)


Total 1010 Record : 68 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ] Next>>