ShotDev.Com Tutorial

การประชุมวิชาการ งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2552 "ยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : การจัดการอย่างเหมาะสมและยั่งยืน" 20-22 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงละคร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (126 ภาพ)


พิธีเปิด งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2552 "เกษตรไทย : สู้ภัยเศรษฐกิจ" ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20 กุมภาพันธ์ 2552 (182 ภาพ)


พันธุ์ปลาสวยงาม งานเกษตรอีสานใต้ประจำปี 2552 "เกษตรไทย : สู้ภัยเศรษฐกิจ" ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 19 กุมภาพันธ์ 2552 (84 ภาพ)


คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้สัมภาษณ์ถึงการดำเนินงานจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2552 "เกษตรไทย : สู้ภัยเศรษฐกิจ" 20 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 กุมภาพันธ์ 2552 (76 ภาพ)


ศูนย์วิจัยชีวินทรีย์ฯ เข้าร่วมโครงการนักส่งเสริมการเกษตรบริการแบบบูรณางาน (46 ภาพ)


นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร, 15 พฤศจิกายน 2551 (71 ภาพ)


วิทยาศาสตร์การเกษตรและงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2551 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (162 ภาพ)


นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เข้าเยี่ยมชมคณะเกษตรศาสตร์ (112 ภาพ)


การแข่งขันฟุตบอลบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 8 ธันวาคม 2550 (135 ภาพ)


โครงการฐานกิจกรรมการเรียนรู้ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช วันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 (48 ภาพ)


บรรยายพิเศษโดย ดร.บัญชา อุไรกุล แก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์, 28 พฤศจิกายน 2550 (17 ภาพ)


งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2550, 25 พฤศจิกายน 2550 (36 ภาพ)


การจัดการความรู้ (KM) โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ อิงนภา รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี (50 ภาพ)


โครงการสุขภาพเข้มแข็งร่วมแรงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2550 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (55 ภาพ)


งานรับปริญญาประจำปี 2550 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 พฤศจิกายน 2550 (6 ภาพ)


Total 831 Record : 56 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] 49 [ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ] Next>>