ShotDev.Com Tutorial

1st International Post Graduate Students Meeting, Faculty of Agriculture, Ubon Ratchathani University, 11.30 - 13.00 hrs, Monday 24th August 2015 at U-Place Hotel, Ubon Ratchathani University ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับนักศึกษาทุนรัฐบาลไทยโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ จาก ๓ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน ๑๕ คน สาธารณรัฐโมซัมบิก จำนวน ๑ คน และราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน ๓ คน ซึ่งได้มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปแล้ว จำนวน ๕ คน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการศึกษา, ทุน และความเป็นอยู่ของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ คณะเกษตรศาสตร์จึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาทุนและอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านทุนการศึกษา ในวันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องอาหาร โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมทั้งได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน (5 ภาพ)


มุทิตาคารวะ รศ.ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดี, ผศ.กาญจนา บันสิทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 กันยายน 2558 (78 ภาพ)


ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ในหัวข้อ “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี และการผลิตเชื้อราปฏิปักษ์เพื่อควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี” ภายใต้โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพอาชีพการเกษตรสำหรับเกษตรกรวัยทอง “ให้กับกลุ่มเกษตรกรของจังหวัดยโสธร จำนวน 50 ราย ในวันที่ 21 กันยายน 2558 ณ ศูนย์วิทยบริการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร จังหวัดยโสธร (6 ภาพ)


การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาองค์กรและการวิจัยเชิงพื้นที่ ประจำปี 2558" ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม (เทพรัตนสิริปภา) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 กันยายน 2558 (118 ภาพ)


ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ร่มกันเกรา มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2558 ณ โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17 กันยายน 2558 (219 ภาพ)


สาขาวิชาประมงและนักศึกษาได้ร่วมวางแผน เตรียมงาน และ แนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมงให้กับโรงเรียนนายมวิทยาคาร และ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จังหวัดอำนาจเจริญ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 (89 ภาพ)


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในระดับหลักสูตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, วันที่ 7, 11, 14 กันยายน 2558 (52 ภาพ)


ผู้บริหารและอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมรับฟังรายงานผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จากกรรมการผู้ประเมิน เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 58 (15 ภาพ)


สอบสัมภาษณ์โควต้าทั่วไปเกษตรศาสตร์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 7 กันยายน 2558 (17 ภาพ)


รศ.ดร. วัชรพงษ์ วัฒนกูล ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี จ. นครราชสีมา 2-4 กันยายน 2558 (3 ภาพ)


สาขาวิชาประมงได้จัดงานกิจกรรมพัฒนาฟาร์มประมง ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีคณาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาสาขาวิชาประมงร่วมงานในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 (24 ภาพ)


หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จ.อุบลราชธานี สภากาชาดไทย ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 28 สิงหาคม 2558 (42 ภาพ)


พิธีไหว้ครู ประจำปี 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20 สิงหาคม 2558 (71 ภาพ)


วิทยาศาสตร์การเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 สิงหาคม 2558 (188 ภาพ)


วิทยาศาสตร์การเกษตร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 17-18 สิงหาคม 2558 (เพิ่มเติม), 18 สิงหาคม 2558 (31 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] 49 [ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>