ShotDev.Com Tutorial

เจ้าหน้าที่จากแผนกกสิกรรมแขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว จำนวน 20 ราย เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืช โดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 (8 ภาพ)


ตรวจสุขประจำปีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี, 10 มิถุนายน 2558 (19 ภาพ)


ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จัดแสดงและให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงตัวห้ำ และจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อศัตรูพืช ให้กับเจ้าหน้าที่เกษตรจากราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 13 ราย ในวันที่ 7 มิถุนายน 2558 ที่เข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี ในโครงการ GAP Program for Cambodian Government officials ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกผักและผลไม้เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา” ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (13 ภาพ)


ในวันที่ 1-6 มิถุนายน 2558 คณาจารย์ภาควิชาประมงนำโดย รศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ, ผศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม และอาจารย์อริศรา โสภาวงค์ ได้พานักศึกษาภาควิชาประมงชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาปริญญาโท ออกเดินทางดูงานทางด้านการเพาะเลี้ยงและอนุบาลสัตว์น้ำจืดและน้ำทะเล รวมถึงพรรณไม้น้ำและระบบนิเวศป่าชายเลน ณ ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวม 7 จังหวัด นักศึกษาทุกคนได้รับความรู้และประสบการณ์เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น (184 ภาพ)


ในวันที่ 5 มิถุนายน 2558 ศิษย์เก่าประมงหลายรุ่นรวมตัวกันเพื่อเลี้ยงต้อนรับและเป็นขวัญกำลังใจให้กับรุ่นน้อง ณ หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี โดยศิษย์เก่าที่จบไปในหลายๆ รุ่นได้รวมตัวกันเพื่อพบปะสังสรรคและพูดคุยกับคณาจารย์และรุ่นน้องภาควิชาประมง เพื่อให้คำแนะนำก่อนเดินทางไปฝึกงานในหลายๆ จังหวัด ทั้งนี้ศิษย์เก่าทุกคนได้ให้คำแนะนำและถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตในระหว่างการเรียนและการทำงานในสายอาชีพประมง ทำให้นักศึกษาประมงทุกคนได้รับกำลังใจและแรงบันดาลใจในการเรียนและเตรียมพร้อมที่จะฝึกงานต่อไป (29 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินงานจัดโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกผักและผลไม้เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรของราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย, 3 มิถุนายน 2558 (34 ภาพ)


พิธีปิด โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 15 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 29 พฤษภาคม 2558 (89 ภาพ)


หนังสือ "ตะลอนทัวร์ OTOP ไปกับ อย." ต่อยอดแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ข้าวตังข้าวกล้องงอกหน้าหมูหยอง โดยคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 29 พฤษภาคม 2558 (3 ภาพ)


ผศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับรางวัลจาก สภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย, เรื่อง ผลการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น สาขาการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2557, 29 พฤษภาคม 2558 (6 ภาพ)


เทคนิคการเพาะเห็ด, ยางและผลิตภัณฑ์จากยางพารา โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 15 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 28 พฤษภาคม 2558 (24 ภาพ)


เทคนิคการผลิตโคนม การผลิตสัตว์เศรษฐกิจในระบบโรงเรือนปิด, ยางและผลิตภัณฑ์จากยางพารา โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 15 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 28 พฤษภาคม 2558 (53 ภาพ)


แนวทางการใช้ปุ๋ยโดยอาศัยการสูญเสียปริมาณธาตุอาหารไปกับผลผลิตพืช โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 15 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26-28 พฤษภาคม 2558 (38 ภาพ)


เทคโนโลยีการผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ, ยางและผลิตภัณฑ์จากยางพารา โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 15 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 พฤษภาคม 2558 (23 ภาพ)


ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเกษตร โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 15 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26-27 พฤษภาคม 2558 (34 ภาพ)


การทำขนมคุกกี้ โครงการค่ายเกษตรสำหรับเยาวชน รุ่นที่ 15 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26-28 พฤษภาคม 2558 (33 ภาพ)


Total 1279 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ] 49 [ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>