ShotDev.Com Tutorial

โครงการอบรมแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance: EdPEx) ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะ, 3 กุมภาพันธ์ 2563 (24 ภาพ)


คณะทำงานเกษตรอีสานใต้ เข้าสักการะองค์ท้าวพระพรหมและศาลตายาย อำนวยให้การจัดงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2563 "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย" สำเร็จลุล่วงด้วยดี, 31 มกราคม 2563 (51 ภาพ)


ความคืบหน้าการเตรียมงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563 "รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา พื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย", 28 มกราคม 2563 (48 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมรายการ อีสานวาไรตี้ ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี ในการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563 รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ยึดเหนี่ยวศาสตร์พระราชา ฟื้นฟูพัฒนาเกษตรไทย (6 ภาพ)


การประชุมเตรียมการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) ระหว่างวันที่ 7-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ประธานที่ปรึกษา นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ตลอดจนหัวหน้า,เจ้าหน้าที่จากส่วนราชการอื่น ๆ เข้าร่วมการประชุม, 22 มกราคม 2563 (75 ภาพ)


ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร สุรีพร เกตุงาม อาจารย์ภาควิชาพืชไร่ ที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 ประเภทนักวิชาการ/ นักวิจัย ซึ่งมีพิธีมอบรางวัล ในวันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563 ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน (33 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทำบุญต้อนรับปีใหม่ ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์, 10 มกราคม 2563 (68 ภาพ)


กีฬาฮาเฮ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์, 10 มกราคม 2563 (98 ภาพ)


จับรางวัล กิจกรรมฮาเฮส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์, 10 มกราคม 2563 (80 ภาพ)


นักศึกษาสาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมงานประเพณีกีฬาเปิดกระป๋อง ครั้งที่ 27 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม พ.ศ.2563 โดยปีนี้มีนักศึกษาจาก 21 สภาบันเข้าร่วมการแข่งขัน (31 ภาพ)


ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าพบท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา เพื่อสวัสดีปีใหม่ ปี 2563 พร้อมกับรับคำปรึกษาชี้แนะการจัดงานเกษตรอีสานใต้ รวมไปถึงการร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยในทุกๆ ด้านต่อไป, 3 มกราคม 2563 (38 ภาพ)


ประชุม คณะอนุกรรมการออกแบบแผนผังการจัดนิทรรศการงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร ตลอดจนพื้นที่การจัดงาน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 25 ธันวาคม 2562 (60 ภาพ)


ดร. นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพระตะบอง ประเทศกัมพูชา ในการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยพระตะบอง โดยมี ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ กรรมการคณะ คณะเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะวิศกรรมศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุม, 18 ธันวาคม 2562 (148 ภาพ)


รองศาสตราจารย์ ดร. สุรีพร เกตุงาม ดร. จรุงจิต กรุดพันธ์ และ ดร. ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “ข้าวใหม่ปลามัน” บริเวณศูนย์อาหารใต้ดิน สุนีย์เทาร์เวอร์ ระหว่างวันที่ 7-15 ธันวาคม 2562 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ให้เกียรติเป็นประธาน ซึ่งทางคณะเกษตรศาสตร์ ได้นำ ข้าวเจ้าหอมวาริน ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวเหนียวธัญสิริน และ พันธุ์ปลาพื้นเมืองจากนาข้าวที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ ไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการ รวมทั้งกิจกรรมของนักศึกษาสาขาประมง เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาขน (31 ภาพ)


ผู้ปกครองบัณฑิตรับชมการถ่ายทอดสดงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 ธันวาคม 2562 (22 ภาพ)


Total 1266 Record : 85 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ] Next>>