ShotDev.Com Tutorial

รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พร้อมด้วย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ตลอดจนคณาจารย์ ให้การต้อนรับบุคลากรจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสัตตบุษย์ คณะเกษตรศาสตร์, 10 มกราคม 2562 (19 ภาพ)


ดร. นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสวัสดีปีใหม่ และเรียนเชิญเป็นประธานที่ปรึกษางานเกษตรอีสานใต้ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 พร้อมทั้งรายงานความคืบหน้าให้ทราบถึงรายละเอียดการจัดงานรวมทั้งความก้าวหน้าของการเตรียมงานในครั้งนี้ (1 ภาพ)


การประชุมอนุกรรมการออกแบบแผนผังการจัดนิทรรศการฯ ดำเนินงานเกษตรอีสานใต้ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4 มกราคม 2562 (31 ภาพ)


คณะอนุกรรมการลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการจัดเตรียมงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562, 4 มกราคม 2562 (37 ภาพ)


การประชุมคณะทำงานฝ่ายอุทยานวิชาการ การจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 4 มกราคม 2562 (18 ภาพ)


การประชุมกรรมการอำนวยการหน่วยงานภายนอก ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 ธันวาคม 2561 (30 ภาพ)


การประชุมการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562 (อาจารย์และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์) ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 27 ธันวาคม 2561 (25 ภาพ)


พิธีเปิดและรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการ โครงการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่การแข่งขันระดับสากล ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินโครงการโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 ธันวาคม 2561 (40 ภาพ)


งานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2560 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 20 ธันวาคม 2561 (66 ภาพ)


การประชุมเตรียมการจัดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562, ระหว่างวันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17 ธันวาคม 2561 (40 ภาพ)


สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อ.หนองสองห้อง จำกัด จ.ขอนแก่น เยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์งา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ บรรยายและนำเยี่ยมชม, 7 ธันวาคม 2561 (28 ภาพ)


อาจารย์ภาควิชาพืชสวนนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ณ โครงการหลวงอ่างขาง จ.เชียงใหม่, บริษัทอดัมส์เอนเตอไพรเซส จำกัด จ.มุกดาหาร และ บริษัทเจียไต๋ สถานีวิจัย จ.กาญจนบุรี, 30 พฤศจิกายน 2561 (13 ภาพ)


การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพริกขี้หนูและพืชประกอบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในระบบตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม (Priticipatory Guarantee System:PGS) ระยะที่ 1, 29 พฤศจิกายน 2561 (38 ภาพ)


การนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์คณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 28 พฤศจิกายน 2561 (25 ภาพ)


ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ GEOSS Asian Pacific Symposium ร่วมกับ Asia Pacific Biodiversity Observation Network ครั้งที่ 11 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น, 24-26 ตุลาคม 2561 (63 ภาพ)


Total 1126 Record : 76 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ] Next>>