ShotDev.Com Tutorial

กิจกรรมบริจาคโลหิต โดยภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 สภากาชาดไทย จ.อุบลราชธานี จัดในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเกษตรฯ และคณะอื่นร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 98 คน โดยบริจาคได้ 85 คน, บริจาคไม่ได้ 13 คน (33 ภาพ)


คณะครูบ้านเพียมาด อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพของปลาและการใช้ประโยชน์ในลุ่มน้ำโขง โดย ดร.ชัยวุฒิ กรุดพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาประมง คณะเกษตรศาสตร์ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง ม.อุบลฯ เยี่ยมชมและฟังบรรยายสรุป, 29 มีนาคม 2561 (18 ภาพ)


กิจกรรมโครงการค่ายพัฒนาแกนนำนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 4) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จัดขึ้นในวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2561 ณ Smileland Resort ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะการจัดทำข้อเสนอโครงการ การบริหารโครงการ การประเมินผลและจัดทำรายงานสรุปโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ก่อให้เกิดการบ่มเพาะผู้นำนักศึกษาให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ และความสามัคคีภายในหมู่คณะมีคณาจารย์ บุคลากร จำนวน 2 คนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 38 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปี 2 จำนวน 9 คน, ชั้นปี 3 จำนวน 20 คน, และชั้นปี 4 จำนวน 9 คน (28 ภาพ)


กิจกรรมโครงการเกษตรอำลา ประจำปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 17.30 – 22.00 น. ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปี โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับโอวาทจากคณาจารย์ สร้างความเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างขวัญกำลังใจเมื่อไปใช้ชีวิตสู่วัยทำงานในการประกอบอาชีพ อีกทั้งได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ และรุ่นพี่รุ่นน้อง มีคณาจารย์ บุคลากร จำนวน 14 คนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 474 คน แบ่งเป็นนักศึกษาชั้นปี 1 จำนวน 144 คน, ชั้นปี 2 จำนวน 97 คน, ชั้นปี 3 จำนวน 93 คน และชั้นปี 4 จำนวน 140 คน (41 ภาพ)


รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ ดร.นิมมานรดี พรหมทอง และคุณสุพัฒน์ เงาะปก ร่วมแสดงนิทรรศการกล้วยไม้แดงอุบล กล้วยไม้วาริน วาริน และการปลูกเห็ดเจ็ดชั่วโคตร ในงานป่าในเมือง ดงฟ้าห่วน วันที่ 10 มีค 61 (21 ภาพ)


อบรมการสตัฟฟ์ปูและการสร้างการจัดแสดงระบบนิเวศแหล่งอาศัย ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จ.ปทุมธานี โดย ดร.ชัยวุฒิ และดร.จรุงจิต กรุดพันธ์, 8-9 มีนาคม 2561 (109 ภาพ)


คณะเจ้าหน้าที่จากบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด พร้อมทั้งศิษย์เก่า ได้มาแนะแนวการเตรียมความพร้อมนักศึกษาทางด้านวิชาการและกิจกรรมสำหรับการทำงานและสัมภาษณ์งาน ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาประมง ชั้นปีที่ 1-4 ในวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (7 ภาพ)


บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานและนำเสนอเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. มีบุคลากรบริษัท จำนวน 8 คน อาจารย์และบุคลากร จำนวน 2 คน และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน (30 ภาพ)


Dr.Phonesavanh Thepphsoulithone Vice President พร้อมคณะฯ จำนวน 6 ท่าน จากมหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว เดินทางมาขอเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการและสำนักงานไร่ฝึกทดลอง ณ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบล เมื่อวันที่ 27 กพ. 2561 (20 ภาพ)


การประชุมคณะกรรมการงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 26 กุมภาพันธ์ 2561 (41 ภาพ)


ผลการตัดสินการประกวดปลากัด งานเกษตรอีสานใต้ 18 กุมภาพันธ์ 2561 (45 ภาพ)


การเสวนาวิชาการเรื่อง การผลิตแพะเพื่อการส่งออก ในงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561, 17 กุมภาพันธ์ 2561 (21 ภาพ)


การประกวดปลากัดสวยงาม งานเกษตรอีสานใต้ คณะเกษตรศาสตร์ ม. อุบล 17 กพ 2561 (77 ภาพ)


การประชุมกรรมการภายนอก งานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 16 กุมภาพันธ์ 2561 (25 ภาพ)


AG Music Award 2018 รอบชิงชนะเลิศ ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบลราชธานี ประจำปี 2561, 16 กุมภาพันธ์ 2561 (74 ภาพ)


Total 1010 Record : 68 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ] Next>>