ShotDev.Com Tutorial

สรุปผลการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 ตุลาคม 2559 (31 ภาพ)


การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 ตุลาคม 2559 (40 ภาพ)


การสัมภาษณ์คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ตลอดจนนายจ้าง ในการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558, 10 ตุลาคม 2559 (60 ภาพ)


โครงการพัฒนาฟาร์มสัตวศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 ณ ฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน (21 ภาพ)


โครงการพัฒนาฟาร์มอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2559 ณ อาคารอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 150 คน (25 ภาพ)


ด้วยรักและผูกพัน สายสัมพันธ์ร่มกันเกรา มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 ณ โรงแรม U-Place ม.อุบลฯ, 22 กันยายน 2559 (82 ภาพ)


มุทิตาคาราวะ อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.นันทิยา หุตานุวัตร, ผศ.ศรีประไพ ธรรมแสง, ผศ.ดร.บุญเทียม เลิศศุภวิทย์นภา และผศ.ดร.วีณา เมฆวัฒนากาญจน์ ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 14 กันยายน 2559 (62 ภาพ)


กิจกรรมโครงการ 5ส (Big Cleaning) หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 กันยายน 2559 (63 ภาพ)


อบรมเชิงปฏิบัติการ แนวทางการดำเนินงาน และเกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 9 กันยายน 2559 (34 ภาพ)


รศ.ธีระพล บันสิทธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมงานในพิธีปล่อยปลาในแม่น้ำโขง บริเวณชายแดนลาวและกัมพูชา ตามคำเชิญของแผนกกสิกรรมและป่าไม้แขวงจำปาสัก สปป.ลาว สืบเนื่องจากคณะเกษตรศาสตร์ ทำวิจัยร่วมกับแผนกกสิกรรมเรื่องการเพาะเลี้ยงปลาพอน โนโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ รองเจ้าแขวงจำปาสัก ผู้อำนวยการแผนกกสิกรรมเจ้าเมืองโขงและข้าราชการอาวุโสในแขวงจำปาสักร่วมงานจำนวนมาก (23 ภาพ)


การตรวจประเมินคุณภาพภายใน วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 6 กันยายน 2559 (25 ภาพ)


โครงการพัฒนาฟาร์มประมง ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2559 วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 ณ ฟาร์มประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน (17 ภาพ)


เทคโนโลยีการปลูกผักอินทรีย์ในโรงเรือนเพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 3-4 กันยายน 2559 (36 ภาพ)


รองศาสตราจารย์ ดร.สุรีพร เกตุงาม และนักศึกษาปริญญาโทและเอก เข้าร่วมประชุมวิชาการข้าวครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “งานวิจัยข้าวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลก” ซึ่งจัด ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 1-3 กันยายน 2559 โดยมีการนำเสนอผลงานวิจัยในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ของนักศึกษาปริญญาโทภายใต้ความดูแลและให้คำปรึกษา (26 ภาพ)


อบรมการเงิน พัสดุ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2 กันยายน 2559 (23 ภาพ)


Total 1266 Record : 85 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ] 35 [ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ] Next>>