ShotDev.Com Tutorial

โครงการพัฒนาฟาร์มประจำปี 2550 ของนักศึกษาประมง คณะเกษตรศาสตร์ ณ ฟาร์มประมง (50 ภาพ)


งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เกษตรและงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2549 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (108 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ" วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2549 (102 ภาพ)


การตรวจสุขภาพประจำปี คณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 24 พฤษภาคม 2549 (52 ภาพ)


โครงการเกี่ยวข้าวประจำปี 2548 โดยบุคลากรสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์, 19 พฤศจิกายน 2548 (-2 ภาพ)


การประชุม "กรอบและแนวทางงานวิจัยการเกษตร" โดยสำนักงานพัฒนางานวิจัยการเกษตร (สวก.) ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 10 พฤศจิกายน 2548 (-2 ภาพ)


การประชุมโครงการจัดทำแผนที่เครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster Mapping), 3-4 พฤศจิกายน 2548 (-2 ภาพ)


ร้านอาหารคณะเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการแล้ว ข้างศูนย์งา คณะเกษตรศาสตร์, 2 พฤศจิกายน 2548 (-2 ภาพ)


พิธีส่งมอบภาระงาน คณบดีคณะเกษตรศาสตร์, 29 กันยายน 2548 (-2 ภาพ)


การตรวจสุขภาพประจำปี 2548 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 21 กันยายน 2548 (-2 ภาพ)


การศึกษาดูงานของผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ณ ยุพาฟาร์ม อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา, 10 กันยายน 2548 (-2 ภาพ)


สัมมนาทางวิชาการ "การเพิ่มผลผลิตเห็ด" จัดโดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย, 9 กันยายน 2548 (-2 ภาพ)


นิทรรศการวิทยาศาสตร์การเกษตร 18-19 สิงหาคม 2548 ณ คณะเกษตรศาสตร์ (50 ภาพ)


การประชุมวิชาการประจำปี 2548 ศูนย์วิจัยและควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ/มหาวิทยาลัยอเกษตรศาสตร์ ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท กาญจนบุรี, 28-30 มิถุนายน 2548 (-2 ภาพ)


พิธีมอบรถดับเพลิงจากสโมสรโรตารีโซกะ ซูโอ ประเทศญี่ปุ่น แก่สโมสรโรตารีอุบล ประเทศไทย เพื่อใช้ในกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 17 มิถุนายน 2548 (-2 ภาพ)


Total 831 Record : 56 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ] 53 [ 54 ][ 55 ][ 56 ] Next>>