ShotDev.Com Tutorial

ผศ.ดร.สุรีพร เกตุงาม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับโล่ห์เกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น สาขาการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556 (2 ภาพ)


การประชุมสภาคณบดีสาขาการเกษตรแห่งประเทศไทย, 25 เมษายน 2557 (59 ภาพ)


ศูนย์ชีวินทรีย์จัดอบรม จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร เรื่อง “โรคของพริกและการขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา” 24 เมษายน พ.ศ. 2557 (16 ภาพ)


การทำบุญตักบาตรเลี้ยงพระ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2557, 9 เมษายน 2557 (0 ภาพ)


การทำพิธีบวงสรวง ไหว้เจ้าที่เพื่อเป็นสิริมงคล, 9 เมษายน 2557 (0 ภาพ)


ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว ประจำปี 2557, 9 เมษายน 2557 (0 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน”ระหว่างวันที่ 3-4 เดือนเมษายน 2557 ณ. บ้านหนองจำนัก อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี (117 ภาพ)


อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตผักเศรษฐกิจด้วยการจัดการดินและปุ๋ยจากผลการประเมินความอุดมสมบูรณ์และการสูญเสียธาตุอาหารไปกับผลผลิตในอำเภอว (15 ภาพ)


การประชุมพันธกิจคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 24 มีนาคม 2557 (25 ภาพ)


การอบรมโครงการเพาะเลี้ยงปลานิลแดงสำหรับผู้บริหารจากสาธารณรัฐโมซัมบิก (30 ภาพ)


ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์, เคารพศพ ผศ.ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ ณ วัดผาสุการาม (33 ภาพ)


พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ แห่งภาควิชาพืชสวนและอดีตรองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (290 ภาพ)


สวดอภิธรรมคืนวันที่ 21 มีนาคม 2557, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ ณ วัดผาสุการาม (51 ภาพ)


สวดอภิธรรมคืนที่สาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์ ณ วัดผาสุการาม (49 ภาพ)


รายนามพวดหรีดที่นำไว้อาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุ อมฤตสุทธิ์, ค่ำวันที่ 18 มีนาคม 2557 (93 ภาพ)


Total 1126 Record : 76 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ] 53 [ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ] Next>>