ShotDev.Com Tutorial

โครงการควบคุมดูแลโครงการกิจกรรมนักศึกษา (แกนนำนักศึกษารุ่นที่ 1), 25 เมษายน 2558 (40 ภาพ)


ทัศนศึกษานักศึกษาพืชสวน การผลิตผักพื้นบ้าน ณ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์, 25 เม.ย. 2558 (22 ภาพ)


ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 10 เมษายน 2558 (98 ภาพ)


ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ร่วมกับตัวแทนสำนักงานเกษตรอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี คือนางทิพย์จันทร์ แจ่มสว่าง ผู้ช่วยเกษตรอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ “การใช้เชื้อ Bt และเชื้อราเขียวเมธาไรเซียม ควบคุมแมลงศัตรูผัก” ให้กับเกษตรกรบ้านกุดเป่ง จำนวน 20 ราย ณ ศาลากลางบ้านกุดเป่ง หมู่ที่ 6 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 10 เมษายน 2558 (14 ภาพ)


โครงการเกษตรอาสา ครั้งที่ 14 ณ โรงเรียนบ้านบะไห ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัอุบลราชธานี, 14-17 มีนาคม 2558 (75 ภาพ)


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557" (55 ภาพ)


พิธีเปิด กีฬาสามเสียมสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 กุมพาพันธ์ 2558 (109 ภาพ)


กิจกรรมสันทนาการ กีฬาสามเสียมสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 21 กุมพาพันธ์ 2558 (73 ภาพ)


คณะทำงานเกษตรอีสานใต้ เข้าสักการะองค์ท้าวพระพรหม ที่อำนวยให้การจัดงานเกษตรอีสานใต้ "ดิน น้ำ ลม ไฟ เทิดไท้ กษัตริย์เกษตร" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สำเร็จลุล่วงด้วยดี, 18 กุมพาพันธ์ 2558 (29 ภาพ)


การประกวดวงดนตรี Ag Music Award 2015 รอบชิงชนะเลิศ ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 14 กุมภาพันธ์ 2558 (106 ภาพ)


การประชุมติดตามผลการจัดงาน "เกษตรอีสานใต้ 2558" ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 กุมภาพันธ์ 2558 (32 ภาพ)


การมอบรางวัลประกวดปลากัด โดย ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 13 กุมภาพันธ์ 2558 (6 ภาพ)


การมอบรางวัลประกวดวาดภาพ โดย ดร.ภาคภูมิ สืบนุการณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเกษตรศาสตร์ ในงานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 13 กุมภาพันธ์ 2558 (12 ภาพ)


การเข้าค่ายวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 13 กุมภาพันธ์ 2558 (27 ภาพ)


การแข่งขันจัดสวนถาด ระดับชั้นมัธยมศึกษา งานเกษตรอีสานใต้ ม.อุบล, 12 กุมภาพันธ์ 2558 (32 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ] 53 [ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>