ShotDev.Com Tutorial

การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 4 กรกฎาคม 2562 (3 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติราชการสำหรับผู้ปฏิบัติราชการมายาวนาน คุณมลศักดิ์ ทองวันดี ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง, 28 มิถุนายน 2562 (18 ภาพ)


งานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสุริยภัทร (6 ภาพ)


บทความจากกิจกรรมข้าวใหม่ปลามัน ภายใต้การบูรณาการข้อมูลจากแผนงานวิจัย และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวิชาการด้านการจัดการการใช้ประโยชน์ฐานทรัพยากรชีวภาพประมงอย่างยั่งยืน ของคณะเกษตรศาสตร์ (14 ภาพ)


การประชุมโครงการพัฒนามันสำปะหลัง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีท่านอนันต์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม โดยมีการรับฟังปัญหาในการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกัน, 4 มิถุนายน 2562 (15 ภาพ)


ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 (10 ภาพ)


อบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx การเขียนโครงร่างองค์การ OP และการวิเคราะห์ตนเอง และจัดทำหมวด 1 การนำองค์กร และหมวด 2 การวางแผน วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร (25 ภาพ)


งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์เพื่อร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2562 (15 ภาพ)


ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงให้แก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก แขวงจำปาสัก สปป.ลาว โดย ผศ. ดร. กาญจนา พยุหะ และ รศ.ดร. ธนาทิพย์ แหลมคม (47 ภาพ)


ประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้อาวุโส ประจำปี 2562 นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ตลอดจนคณาจารย์และบุคลากร ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 11 เมษายน 2562 (119 ภาพ)


นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร เข้าศึกษาดูงานรายวิชา 1205 362 ความปลอดภัยของอาหารและระบบประกันคุณภาพ ณ บริษัทธวัชฟาร์ม, โรงงาน ก เจริญ, บริษัท เอส เอส การสุรา และร้าน KFC สาขาเทสโก้ เดชอุดม โดยมี ผศ.ดร.จิตรา สิงห์ทอง และ ดร.ชุติมา ทองแก้ว เป็นผู้ประสานงานรายวิชา (18 ภาพ)


การประกวดวงดนตรีสากล AG Music Award 2019 รอบชิงชนะเลิศ ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562, 23 กุมภาพันธ์ 2562 (104 ภาพ)


รางวัลสมนาคุณผู้เข้าร่วมงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-23 กุมภาพันธ์ 2562 (25 ภาพ)


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผลิตอาหารผสมครบส่วนอัดเม็ดจากใบมันสำปะหลัง ณ อุทยานวิชาการ ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 22 กุมภาพันธ์ 2562 (46 ภาพ)


การประกวดปลากัด ในงานเกษตรอีสานใต้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปรจำปี 2562, 22 กุมภาพันธ์ 2562 (46 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] 12 [ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>