ShotDev.Com Tutorial

ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะปฏิบัติการพืชสวน, FARM & FOOD CAMP การเตรียมความพร้อมน้องๆ ม.4-6 สู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562, 13 กรกฎาคม 2562 (58 ภาพ)


ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะปฏิบัติการประมง, FARM & FOOD CAMP การเตรียมความพร้อมน้องๆ ม.4-6 สู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562, 13 กรกฎาคม 2562 (36 ภาพ)


นักศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง ณ สวนพฤกษศาสตร์ดงฟ้าห่วน วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 (37 ภาพ)


พิธีเปิด FARM & FOOD CAMP การเตรียมความพร้อมน้องๆ ม.4-6 สู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562, 12 กรกฎาคม 2562 (51 ภาพ)


ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะฟาร์มสัตวศาสตร์ FARM & FOOD CAMP การเตรียมความพร้อมน้องๆ ม.4-6 สู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562, 12 กรกฎาคม 2562 (50 ภาพ)


ฐานกิจกรรมกลุ่มพัฒนาทักษะปฏิบัติการพืชไร่, FARM & FOOD CAMP การเตรียมความพร้อมน้องๆ ม.4-6 สู่เทคโนโลยีการเกษตรและอาหารยุคใหม่ ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2562, 12 กรกฎาคม 2562 (69 ภาพ)


การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 4 กรกฎาคม 2562 (3 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติราชการสำหรับผู้ปฏิบัติราชการมายาวนาน คุณมลศักดิ์ ทองวันดี ณ สำนักงานไร่ฝึกทดลอง, 28 มิถุนายน 2562 (18 ภาพ)


งานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสุริยภัทร (6 ภาพ)


บทความจากกิจกรรมข้าวใหม่ปลามัน ภายใต้การบูรณาการข้อมูลจากแผนงานวิจัย และโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวิชาการด้านการจัดการการใช้ประโยชน์ฐานทรัพยากรชีวภาพประมงอย่างยั่งยืน ของคณะเกษตรศาสตร์ (14 ภาพ)


การประชุมโครงการพัฒนามันสำปะหลัง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีท่านอนันต์ ปรีชาวุฒิวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการประชุม โดยมีการรับฟังปัญหาในการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกัน, 4 มิถุนายน 2562 (15 ภาพ)


ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 (10 ภาพ)


อบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx การเขียนโครงร่างองค์การ OP และการวิเคราะห์ตนเอง และจัดทำหมวด 1 การนำองค์กร และหมวด 2 การวางแผน วันที่ 24 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร (25 ภาพ)


งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจากคณะเกษตรศาสตร์เพื่อร่วมโครงการแลกเปลี่ยนที่สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2562 (15 ภาพ)


ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพด้านประมงให้แก่วิทยาลัยกสิกรรมและป่าไม้จำปาสัก แขวงจำปาสัก สปป.ลาว โดย ผศ. ดร. กาญจนา พยุหะ และ รศ.ดร. ธนาทิพย์ แหลมคม (47 ภาพ)


Total 1280 Record : 86 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>