ShotDev.Com Tutorial

คณาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ได้มีโอกาสเข้าไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร ที่โรงเรียนวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี, วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 (16 ภาพ)


คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร 500 ต้น เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ฟาร์มปศุสัตว์ สำนักงานไร่ฝึกทดลองฯ, 29 กรกฎาคม 2563 (27 ภาพ)


สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน โดยศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ นำเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จำนวน 10 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบไบโอฟล็อคและระบบ Aquaponics ร่วมกับการจัดการคุณภาพน้ำด้วยระบบอัจฉริยะ โดยคณาจารย์ นักวิชาการ และลูกจ้าง ร่วมให้ข้อมูล ที่ฟาร์มประมง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 (25 ภาพ)


คณาจารย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนักศึกษา ร่วมดำเนินกิจกรรมแนะแนวหลักสูตรคณะเกษตรศาสตร์และค่ายเตรียมความพร้อมเพื่อรับเข้านักศึกษาระดับปริญญาตรี (FARM & FOOD CAMP) ที่โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 (8 ภาพ)


ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวบุษกร ผิวเงินยวง นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเอกพืชไร่ ได้รับทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Thailand Graduate Institute of Science and Technology: TGIST) นางสาววรนัน คุ้นเคย และนายอนุสรณ์ ธนะศรี นักศึกษาพืชไร่ ที่ได้รับทุนโครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (Young Scientist and Technologist Program: YSTP) จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประจำปี 2563, 21 กรกฎาคม 2563 (21 ภาพ)


โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดและรายงานผลคุณภาพน้ำในกระชังผู้เลี้ยงปลานิล เขื่อนสิรินธร โดยมีนายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ณ เขื่อนสิรินธร โดยโครงการ AQUADAPT-Thailand โดย ศ.ดร.ทวนทอง จุฑาเกตุ คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ ร่วมคณะสังคมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้, 17-18 กรกฎาคม 2563 (13 ภาพ)


นักศึกษาวิชาวิทยาการกล้วยไม้และการตกแต่งสถานที่ และเจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง ณ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 16 กรกฎาคม 2563 (23 ภาพ)


โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 200 รุ่นที่ 7 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นำโดย ผศ.นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์ พร้อมคณะทำงาน เข้าตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ รศ.ดร.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดี ตลอดจนคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมฟังการเข้าตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2 กรกฎาคม 2563 (20 ภาพ)


โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 200 รุ่นที่ 7 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กล่าวต้อนรับ โดยมีรองอธิการบดี คณบดี ตลอดจนคณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมฟังการเข้าตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1 กรกฎาคม 2563 (25 ภาพ)


โครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการจำหน่ายด้วยระบบนาแปลงใหญ่ นำโดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ คณะผู้บริหารคณะ วิทยากร ตลอดจนนักศึกษาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ แปลนาสำนักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 28 มิถุนายน 2563 (31 ภาพ)


การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าตรวจเยี่ยมจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (EdPEx) ของคณะเกษตรศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รองอธิการบดี คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์, 23 มิถุนายน 2563 (19 ภาพ)


ผู้บริหารคณะฯ นำเสนอการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศโดยมีท่านอธิการบดี และผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยฯ ร่วมให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมวรพงษ์, 22 มิถุนายน 2563 (19 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติราชการสำหรับผู้ปฏิบัติราชการมายาวนาน ดร.วรงศ์ นัยวินิจ อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน ในโอกาสที่จะโอนไปปฏิบัติหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม ศก นี้ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 17 มิถุนายน 2563 (56 ภาพ)


โครงการอบรมแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance: EdPEx) EdPEx 200 ติดตามแผนการปฏิบัติงาน คร้้งที่ 2, 15 มิถุนายน 2563 (20 ภาพ)


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา หลักสูตร วท.บ. สาขาเกษตรศาสตร์ วันที่ 26 พ.ค. 63 ผลประเมินอยู่ในระดับ ปานกลาง 2.91 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 (14 ภาพ)


Total 1280 Record : 86 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] Next>>