ShotDev.Com Tutorial

ดร.ธิติเดช ลือตระกูล รองอธิการฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และผู้บริหารคณะ ภก. ธีระ ฉกาจนโรดม ผู้เชียวชาญด้านการตลาดและเจ้าหน้าที่งานแผนของคณะและมหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมฟาร์มคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาแผนพลิกโฉมคณะสำหรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร, 15 ตุลาคม 2563 (13 ภาพ)


การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉมการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร, 14 ตุลาคม 2563 (19 ภาพ)


รายการโทรทัศน์ “NBT วิถีไทย” ได้เข้าบันทึกเทปการสัมภาษณ์ประกอบภาพบรรยาย, ผลงานนักศึกษาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนกระบวนการและขั้นตอนการผลิต ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี ผศ.ดร.วิริยา อ่อนสอาด ผศ.ดร.จิตตรา สิงห์ทอง และผศ.ดร.ปัญจภรณ์ ทัดพิชญางกูร พรหมโชติ ร่วมบันทึกเทปรายการด้วย, 1 ตุลาคม 2563 (21 ภาพ)


โรงเรียน​ ตชด.​ บ้านโหง่นขาม​ อ.ศรีเมืองใหม่ ได้นำนวัตกรรมที่เครื่องให้อากาศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ศึกษาโดยทีม​ Aquadapt-Thailand​ ของคณะเกษาตรศาสตร์​ ม.​อุบลฯ​ (โดย​นส.​อมรรัตน์​ รังสิวิวัฒน์​ นศ.​ปริญญาเอกภายใต้การดูแลของ ศ ดร ทวนทอง จุฑาเกตุ)​ไปสาธิตและนำไปใช้ในโครงการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์เพื่ออาหารกลางวันเด็กในโครงการโดยเสด็จของพระกนิษฐาธิราชเจ้าสมเด็จพระเทพฯ​, 28 กันยายน 2563 (8 ภาพ)


โครงการเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 23 กันยายน 2563 (106 ภาพ)


โครงการอบรมแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence; EdPEx) ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ ม.อุบลฯ, 21 กันยายน 2563 (17 ภาพ)


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีของผู้เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย รศ.ดร.บุญส่ง เอกพงษ์, นายประสาน รัสมี ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมวรพงษ์ สริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (93 ภาพ)


ม.อุบลฯ ต้อนรับ รองประธานวุฒิสภา พร้อมคณะ เยี่ยมชมงานของมหาวิทยาลัยและคณะเกษตรศาสตร์ในโครงการ 1 ไร่ 1 ล้าน ภายใต้โมเดล : ไบโอฟล็อค และโครงการโรงงานต้นแบบด้านอาหาร เพื่อให้บริการและยกระดับมาตรฐานการผลิตแก่ผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุมวารินชำราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 18 เดือนกันยายน 2563 (42 ภาพ)


การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวสูง ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยระบบการเลี้ยงแบบไบโอฟล็อค (Biofloc), 18 กันยายน 2563 (60 ภาพ)


ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการบริหารจัดการองค์กร ในกิจกรรม UBU KM Fair ครั้งที่ 1 ช่วง Talk to Dean ร่วมกับคณบดี คณะเภสัชศาสตร์. วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ (8 ภาพ)


ดร.กฤษณา ศิริพล ตัวแทนคณะเกษตรศาสตร์ สายวิชาการ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์สอน แบบ active learning ในหัวข้อ การปรับปรุงสื่อการสอนรายวิชาวิศวกรรมอาหารสำหรับการสอนออนไลน์ด้วยวิธี story telling และได้รับรางวัลชนะเลิศ ในกิจกรรม UBU KM Fair ครั้งที่ 1 ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ และห้องพิบูลมังสาหาร (18 ภาพ)


การประชุมเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and innovation center:AIC) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ณ ห้อง Ballroom AB ชั้น 2 โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้, 16 กันยายน 2563 (41 ภาพ)


รศ.ดร.ณรงค์ หุตานุวัตร ข้าราชการบำนาญ (อาจารย์อาวุโส) สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มอบเงินทุน เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาด้านนวัตรกรรมเกษตรอินทรีย์ของอาจารย์หรือนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวนเงินปีละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ต่อเนื่องทุก ๆ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ภายใต้กรอบวงเงิน 1,411,878.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) โดย ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (7 ภาพ)


กิจกรรม (KM cafe’) การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จากการใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อระดมความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็น จากผู้เกี่ยวข้อง และเพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เข้าสู่ระบบ EdPEx, 10 กันยายน 2563 (32 ภาพ)


นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ ร่องก่อ เกษตร เมืองท่องเที่ยว ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 3 กันยายน 2563 (72 ภาพ)


Total 1320 Record : 88 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ] Next>>